نویسندگان

چکیده

  چکیده   به منظور آشکارسازی تغییر اقلیم در سواحل شمالی خلیج فارس، داده‌های مربوط به 5 پارامتر دمای حداقل، دمای حداکثر، دمای میانگین، رطوبت نسبی و بارش سه ایستگاه سینوپتیک بندرعباس، بوشهر و آبادان در یک دوره آماری پنجاه ساله(1956-2005) انتخاب و سپس کلیه این داده­ها در یک پایگاه اطلاعاتی شامل 130 ماتریس(26×5) در محیط نرم­افزار MATLAB وارد شدند و با استفاده از آزمون 12د„'> کندال و از طریق برنامه­نویسی در نرم­افزار مربوطه، روند تغییرات آنها بررسی گردید . نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تغییرات دمای میانگین در هر سه ایستگاه، مشابه با روند تغییرات دمای حداقل آنهاست و آنچه موجب افزایش دمای میانگین ایستگاه­های منطقه شده، بیشتر دمای حداقل بوده است. همچنین رطوبت نسبی در هر سه ایستگاه مذکور، بیشتر یا دارای روند نزولی معنی­دار و یا فاقد روند معنی­دار است که این روند در ماه­های گرم سال آشکارتر است. در مورد پارامتر بارش، فراوانی روندهای معنی­دار نزولی در ایستگاه­های مورد مطالعه دیده می‌شود و هیچ­گونه روند صعودی معنی­داری در آنها مشاهده نمی­شود.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Change of Some Climatic Elements in North Coast of Persian Gulf Using Kendal Test

نویسندگان [English]

  • K. Omidvar
  • K. Omidvar
  • Y. Khosravi

چکیده [English]

  Abstract   In order to detect climate change in North Coast of Persian Gulf the information of 5 parameters including minimum temperature, maximum temperature, average temperature, precipitation and relative humidity, in three synoptic stations (Bandar Abbas, Bushehr and Abadan) have been selected for a 50 year statistical period (1956-2005). Then these information were entered in a database consisting of 130 matrixes (5×26) using MATLAB software. Using 12د„'> Kendal test and programming in this software, the climate changes procedure has been investigated. The results indicate that the average temperature changes in every 3 stations are similar to minimum temperature changes procedure which shows minimum temperature has been caused increasing of average temperature. Also results show that in every three stations, relative humidity has a significant descending pattern or it does not follow a significant one which is stranger in warm seasons. Study of precipitation parameter showed frequency of significant descending in all of stations for this parameter without presence of any not significant one.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Climate Changes
  • Temperature
  • Relative Humidity
  • precipitation
  • Kendal T
  • North Coast of Persian Gulf