مقاله پژوهشی
تحلیل سینوپتیک یخبندان شدید، دیرهنگام و فراگیر فروردین ماه 1388
1. تحلیل سینوپتیک یخبندان شدید، دیرهنگام و فراگیر فروردین ماه 1388

قاسم عزیزی؛ علی حنفی؛ محسن سلطانی؛ موسی آقاجانی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 1-14

چکیده
    در این پژوهش به منظور بررسی الگوی سینوپتیکی یخبندان شدید و دیر هنگام دوره 23 تا 26 فروردین ماه 1388، نقشه‌های هواشناسی میانگین فشار سطح دریا، 850 و 500 هکتوپاسکال بررسی شده است، و با استفاده از نقشه‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی آستانه‌های توپوگرافیکی وتحلیل نقش نوع سازندهای سطحی در توسعه خندق‌ها در دامنه‌های کوهستان‌های نواحی نیمه خشک مطالعه موردی: حوضه شورچای
2. بررسی آستانه‌های توپوگرافیکی وتحلیل نقش نوع سازندهای سطحی در توسعه خندق‌ها در دامنه‌های کوهستان‌های نواحی نیمه خشک مطالعه موردی: حوضه شورچای

مریم بیاتی‌خطیبی؛ معصومه رجبی؛ فریبا کرمی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 15-34

چکیده
  در سطوح دامنه‌های مناطقنیمه خشک انواع فرسایش و با شدت‌های متفاوت فعال است. فرسایش خطی بویژه فرسایشخندقی در بین انواع فرسایش مهمترین عامل تخلیه و ورود مواد دامنه ای به دشت‌هایسیلابی وآب‌های جاری محسوب ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پهنه‌بندی میزان تغییرات اقلیمی از دیدگاه کشاورزی در دوره اقلیمی آینده مطالعه موردی: استان خراسان رضوی
3. پهنه‌بندی میزان تغییرات اقلیمی از دیدگاه کشاورزی در دوره اقلیمی آینده مطالعه موردی: استان خراسان رضوی

رضا اسماعیلی؛ امیر گندمکار؛ حسنعلی غیور

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 35-52

چکیده
    در این تحقیق سعی شده است تغییرات دما و بارش و همچنین بعضی از شاخص‌های حدّی موثر بر بخش کشاورزی در دوره اقلیمی 1418-1389 در سطح استان خراسان رضوی ارزیابی گردد. با استفاده از داده‌های آب وهوایی که توسط مدل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه جابه جایی هسته‌های زمانی و مکانی دماهای حداقل در غرب و شمال غرب ایران
4. مطالعه جابه جایی هسته‌های زمانی و مکانی دماهای حداقل در غرب و شمال غرب ایران

بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی؛ علی پناهی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 53-68

چکیده
    تغییر آب و هوا، یکی از چالش‌های برجسته سده جاری است. در این میان تغییرات دما به عنوان پایه ای ترین عنصر آب و هوایی هر ناحیه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه، فرضیه جابه جایی هسته‌های زمانی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
امکان سنجی توسعه گردشگری در نواحی روستایی از دیدگاه گردشگران(بخش کرگانرود شهرستان تالش)
5. امکان سنجی توسعه گردشگری در نواحی روستایی از دیدگاه گردشگران(بخش کرگانرود شهرستان تالش)

سید حسن مطیعی‌لنگرودی؛ ماهره نصرتی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 69-84

چکیده
    توسعه گردشگری در روستاها، گسترش فرصتهای شغلی، ایجاد درآمد اضافی و فقرزدایی را در مناطق روستایی به ارمغان می آورد، و مزایای فرهنگی و زیست - محیطی نیز به دنبال دارد، اما همواره خلأ برنامه ریزی کار آمد، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کاربردسامانه و مجموعه‌های فازی در پهنه بندی دمایی (استان چهارمحال و بختیاری)
6. کاربردسامانه و مجموعه‌های فازی در پهنه بندی دمایی (استان چهارمحال و بختیاری)

داریوش رحیمی؛ قدیر ولی‌پور؛ حجت‌اله یزدانپناه

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 85-96

چکیده
    روش سامانه‌ها و خوشه بندی فازی، یکی ازتکنیک‌های نو در شناخت پدیده‌های است که با تاکید بربیان متغیرهای زبانی و شاخص‌های میزان درجه عضویت اعضای، میانگین و عرض همپوشانی به کمک قوانین استنتاج فازی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی پایداری منابع بوم شناختی با استفاده از شاخص جای ‌پای بوم‌شناسی: مورد ایران
7. بررسی پایداری منابع بوم شناختی با استفاده از شاخص جای ‌پای بوم‌شناسی: مورد ایران

محمدحسین سرایی؛ عبدالحمید زارعی فرشاد

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 97-106

چکیده
    جای‌پای بوم‌شناختی یک ابزار ارزیابی میزان ارتباط انسان با طبیعت است. این شاخص، کیفیت نیازهای یک گروه انسانی را که با مقدار مشخصی از سطح زمین و آب، به تولید منابع مصرفی و دفع مواد زائد حاصل از زندگی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تأثیرات تراکم بر آسیب پذیری ناشی از زلزله در شهر اصفهان ( با رویکرد فازی )
8. بررسی تأثیرات تراکم بر آسیب پذیری ناشی از زلزله در شهر اصفهان ( با رویکرد فازی )

صفر قائدرحمتی؛ ایمان باستانی‌فر؛ لیلا سلطانی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 107-122

چکیده
    وضعیت تراکم در شهرهای بزرگ از جمله اصفهان، با افزایش جمعیت و بدون توجه به آثار اجتماعی، اقتصادی، فضایی - کالبدی و زیبایی شناختی، مسایل و مشکلاتی را به وجود آورده که توجه برنامه ریزان شهری را به خود ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی سینوپتیکی بارش‌های سنگین در جنوب ایران( مطالعه موردی بارش 31 دسامبر 1984 لغایت 4 ژانویه 1985 حوضه آبریز رودخانه دالکی)
9. بررسی سینوپتیکی بارش‌های سنگین در جنوب ایران( مطالعه موردی بارش 31 دسامبر 1984 لغایت 4 ژانویه 1985 حوضه آبریز رودخانه دالکی)

اکرم پرنده خوزانی؛ حسن لشکری

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 123-136

چکیده
    به منظور بررسی شرایط سینوپتیکی مربوط به بارش 31 دسامبر1984 تا 4 ژانویه 1985 رود خانه دالکی،الگوی گردش فوقانی وتحتانی ونحوه فرارفت آن در زمان بارش بررود خانه دالکی مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی این بارش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل تغییرات سریهای دما و بارش شیراز طی دوره 2005-1951
10. تحلیل تغییرات سریهای دما و بارش شیراز طی دوره 2005-1951

اشرف اسدی؛ علی حیدری

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 137-152

چکیده
    در مطالعه حاضر، همبستگی، میزان و روند تغییرات عناصر دما و بارش ایستگاه شیراز طی دوره آماری 2005- 1951 در مقاطع سالانه و فصلی با استفاده از روشهای رگرسیون سری‌های زمانی، شاخص استاندارد زی اسکور و روش میانگینهای ...  بیشتر