بررسی نیازهای حرارتی مراحل مختلف نمو آفتابگردان در کبوتر آباد اصفهان

نویسندگان

چکیده

     چکیده   برای مطالعه نیازهای حرارتی مراحل نمو آفتابگردان بر اساس تعداد روز و درجه روز- رشدهای تجمعی و ارتباط این مراحل با رشد رویشی و عملکرد دانه و روغن، 14 هیبرید و یک رقم آزاد گرده‌افشان آفتابگردان، در یک طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی کبوترآباد اصفهان در سال 1384 مقایسه شدند. اثر ژنوتیپ بر تعداد روز و درجه روز - رشد تجمعی از کاشت تا مراحل ستاره‌ای، غنچه‌دهی، شروع گلدهی، 75 درصد گلدهی، گلدهی کامل و رسیدگی فیزیولوژیک بسیار معنی‌دار بود. خوشه‌بندی ژنوتیپ‌های مورد مطالعه، بر اساس چهارده صفت مراحل نموی، آنها را در سه گروه دیررس، متوسط رس و زودرس قرار داد. رقم آزاد گرده افشان مورد مطالعه در گروه متوسط رس قرار گرفت. ضرایب همبستگی بین تعداد روز و درجه روز - رشدهای تجمعی با صفات رشد رویشی و زایشی عمدتاً مثبت و معنی‌دار بودند. براساس معادله رگرسیون چند متغیره خطی مرحله‌ای بین عملکرد و مراحل نمو، تعداد روز از کاشت تا رسیدگی فیزیولوژیک و درجه روز - رشد‌های تجمعی مربوطه، مهمترین توجیه کننده عملکرد دانه بودند. درصد روغن با هیچ یک از مراحل نمو و درجه روز- رشدهای تجمعی مربوطه همبستگی معنی‌داری نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Thermal Requirements of Developmental Stages of Sunflower in Kaboutarabad of Isfahan

نویسندگان [English]

  • J. Khoshhal Dastjerdi
  • J. Khoshhal Dastjerdi
  • T. Yasari
  • H. Nouri
چکیده [English]

    Abstract   For studying thermal requirements of developmental stages of sunflower based on number of days and accumulated growing degree days (GDD) and relationship of these stages with vegetative growth and seed and oil yield, fourteen hybrids and one open pollinate sunflower genotypes were chosen and evaluated by using a randomized complete block design in four replications in 2005 at the kabotarabad Agricultural Research station of Isfahan. The Number of days and cumulative growing degree days (GDD) from planting to staring, blooming, flowering, 75 percent flowering, 100 percent flowering and physiological maturity were highly and significantly affected by genotypes. Genotypes clustering, based on 14 developmental stage trait showed the sunflower genotypes grouping in early, mid and late maturity groups. Open pollinate cultivar was placed in mid ripening group. The correlation coefficients among vegetative and reproductive growth with number of days and growing degree days of developmental stages were generally positive and significant. According to the results, physiological maturity period and related cumulative growing degree days are the most effective period on seed yield. Oil percentage had not any significant correlation with developmental stages and accumulated growing degree days.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words : Sunflower
  • Developmental stages
  • Growing degree days(GDD)
  • Seed yield
  • Clustering