دوره و شماره: دوره 22، شماره 1، خرداد 1390 

مقاله پژوهشی

تحلیل سینوپتیک یخبندان شدید، دیرهنگام و فراگیر فروردین ماه 1388

صفحه 1-14

قاسم عزیزی؛ علی حنفی؛ محسن سلطانی؛ موسی آقاجانی