تحلیل سینوپتیکی توفان گونو و اثرات آن بر جنوب شرق ایران
1. تحلیل سینوپتیکی توفان گونو و اثرات آن بر جنوب شرق ایران

حسن لشکری؛ حسن لشکری؛ قاسم کیخسروی

دوره 21، شماره 3 ، پاییز 1389، صفحه 1-20

چکیده
  تحلیل سینوپتیکی توفان گونو و اثرات آن بر جنوب شرق ایران   چکیده   هدف این تحقیق، شناخت عوامل سینوپتیکی و دینامیکی موثر بر شکل گیری توفان گونو و آثار آن بر جنوب شرق ایران است. برای تحلیل سینوپتیکی توفان، ...  بیشتر
مقایسه خسارات اقتصادی خشکسالی کشاورزی سال‌های( 1378تا1382) شهرستان نائین با سایر شهرستان‌های استان اصفهان
2. مقایسه خسارات اقتصادی خشکسالی کشاورزی سال‌های( 1378تا1382) شهرستان نائین با سایر شهرستان‌های استان اصفهان

حسن بیک محمدی؛ حمیدرضا وارثی؛ حمیدرضا وارثی؛ حسن بیک محمدی؛ سیروس قنبری؛ سیروس قنبری

دوره 21، شماره 3 ، پاییز 1389، صفحه 21-44

چکیده
    مقایسه خسارات اقتصادی خشکسالی کشاورزی سال­های( 1378تا1382) شهرستان نائین با سایر شهرستان‌های استان اصفهان        چکیده   استان اصفهان از نظرموقعیت جغرافیایی در مرکز ایران ودر پهنه اقلیمی خشک تا نیمه خشک ...  بیشتر
حفاظت محیط زیست و برنامه‌ریزی توسعه فیزیکی روستا با تأکید بر ارزیابی طرح‌های هادی روستایی
3. حفاظت محیط زیست و برنامه‌ریزی توسعه فیزیکی روستا با تأکید بر ارزیابی طرح‌های هادی روستایی

ارسطو یاری؛ سیدحسن مطیعی لنگرودی

دوره 21، شماره 3 ، پاییز 1389، صفحه 45-60

چکیده
  حفاظت محیط زیست و برنامه‌ریزی توسعه فیزیکی روستا با تأکید بر ارزیابی طرح‌های هادی روستایی  چکیده   این نوشتار به بررسی موضوع حفاظت محیط زیست و جایگاه آن در برنامه ریزی توسعه فیزیکی، به ویژه طرح های ...  بیشتر
تحلیل عناصر اقلیمی باد و بارش با تأکید بر طراحی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان
4. تحلیل عناصر اقلیمی باد و بارش با تأکید بر طراحی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

جمال محمدی؛ جمال محمدی؛ رعنا شیخ بیگلو

دوره 21، شماره 3 ، پاییز 1389، صفحه 61-82

چکیده
  تحلیل عناصر اقلیمی باد و بارش با تأکید بر طراحی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان  چکیده   شهر و اقلیم، دو سیستم انسان­ساخت و طبیعی هستند که تأثیرگذاری تنگاتنگی بر یکدیگر دارند. اقلیم، تا آنجا که با آسایش ...  بیشتر
پهنه بندی ایران بر مبنای دماهای حداقل
5. پهنه بندی ایران بر مبنای دماهای حداقل

بهمن جوادی؛ فیروز مجرد

دوره 21، شماره 3 ، پاییز 1389، صفحه 83-106

چکیده
    پهنه بندی ایران بر مبنای دماهای حداقلچکیده   دماهای حداقل در ایران، بر مبنای آمار چهل ساله 44 ایستگاه سینوپتیک، با استفاده از روش ها و تکنیک های آماری، از جمله تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون مقایسه ...  بیشتر
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در شبیه‌سازی عناصر اقلیمی و پیش‌بینی سیکل خشکسالی ) مطالعه موردی: استان اصفهان(
6. کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در شبیه‌سازی عناصر اقلیمی و پیش‌بینی سیکل خشکسالی ) مطالعه موردی: استان اصفهان(

جواد خوشحال دستجردی؛ سیدمحمد حسینی

دوره 21، شماره 3 ، پاییز 1389، صفحه 107-120

چکیده
   اربرد شبکه عصبی مصنوعی در شبیه‌سازی عناصر اقلیمی و پیش‌بینی سیکل خشکسالی ) مطالعه موردی: استان اصفهان( چکیده   در این­ پژوهش، از شبکه­های عصبی مصنوعی ( Artificial Neural Networks ) به عنوان ابزاری توانمند در مدل ...  بیشتر
تحلیل نقش سیمای توپوگرافی در کاربری اراضی شهرستان گلوگاه با استفاده از GIS و RS
7. تحلیل نقش سیمای توپوگرافی در کاربری اراضی شهرستان گلوگاه با استفاده از GIS و RS

زهرا رسولی؛ محمدعلی اسدی زنگنه؛ مریم عسگری

دوره 21، شماره 3 ، پاییز 1389، صفحه 121-138

چکیده
  تحلیل نقش سیمای توپوگرافی در کاربری اراضی شهرستان گلوگاه با استفاده از GIS و RS  چکیده   استفاده از زمین بدون توجه به سیمای توپوگرافی منطقه، باعث پیامدهای ناگواری، مانند: فرسایش، بیابان زایی وتخریب منابع ...  بیشتر