نویسندگان

چکیده

  چکیده   برای سنجش و رتبه­بندی توسعه اقتصادی مناطق، شاخص­های زیادی وجود دارد که هر کدام از آنها اهمیت خاصی دارند. با توجه به این که تعداد شاخص­های اقتصادی بسیار زیاد بوده و شاخص­های منتخب درجات متفاوتی از اهمیت دارند، انتخاب شاخص­های خاص بر نتیجه تحقیق تأثیر بسزایی می­گذارد. این تحقیق با استفاده از 25 شاخص اقتصادی، به دنبال سنجش سطح توسعه یافتگی اقتصادی و رتبه­بندی استان­های ایران است. برای سنجش توسعه یافتگی اقتصادی می­توان از مدل­های مختلفی استفاده کرد. در این مقاله برای سنجش سطح توسعه یافتگی اقتصادی و رتبه­بندی استان­های ایران از روش تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که اختلاف بسیاری بین استان­های ایران از نظر درجه توسعه یافتگی اقتصادی وجود دارد به طوری که استان­هایی مانند: تهران، اصفهان و خراسان رضوی توسعه یافته، برخی دیگر از استان­ها مانند: ایلام، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد، محروم و سایر استان­ها از نظر شاخص­های توسعه اقتصادی در حد متوسط‌اند و از استان­های بالا دست و پایین دست خود فاصله گرفته­اند که این وضعیت ، باعث ایجاد یک شکاف اقتصادی در بین استان­های ایران شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of distribution of economic development indices in Iran provinces

نویسندگان [English]

  • A. Zarabi
  • A. Shahivandi

چکیده [English]

  Abstract   There are many indices to measure and rank level of the province’s economic development which anyone have special importance, but computing and appointment of province ranking through these indices is very difficult, measurement of indices according to the single unit occurring. Number of indices are so much and choose special indices can be influence on the results of research and then selected indices have different importance. In this research have been measured levels of economic development and ranking Iran provinces using 25 economic indices. To Measure level of economic development applied different models. In this study have been used Factor analysis method to rank Iran provinces. Results indicated considerable gap between provinces considering economic development so that some of them such as Tehran, Isfahan, and Razavi khorasan are developed and other such as Ilam, Baluchistan and kohkiloye and boyer ahmad are undeveloped with poverty conditions and other provinces are developing.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Economic development
  • Factor analyses
  • Iran provinces
  • ranking