حفاظت محیط زیست و برنامه‌ریزی توسعه فیزیکی روستا با تأکید بر ارزیابی طرح‌های هادی روستایی

نویسندگان

چکیده

حفاظت محیط زیست و برنامه‌ریزی توسعه فیزیکی روستا با تأکید بر ارزیابی طرح‌های هادی روستایی  چکیده   این نوشتار به بررسی موضوع حفاظت محیط زیست و جایگاه آن در برنامه ریزی توسعه فیزیکی، به ویژه طرح های هادی روستایی می پردازد. اگر چه موضوع حفاظت محیط زیست در ابعاد کلان مورد توجه جدی برنامه ریزان و مجریان است، لکن در ابعاد خرد، به ویژه در مقیاس روستاها- که بخش عظیمی از منابع محیطی را در خود جای داده اند- کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، مسأله اصلی در این بررسی، ارزیابی میزان توجه به شاخص های حفاظت محیط زیست در طرح های هادی روستایی به عنوان اصلی ترین طرح های عمرانی اجرایی در نواحی روستایی است. روش تحقیق در این بررسی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی بوده، بخش اعظم کار مبتنی بر مطالعات طرح های هادی روستایی و نیز انطباق نتایج عملیاتی شدن آنها در محیط های روستایی است. جامعه نمونه در این بررسی، شامل 25 روستا در چهار استان کشور است که طرح های هادی در آنها اجرا شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که مطالعات طرح های هادی روستایی فاقد رویکرد نظام مند فضایی و آمایشی بوده، در عمل به سمت نوعی یکسان سازی فضایی، بدون توجه به تنوعات بارز طبیعی موجود در گستره سرزمین حرکت می کند. راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد تحول در این فرآیند، تطبیق شرح خدمات مطالعات طرح های مزبور بر اساس واقعیت های محیطی و مکانی مناطق مختلف، تدوین شاخص های حفاظت محیط زیست روستایی، تعیین حساسیت های زیست- محیطی نواحی مختلف روستایی و ارائه راهکارهایی برای بهکرد وضعیت و کیفیت محیط زیست نواحی روستایی است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environment conservation and Rural Development Planning Considering on Rural Guideline pane assessment

نویسندگان [English]

  • A. Yari
  • S.H. Motiee Langaroudi
چکیده [English]

  Environment conservation and Rural Development Planning Considering on Rural Guideline pane assessment     S.H. Motiee Langaroudi   Professor of Geography and Rural Planning, University of Tehran, Iran   A. Yari   Ph.d Student of Geography and Rural Planning, University of Tehran, Iran     Abstract   This paper investigates the role of environment conservation in the physical planning and rural guide line plans. However, in the whole scale, environmental conservation considered via planner and decision-makers, but in the small scale, especially in the rural areas that contains most of natural resources, is neglected. So, the main subject in this research is evaluation of the scale of attention to environmental conservation indicators in the guide line plans for physical planning of rural areas. Methodology in this research is based on library and field studies. The sample society contain 25 rurals in the four provinces where physical projects has been applied. The results of this research shows that physical planning studies in the rural areas have a shortage of spatial and systematic approaches and in the act, moves to similar- building in rural areas spaces without attention to their environmental diversifications. The suggestions in this process to resolve these problems are adaptation of physical planning studies based on environmental and local objectivities in the different places, appointment of rural environmental conservations indicators, identification of environmental sensibilities and strategies to improve environmental quality in rural areas.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: environment conservation
  • rural Guide line plan
  • rural physical development
  • rural planning