نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

  توسعه گردشگری در روستاها، گسترش فرصتهای شغلی، ایجاد درآمد اضافی و فقرزدایی را در مناطق روستایی به ارمغان می آورد، و مزایای فرهنگی و زیست - محیطی نیز به دنبال دارد، اما همواره خلأ برنامه ریزی کار آمد، در سیاستهای توسعه روستایی برای فراهم آوری، یا یک پارچه کردن گردشگری، احساس می شود. هدف این پژوهش، امکان سنجی توسعه گردشگری در نواحی روستایی بخش کرگانرود شهرستان تالش بوده و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه و مستندات آماری و نقشه ای حاصل شده است. از آن جا که در مورد تعداد گردشگرانی که سالانه به بخش کرگانرود وارد می شوند، هیچ گونه آماری در دسترس نیست، برای این منظور، طی چند مرحله در فصل گردشگری(تابستان و عید نوروز) تعداد 70 پرسشنامه توسط گردشگران تکمیل گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین جاذبه‌های طبیعی و یادمانهای تاریخی، میزان پذیرش گردشگران از سوی مردم بومی و امکان توسعه گردشگری در بخش کرگانرود رابطه معناداری وجود دارد، اما بین دیگر جاذبه‌های فرهنگی و اجتماعی و امکان توسعه گردشگری در بخش کرگانرود، رابطه معناداری وجود ندارد. به لحاظ این که بخش کرگانرود از توان جاذبه‌های فرهنگی و اجتماعی برخودار است، مسؤولان و مدیران منطقه با به روز کردن این توان‌ها در توسعه گردشگری منطقه می‌توانند بسیار مؤثر باشند.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tourism development in rural areas of karganrud based ontourists opinions

نویسندگان [English]

  • S. H. Motiee Langrudi 1
  • M. Nosrati 2

چکیده [English]

  Tourism development in rural areas of karganrud based ontourists opinions     S. H. Motiee Langrudi. ( * ),  Professor of Geography and Rural Planning, University of Tehran, Tehran, Iran.   email: shmotiee@ut.ac.ir     M. Nosrati. M. A of Geography and Rural Planning, University of Tehran, Tehran, Iran.   Received: 2 June 2009 / Accepted: 19 October 2010, 17-19 P     Extended Abstract   1- Introduction   The development of tourism in rural areas brings more jab opportunities, higher income and also decreasing poverty as well as its cultural and ecological advantages.   Never the less, weakness of efficient planning is a problem to develop tourism.   The purpose of this research is investigation of tourism development in Karganrud rural areas location in Talesh city.     2- Methodology   Methodology of research was based on analytical – descriptive methods using questionnaires needed data have been achieved.     According to the lack of tourism numbers, to questionnaires were completed during spring and summer (peak season of tourism). The data were analyzed by spss software and pearson correlation coefficient and Likert spectrum.     3- Discussion   Whenever the international and national implications prevent tourism development, internal development, especially in undevelopment areas can plays a main role in the development. Nowadays, most of the rural areas with attractive environments attract tourism annual holidays.   Dynamism of the economical activities is necessary for the rural economical development. Tourism is one of the fundamental elements for rural development.   It provides the seasonal and part time employment, develops communication networks, electric power and pipe water foundation, etc which are need for tourism activities. The above advantages led to the development of habitable areas of villages. The rural development is challenged by decrease of economical recession and the lowering villager's income, emigration of young population. So the village economy seems to be an important issue. If tourism development i designed perfectly, will extend cultural diversity and rural development.     4- Conclusion   Studied area, in spite of high potential about tourism attractions, does not develop in agricultural and economical aspects.   The results show that there is a meaningful co relation between the natural landscapes attractions, historical places, fundamental facilities, clinics, restaurants, security, affairs and the number of tourists who visited the district, and the possibility of tourism development in the area is affected by the mentioned. At the same time other social and cultural factors don't have any meaningful effects on the number of tourists. There are any culture and social attractions in karganroud district. Managers can consider cultural attractions to develop tourism.   Key words : possibility, tourism planning, rural development, karganroud district .     References   Biekmohamadi, H. (1379). New trends on the economic effects of tourism development on Iran political economic information, No 157-158.   Ghaderi, Zahed. (1383). the basic concepts of the programming of tourism development of rural development, the national organization of manipulations and rural rulers publication, 1st edition, Tehran.   Gilan province, the organization of management and programming(1378-79). geographical information, gilan region, the information of agriculture and villages of gilan province GIS and volume.   Javan, Jafar& saghaee, mahdi. (1383). the role of rural tourism on regional development, the rural management, , the seasonal publications entitled geography and regional development, No 2, Mashad Ferdowsi university.   Jmehpor, Mahmod. (1378). stable development, the role of co- operation in management and utilization of natural resources the essays collection in natural resources seminar, development and co- operation, national jungles and pastures organization, Tehran.   Mahdizadeh Javad. (1379). tourism development, by considering the urban and regional programming, the manipulation and rural rulers publication, No 15,Tehran.   Motiee langrudi, seyed Hassan. (1379). cultural tourism, a way of nation relation and civilizations talk, the essays of international culture and geography seminar, Mashad Ferdowsi University .   Motiee, langrudi seyed Hassan. (1375). the goals of tourism in Khorasan province geographical researches seasonal publications, No 41, Razvi Ghodse Astane publication .   Motiee langrudi, seyed Hassan. (1382). rural programming in Iran, 1st edition Jahad Daneshgahi publication, Mashhad.   Rezvani, Ali Asghar. (1380). ecotourism and its role in Bio- environment protection economical and political information, No 173-174.   Rezvani, Ali Asghar. (1374). Geography and tourism industry, P.N.U   Publication, second edition, Tehran.   Rezvani, Ali Asghar. (1380). city and village interactions in Iran P.N.U publication, 4st edition, theran.   Sharply, Richard, Jullia. (1380). rural tourism, translated by Rahmatulla, Manshizadeh, Fatem Nasiri, Monshi publication, 1st edition, Tehran.   Tayeb, A. (1379). cultural issues and the programming of tourism development political and economical information, No, 157-158.   The center of statistics. (1385). Iran the general census of population and housing the city of Talesh.   Tourist consulate advisors, 1351, the general plan of development of tourism in Iran, the policies, priorities and facilities the budget and program organization Tehran.   The gilan organization of management and programming. (1383). the map of Gilan province villages and towns.   Aslihan Aykac. (2005). contemporary patterns of labor transformation evidence from Turkish tourism industry.   Butler Richard Hall,C.Michael,&, Jenkins Jhon 1998, tourism and recreation in rural areas.   Briedenhann, J and Wickens. E. (2004). Tourism Routes as a Tool for the Economic Development of Rural Areas- Vibrant hope or Impossible Dream. Tourism management available on the www.elsever .Com/locate/ tourist man   Chol, Hwan- Suk (2003). measurement of sustainable development progress for managing community tourism, admission submitted the office of graduate studies of   Texas A & M university for the degree of doctor of philosophy.   Yolanda M.Leon (2004). community impacts of coastal tourism in The Dominican republic.   Djekic, Snezana. (2007). Some structures and principles of sustainable rural tourism available on Ceeol. Com / aspx/ get document. aspx? Logid = 5& id288 aaebe-4192-43b1-9627.   Sharpley,Richard (2002). Rural tourism and the challenge of tourism diversification: the case of Cyprus tourism Management 23.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • possibility
  • Tourism planning
  • rural development
  • karganroud district

