تحلیل زمانی-مکانی بارش های فرین روزانه در ایران

نویسنده

چکیده

  چکیده   در این پژوهش داده های بارش ماهانه ایستگاههای هواسنجی ایران از بدو تأسیس تا سال 2005 برای تحلیل زمانی- مکانی بارش های فرین روزانه کشور بررسی گردید. با استفاده از این پایگاه داده، نقشه های رقومی بارش سالانه و بارش فرین روزانه با تفکیک مکانی 15*15 کیلومتر محاسبه گردید. مقادیر بارش فرین روزانه به بارش سالانه تقسیم گردید و بدین ترتیب نقشه ضریب بارش فرین روزانه به دست آمد. با اعمال تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی با روش ادغام وارد بر روی 5769 داده این ضریب، مشخص شد که ایران را به چهار قلمرو از لحاظ نسبت بارش فرین روزانه به بارش سالانه می توان تفکیک نمود. قلمرو سوم و چهارم که به ترتیب بین 60 تا 100درصد و 100 تا 170 درصد بارش سالانه در یک شبانه روز می تواند رخ دهد، بیشتر در معرض خطر است. این دو قلمرو، نیمه جنوبی کشور در امتداد سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان را در بر می گیرد.   امکان وقوع بارش های فرین روزانه در سراسر ایران بجز سواحل دریای خزر در چهار ماه دسامبر، ژانویه، فوریه و مارس وجود دارد. بارش های فرین روزانه سواحل خزر در ماههای اوت، سپتامبر و اکتبر رخ داده است. به علت ضعف فعالیت سامانه های غربی، زمینه وقوع بارش های فرین روزانه در نیمه جنوبی کشور در بازه زمانی آوریل تا نوامبر فراهم نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tempo-spatial analysis of extreme 24 hour precipitations in Iran

نویسنده [English]

  • M. Montazeri
چکیده [English]

    Abstract   In this paper, in order to analysis tempo-spatial variations of extreme 24 hour precipitations in Iran, monthly precipitation data of synoptic and climatologic stations from beginning of establishment to Dec 2005 have been studied. Using these data set monthly digital maps with a spatial resolution of 15*15Km has been calculated. Dividing 24 hour precipitation to annual precipitation provided extreme 24 hour precipitation coefficient map. An agglomerative hierarchical cluster analysis then applied to highest 24 hour precipitation coefficient matrix. This analysis shows that there are four main precipitation regions in Iran. In region No.3 about 60-100 percent of annual precipitation may occur just in 24 hours. In region No.4 about 100-160 percent of annual precipitation may occur just in 24 hours. These regions more subject to the extreme rainfall. These two regions are located in southern half of Iran, along Persian Gulf and northern coasts Oman Sea.   The possibility of heavy 24 hour precipitation exists throughout Iran, except southern coasts of Caspian Sea in four months Dec, Jan, Feb and March. Extreme 24 hour precipitations of Caspian Sea coasts have occurred in Aug, Sept and October.   Because of the weakness of westerlies, possibilities of extreme 24 hour precipitation didn't exist in southern half of Iran from April to November.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words : Extreme precipitations
  • 24 hour precipitation
  • Cluster analysis