بررسی ناپایداری ژئومورفولوژیک گردنه صائین (بین شهر نیر و سراب، منطقه آذربایجان) با استفاده از روش آنبالاگان

نویسنده

چکیده

     چکیده   در مورخه شانزدهم خردادماه سال هزار وسیصد و هشتاد و چهار در محور مواصلاتی نیر-سراب (گردنه صائین) در استان اردبیل زمین لغزه نسبتاً بزرگی رخ داد که در اثر آن حدود یک کیلومتر از محور فوق الذکر از بین رفت و خسارات جانی و مالی فروانی را به وجود آورد. عوامل مختلفی در ایجاد این زمین لغزه نقش داشته‌اند؛ که از جمله می‌توان به عوامل زمین‌شناسی (لیتولوژی و ساختار زمین‌شناسی)، ضخامت و بافت خاک، درصد پوشش گیاهی، کاربری زمینها، میزان پستی و بلندی و شیب دامنه و بالاخره آب‌های زیر زمینی اشاره نمود. برای پی بردن به میزان ناپایداری در قسمت‌های مختلف منطقه بر اساس روش آنبالاگان، ابتدا کل منطقه مورد مطالعه به 32 واحد کاری تقسیم گردید و سپس عوامل تاثیر گذار در لغزش به صورت جداگانه در هرکدام از واحدهای کاری مورد ارزیابی قرار گرفت و ارزش عددی هرکدام بدست آمد و در نهایت کل امتیازات جمع گردید. بر اساس امتیاز‌های بدست آمده نقشه خطر زمین لغزش برای کل منطقه رسم گردید. بررسی این نقشه گویای این حقیقت است که کل منطقه به پنج پهنه از نظر خطر زمین لغزه تقسیم شده‌اند؛ پهنه باخطر بسیار بالا 5/10 کیلومتر مربع از مساحت کل منطقه یا 23 درصد اراضی را به خود اختصاص داده که در اطراف رودخانه و محل عبور جاده قرار گرفته‌اند. مناطق با خطر زیاد 6/24 درصد منطقه مورد مطالعه، پهنه با خطر متوسط 1/2 درصد، پهنه با خطر کم 18 درصد و پهنه با خطر خیلی کم 75/14 از منطقه را به خودشان اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on GgA Study on Ggeomorphologic Instability in Saien Defile (between, Nir and Sarab, Azarbyjan area) by Using of Anbalagan Method

نویسنده [English]

  • A. Madadi
چکیده [English]

    Â  Abstract   In 16.3.1384 a relatively large landslide occurred in connective highway in Ardabil province between Nir and Sarab (Saien defile). Due to the landslide, nearly 1km above the mentioned road was ruined and then many human and financial damages occured. The different factors have played an important role in this landslide such as: geological factors (lithology and structural), soil thickness and texture, vegetation coverage percentage, land use, the rate of the ups and downs and slopes and then groundwater. We tried to study this area to find the instability rate in various parts which is possible to prevent in future. For this purpose, and based on Anbalagan method, at first the whole area was divided into 32 parts then, effective factors in landslide per parts were evaluated separately, and its numerical value was provided and finally all the values were added up to get the total value. Based on the obtained values, the map of landslide risk was designed for the whole area. The study of this map indicates that the whole area has been divided into five parts for landslide risk. Upper risk was 10.5 km square or 23 percent of the whole area located around Balkhly river. The area with higher risk was 24.6 percent the area with middle risk formed 2.1 percent, area with low risk was 18 percent and the area with the lowest was 14.75 percent.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Landslide
  • Geomorphic
  • Anbalagan method
  • Risk Map
  • Saien