دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، اسفند 1389 

مقاله پژوهشی

تأثیر جهت دامنه‌های کوهستانی ایران بر تفاوت ارتفاع خط تعادل آب و یخ کواترنر

صفحه 1-12

مسعود معیری؛ محمدحسین رامشت؛ عبداله سیف؛ مجتبی یمانی؛ غلامحسن جعفری


تحلیل نابرابری‌های درون منطقه‌ای توسعه در استان مازندران

صفحه 13-28

فرهنگ مظفر؛ یداله آقایی؛ مسعود تقوایی؛ رعنا شیخ بیگلو


تجزیه و تحلیل کیفیت زمانی و مکانی آبهای زیرزمینی جلگه میناب

صفحه 45-64

احمد نوحه گر؛ محمد مهدی حسین‌زاده؛ محمود حبیب‌الهیان