 

بیک محمدی، حسن، (1379)، نگرش نو بر آثار اقتصادی توسعه جهانگردی« با نگاه به ایران، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره158- 157.

جمعه پور، محمود، (1378)، فرآیند توسعه پایدار و نقش مشارکت در مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی، مجموعه مقالات همایش منابع طبیعی، مشارکت و توسعه، سازمان جنگلها و مراتع کشور، تهران.

جوان، جعفر و سقایی، مهدی، (1383)، نقش گردشگری روستایی در توسعه منطقه‌ای- با تأکید بر مدیریت روستایی، فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، شماره دوم.

رضوانی، علی اصغر، (1380)، اکوتوریسم و نقش آن در حفاظت محیط زیست، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 174-173.

رضوانی، علی اصغر، (1374)، جغرافیا و صنعت توریسم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه پیام نور. 

رضوانی، علی اصغر، (1380)، روابط متقابل شهر و روستا با تأکید بر ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور

زاهدی، شمس السادات، (1377)، در تحلیلی بر تبلیغات توسعه جهانگردی، فصلنامه مطالعات جهانگردی، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، (78-79)، اطلاعات جغرافیایی- منطقه ای استان گیلان، و اطلاعات کشاورزی آبادی‌های استان گیلان، واحد GIS، جلد 2.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، (1383)، نقشه آبادیهای استان گیلان.

شارپلی، ریچارد جولیا، (1380)، گردشگری روستایی، ترجمه رحمت الله منشی زاده و فاطمه نصیری، انتشارات منشی.

طیب، علی، (1379)،. جایگاه ملاحظات فرهنگی در برنامه ریزی علمی برای توسعه گردشگری، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 158- 157.

قادری، زاهد، (1383)، اصول برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری روستایی، چاپ اول، انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.

مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس مسکن، شهرستان تالش، (1385).

مشاوران توریست کنسولیت، (1351)، طرح جامع توسعه جهانگردی  در ایران، سیاستها، الویتها و تسهیلات موجود، سازمان برنامه و بودجه، تهران.

مطیعی لنگرودی، سیدحسن، (1379)، گردشگردی فرهنگی، بستری برای ارتباط ملل و گفتگوی تمدنها، مجموعه مقالات همایش بین المللی رویکرد فرهنگی به جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد.

مطیعی لنگرودی، سید حسن، (1375)، اهداف جهانگردی در استان خراسان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 41.

مطیعی لنگرودی، سید حسن، (1382)، برنامه ریزی روستایی با تأکید بر ایران، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

مهدی‌زاده، جواد، (1379)، توسعه گردشگری از دیدگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، شماره 15.

 

Aslihan, A. (2005). contemporary Patterans of Labor Transformation evidence from Turkish Tourism Industry.

Butler Richard; Hall, C. M., & Jenkins Jhon. (1998). Tourism and recreation in rural areas.

Briedenhann, J. & Wickens, E. (2004). Tourism Routes as a Tool for the Economic Development of Rural Areas- Vibrant hope or Impossible Dream? Tourism Management; Available on the www.Elsever. Com/ locate/ Tourman.

Chol, Hwan- Suk. (2003). Measurement of sustainable development progress for managing community tourism,Adissertation submitted the office of graduate studies of Texas A&M university; for the degree of doctor of Philosophy.

Djekic, S. (2007). Some Structures and Principles of Sustainable Rural Tourism; Available on ceeol. com/ aspx/ getdocument. aspx? logid= 5& id288 aaebe-4192-43b1-9627-…  

Sharpley, Richard. (2002). Rural tourism and the challenge of tourism diversification:the case of Cyprus;Tourism Management 23. 

Yolanda M.Leon. (2004). Commuity Impacts of coastal Tourism in The Dominican Republic.