نویسندگان

چکیده

  چکیده   در این تحقیق به کمک داده‌های تابش ایستگاه ازن‌سنجی اصفهان در دوره آماری بیست ساله (1365-1384) نسبت به یافتن مدل مناسب برآورد شدت تابش خورشیدی رسیده به سطح از روی آمار ساعات آفتابی اقدام شده است. برای کنترل نتایج و بررسی دقت مدل از آمار 1385 تا 1387 این ایستگاه استفاده شد. همچنین نتایج به دست آمده با مدل‌های رایج دیگر به کمک شاخص‌های MBE و RMSE مقایسه شده است. نتایج نشان داد در حالی که مقدار ضریب رگرسیون مدل ساخته شده ما معادل 91/0 است، ضرایب رگرسیون برای مدل‌های، فرر و ام سی کلوچ 6/0 و 7/0 است. مدل تهیه شده به ویژه برای ماه‌های می و آگوست دقت بسیار بالایی دارد؛ به گونه‌ای که مقدار خطای آن کمتر از % 2- است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimating total incoming solar radiation on the earth surface of Isfahan

نویسندگان [English]

  • H. Yazdanpanah
  • H. Barghi
  • R. Mirmojarabian
  • H. Barghi

چکیده [English]

        Abstract   In this research,we used daily incoming solar radiation data of Isfahan ozone station during 1365-1387 to find an estimation model of Incoming solar radiation using sunshine ours.The results have been compared to the other common models using RMSE and MBE indices. The results show that the regression amount of our model is 0.91 and 0.6 and 0.7 for the models Frere and McCulloc respectively .Also ,our model has a very precise results for May and Augest months in which the error is less than -2 %.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words : Radiation
  • Sunshine hours
  • Model