نویسندگان

چکیده

 چکیده   دراین پژوهش، تواتر وتداوم یخبندان‌های زودرس و دیر رس شهر زنجان براساس قوانین احتمالی، به صورت فرایندهایی تصادفی و با استفاده از تکنیک زنجیره‌های مارکوف تجزیه و تحلیل گردید. از آن جا که مضرترین یخبندان‌ها مربوط به آغاز فصول انتقالی است و نیز طبق یافته‌های تحقیق حاضر از احتمال مؤثری برخوردارند، از آمار میانگین دمای حداقل روزانه ماه‌های مهر و فروردین مربوط به 44 سال (1339-1383) ایستگاه زنجان بهره گرفته شد. ماتریس احتمال تغییر وضعیت دمای یخبندان – بدون یخبندان براساس روش درست‌نمایی بیشینه محاسبه و احتمال پایای هریک از دو حالت یخبندان – فاقد یخبندان روزانه برای تمامی روزهای دو ماه فروردین و مهر برآورد شد. احتمال وقوع یخبندان در هر روز برای فروردین 3519/0 و برای مهرماه 0375/0 حاصل شده است. علاوه برآن، احتمالات وقوع یخبندان‌ها در تداوم‌های 2 تا 5 روزه و نیز احتمال وقوع یخبندان با شدت‌های مختلف ( ضعیف، ملایم و شدید) برای تمامی روزهای ماه فروردین و مهر محاسبه و به صورت ترسیمی ارایه شد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Probability of Frequency and Spell of Early and Late Freezing Days in Zanjan City

نویسندگان [English]

  • H. Asakereh
  • H. Asakereh

چکیده [English]

      Â  Abstract   In this paper, Zanjan Freezing days' frequency and spell length has been analyzed based on probability rule, stochastic process and Markov chain usage. Due to harmfulness of the first months of transform seasons, and based on this projects’s achievements, the last 44-year-data of first months of Spring and fall seasons Farvardin (March 21to April 20) and Mehr (September 23 to October 22) have been used. Probability matrix of freeze-free of freeze days was established based on maximum likelihood method after frequency matrix had been provided. Persistence probability was estimated based on probability matrix of freeze and free of freeze days. Accordingly the probability of freezing day in Farvardin and Mehr is 0.3519 and 0.0375 respectively. Finally, probability of 2-5 days freezing spell has been calculated. The probability of spell length most frequently occurs in early spring.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Maximum Likelihood
  • Freezing Day
  • Markov chain
  • Early Freeze
  • Late Freeze