نویسندگان

چکیده

  مقایسه خسارات اقتصادی خشکسالی کشاورزی سال­های( 1378تا1382) شهرستان نائین با سایر شهرستان‌های استان اصفهان        چکیده   استان اصفهان از نظرموقعیت جغرافیایی در مرکز ایران ودر پهنه اقلیمی خشک تا نیمه خشک قرار دارد واز نظر آب وهوایی با توجه به روش طبقه بندی دمارتن که دما وبارش در آن مد نظر قرار گرفته است، دارای آب وهوای گرم وخشک در نیمه شمالی و شرقی وآب وهوای خشک ونیمه خشک در نواحی مرکزی وجنوبی وآب وهوای معتدل با بارش نسبتا خوب در نیمه غربی وجنوب غربی است.این امر باعث گردیده تا پدیده خشکسالی که به طور متناوب این استان راتهدید می کند، در شهرستان های مختلف استان، در بخش های گوناگون اقتصادشهری وروستایی خسارت های رابه بار آوردکه به تناسب موقعیت جغرافیایی شهرستان های استان، میزان خسارت های ناشی از خشکسالی ها متفاوت است.در این میان، شهرستان نایین که در منطقه گرم وخشک شرق استان واقع شده است، آثار نا مطلوب پنهانی را بر بخش های زراعی وباغی خود دیده است، در سال های 1378تا1382 شدیدترین خشکسالی ها در شهرستان های استان اصفهان رخ داده که در تحقیق حاضر سعی بر آن شده است تا مقایسه ای از جهت خسارت های مالی ناشی از پدیده خشکسالی در بخش کشاورزی روستایی، بین شهرستان های استان با شهرستان نایین انجام گیرد. هدف از تحقیق حاضر، مقایسه و شناخت عوامل تأثیر گذار برمیزان خسارات خشکسالی بر محصولات زراعی وباغی شهرستان نایین با دیگر شهرستان ها ی استان بوده، همچنین دستیابی به راهکارهایی جهت کاهش آثار منفی خشکسالی ها بر نظام اقتصادکشاورزی نواحی روستایی استان اصفهان است. روش تحقیق این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی ومیدانی است وآمارهای مورد نیاز ازسازمان جهاد کشاورزی استان وسالنامه های آماری وستاد حوادث غیر مترقبه استانداری استان به منظور مقایسه سطوح زیر کشت ومیزان خسارت وارد آمده دریافت گردید.سپس میزان خسارت های خشکسالی در بخش زراعی وباغی برای هر شهرستان محاسبه شد و شهرستان ها با توجه به وسعت جغرافیایی ومساحت محصولات زیر کشتشان با میزان خسارت های وارده درهر هکتاردر سال های مورد نظر به روش آمار توصیفی با نرم افزارهای Excle و Spss مقایسه و ارتباط داده شد.در مرحله بعد، نسبت های حاصله به شکل نقشه با نرم افزار ARC-GIS ترسیم گردید. نتایج حاصل از تحلیل یافته های این تحقیق نشان می دهد که خسارات ناشی از خشکسالی در بخش کشاورزی شهرستان های استان بر افزایش مهاجرت های روستایی وروی آوری به شغل های دیگر (صنایع دستی، معادن و..) اثر مستقیم داشته است.این توضیح ضروری است که، نایین به رغم وسعت زیادتر نسبت به دیگر شهرستان های استان، به دلیل شرایط اقلیمی گرم وخشک حاکم وخشکسالی های هیدرولوژ‍یک وکشاورزی متوالی، از نظر سطح زیر کشت وتولید محصولات زراعی وباغی نسبت به دیگر شهرستان های استان در سطح پایین تری قراردارد، به همین دلیل آمار خسارات اعلان شده در شهرستان های نیمه غربی استان به علت سطوح زیر کشت بیشتر ووسعت کمتر آنها، بیشتر گزارش گردیده است . نقشه ها ونمودارهای حاصل از داده ها نشان می دهد که میزان خسارات زراعی وباغی در شهرستان های استان، تابعی از اقلیم و موقع جغرافیایی شهرستان ها، وسعت سطوح زیر کشت ووسعت شهرستان هاست(شهرستان های غربی، مرکزی وجنوبی بیشترین خسارت را داشته اند).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compassion of economical damages of Agriculcheral drought in Naein City with other townships in Isfahan (for 1378-1382 years)

نویسندگان [English]

 • H. Beikmohammadi
 • H. R. Varesi
 • H. Beikmohammadi
 • S. Ghanbari
 • S. Ghanbari

چکیده [English]

  Compassion of economical damages of Agriculcheral drought in Naein City with other townships in Isfahan (for 1378-1382 years)     H. R . Varesi   Associate Professor of Geography and Urban Planning, University of Isfahan, Iran   H. Beikmohammadi   Associate Professor of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Najaf Abad branch, Isfahan, Iran   S. Ghanbari   Ph.d Student of Geography and Rural Planning, University of Isfahan, Iran     Abstract   Isfahan is located in center of Iran with desert climate continentally in mid-north and east and with mid-dessert climate in central parts and south and mild climate with rather good rain in mid-west and western south. This case causes drought factor to threaten Isfahan alternately and it has brought many damages in deferent parts of this city and its townships economically. These damages are various in proportions to geographical conditions of townships of this province. Among these townships, Naein has faced with unarguable and latent effects of drought on agricultural and gardening sections, because it is located in dry part east of Isfahan. In the years from 1378 until 1382, there has been the most sever drought which this recent research tries to compare financial damages resulted from drought phenomenon in rural agriculture section with townships of Isfahan and Naein. The aim of this resent reaserch is to compare and realize the effective factors which affect drought rate of agricultural and gardening products of Naein and to compare these factors with other townships and is also to find and use methods to decrease negative effects of drought on economical system of agricultur on differents rural parts of Isfahan. Reaserch method of this reaserch is descriptive-analyzing and survey and necessary statistics were prepared by agriculture and jahad -organization and statistic annuals and unexpected events of provincial groups also helped to collect to compare different levels of under agricultur and rates of damages. The rate of damages in agricultural and gardenhng section was estimated for each township with regard to geographical size and measure of under agricultural products with recorded rate of damages per acre in the mentioned years were evaluated by the method of statistic description and software EXCLE and SPSS compared and related. In the second stage,the recent proportions were drawn and mapped by software ARC-GIS. The results of recent analyzing of findings show that the losses resulted from drought in agricultural sections on townships of Isfahan have direct effects on the increase of rural emigration and changing jobs(handicraft, mining, …)and the recent maps and graphs show the rate of gardening and agricultural damages depend on geographical (western town- ships, central and southern has the most damages of all), conditions, levels of under agriculture,the rate of drought and crisis management in the mentioned years.   

کلیدواژه‌ها [English]

 • ARC -GIS
 • Key words: Naein
 • agricultural
 • Drought
 • ARC
 • GIS
 • Economical damages
 • crisis management