تحلیل سینوپتیکی توفان گونو و اثرات آن بر جنوب شرق ایران

نویسندگان

چکیده

تحلیل سینوپتیکی توفان گونو و اثرات آن بر جنوب شرق ایران   چکیده   هدف این تحقیق، شناخت عوامل سینوپتیکی و دینامیکی موثر بر شکل گیری توفان گونو و آثار آن بر جنوب شرق ایران است. برای تحلیل سینوپتیکی توفان، نقشه های سینوپتیکی چند روز قبل و روز وقوع و بعد توفان از سایت www.cdc.noaa.gov -که مربوط به سازمان هواشناسی و اقیانوس شناسی کشور ایالات متحده امریکاست- تهیه شد. این تحقیق نشان داد که عمده سامانه های منجر به توفان گونو، از شرایط سینوپتیکی زیر پیروی می کنند : در تراز سطح دریا در روز ششم ژوئن واچرخند شمال اروپایی به دو بخش تقسیم شده: یکی بر روی دریای خزر که زبانه جنوبی آن بخش اعظم ایران را در برگرفته، تدوام ریزش هوای سرد را بر روی ایران انجام می دهد و دیگری در شرق دریای مدیترانه که تا سودان ادامه داشته و باعث تقویت چرخند شده است. آرایش توپوگرافی سطوح 850 هکتوپاسکال در (7 ژوئن 2007)حاکی از ادغام زبانه چرخند روی دریای عمان و دریای مدیترانه است. با ادغام این دوچرخند، زبانه واچرخند شمال افریقا کاملاً به سمت غرب عقب نشینی کرده و فرارفت سرد بر روی شرق دریای سرخ انجام شده است. به این ترتیب، هم به دلیل انتقال چرخند به داخل خشکی و هم به دلیل قطع فرارفت سرد پشت چرخند، در روزهای آینده توفان تضعیف می شود. در تراز 600 هکتوپاسکال(7 ژوئن) بخش شمال چرخند از جنوب و جنوب شرقی ایران عبور کرده و موجب ریزش شدید باران در منطقه شده است، به طوری که بیشترین مقادیر آن در ایستگاه های چابهار و ایران شهر به ترتیب با مقدار 5/90 و 3/15 میلیمتر بوده است. در تراز 500 هکتوپاسکال(7 ژوئن) چرخند بوسیله دو مرکز واچرخندی، یکی بر روی هند و پاکستان و دیگری زبانه واچرخند شمال آفریقا احاطه شده و زبانه واچرخند سیبری نیز کاملاً تا مرز خراسان شمالی عقب نشینی کرده است. در روز هشتم، هسته بیشینه بارش قدری به سمت تنگه هرمز کشیده شده، به طوری که بیشترین بارش در ایستگاه جاسک با مقدار 4/92 میلیمتر و کمترین آن در ایستگاه چابهار با 3/2 میلیمتر دریافت شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synoptic analysis of Gonu storm and its effects on southeastern of Iran

نویسندگان [English]

  • H. Lashkari
  • G. keikhosravi
چکیده [English]

Synoptic analysis of Gonu storm and its effects on southeastern of IranH. LashkariAssociate Professor of Climatology, University of Shahid Beheshti, IranG. keikhosraviM.A in Climatology, University of Shahid Beheshti, IranAbstract The aim of this research is to recognize the dynamic and synoptic effective factors on storm formation mechanism and their effects on south –eastern of Iran. In order to synoptic analysis of storm, the synoptic maps of a few days before, contemporary and after storm extracted from NOAA organization and have been analyzed. This research indicated that main systems which lead to result in Gonu storm followed these circumstances: In sea level the anticyclone of northern Europe in 6th June divided to two parts: one of them located on Caspian sea that its southern tongue surround and induce cold air on the Iran and another one located on eastern of Mediterranean sea that continued to Sudan and supported cyclone. In 7th of June, the combination of cyclone tongue on Oman and Mediterranean Sea in 850 hp level leading to recession of African anticyclone. Therefore because of movement of cyclone to dryness land and lack of cold convection behind cyclone, cyclone disappears in the next days. In 7th of June, the northern parts of cyclone in 600 hp passed from southern and southeastern of Iran that lead to intense rainfall in region so that highest participation take place in Chabahar and Iranshahr stations,15/3 mm and 90/5 mm respectively. In 7th of June, cyclone surrounded with two anticyclones in 500 hp level: one of them located on Indian and Pakistan and another one located on Africa and Siberian cyclone recession to Khorasan. In the 8th June, the precipitation nuclease highest somewhat moved to Hormoze narrow so that the highest precipitation received in Jask station with 92/4 mm and lowest received in Chabahar station with 2/3 mm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Tropical Cyclone
  • Gnou Storm
  • Synoptic Systems
  • Southeastern of Iran