تحلیل نقش سیمای توپوگرافی در کاربری اراضی شهرستان گلوگاه با استفاده از GIS و RS

نویسندگان

چکیده

تحلیل نقش سیمای توپوگرافی در کاربری اراضی شهرستان گلوگاه با استفاده از GIS و RS  چکیده   استفاده از زمین بدون توجه به سیمای توپوگرافی منطقه، باعث پیامدهای ناگواری، مانند: فرسایش، بیابان زایی وتخریب منابع محیطی می شود. این مطالعه که در منطقه گلوگاه در شرق استان مازندران صورت گرفته است، درصدد تبیین نقش عامل توپوگرافی در کاربری اراضی، در بخشی از شهرستان به وسعت، 19603 هکتار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصاویر سنجش از دور است. در این تحقیق، به منظور طبقه بندی تصویر ماهواره ای برای تهیه نقشه کاربری اراضی، از روش حداکثر احتمال( Maximom likelihood )، به دلیل دقت بیشتر این روش در منطقه، استفاده شده است. پراکنش و وسعت کاربری های مختلف، شامل: ابنیه انسانی، اراضی کشاورزی، باغ ها، مراتع، جنگل های انبوه وتنک، منابع آب دایمی، زمین های شنی و سنگلاخی با استفاده از نرم افزار Arcview تعیین و تفسیر و نقشه سیستم های ارضی بر مبنای نقشه های کاربری اراضی، شیب و هیپسومتری تهیه شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در منطقه مورد بررسی، کاربری کشاورزی و جنگل انبوه به طور تقریبا" یکسان، بیش از 95 درصد از وسعت منطقه را در برگرفته و سایر کاربری های انسانی 7/3 درصد از مساحت ناحیه را به خود اختصاص داده که قریب 90 درصد آن در ارتفاع کمتر از 200 متر جلگه ای هموار استقرار یافته است. به این ترتیب، سه کاربری عمده متناسب با توپوگرافی منطقه استقرار یافته اند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the function of topographical characteristics in land use of Galougah region using GIS & RS

نویسندگان [English]

  • Z. Rasooli
  • M. A. Zangane. Asadi
  • M. Askari
چکیده [English]

  Abstract   Land use without considering the topographical characteristics of the area leads to horrible consequences such as soil erosion, desertification, and natural resources degradation. This research which has been done in the area of Galougah in the eastern part of Mazandaran province aims at determining the role of topography factor on land use, in small section of the city(19,603 Hectares) via geographical information system and remote sensing data. For better classification of satellite images in order to design the map of land use, have been applied Maximum Likelihood Procedure which is a suitable and precise method in this area. Distribution and the area of different land use including human building lands, agricultural lands, gardens, pastures, overgrown and sparse jungles, perpetual water resources, sandy and stony lands, have been determined using Arc view software. The land systems map based on land use map and slope and hypsometry maps have been prepared. The results of this research showed that in the studied area, agricultural lands and overgrown jungles cover almost 95% of the area and 3. 7% of the area square are allocated to other human usages that 90% of this land use is settled in flat plain with its altitude of lower than 200 meters. Therefore three major usages are settled according to the topographical region.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Land use
  • Topographical features
  • Galougah
  • GIS
  • Remote Sensing