مقاله پژوهشی
تحلیل سینوپتیک یخبندان شدید، دیرهنگام و فراگیر فروردین ماه 1388

قاسم عزیزی؛ علی حنفی؛ محسن سلطانی؛ موسی آقاجانی

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 1-14

چکیده
    در این پژوهش به منظور بررسی الگوی سینوپتیکی یخبندان شدید و دیر هنگام دوره 23 تا 26 فروردین ماه 1388، نقشه‌های هواشناسی میانگین فشار سطح دریا، 850 و 500 هکتوپاسکال بررسی شده است، و با استفاده از نقشه‌های همدیدی، موقعیت و جابجایی سیستم‌های جوی همچون: سیکلون‌ها، آنتی سیکلون‌ها و میدان‌های باد مطالعه شده است. نتایج نشان دهنده آن است که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی آستانه‌های توپوگرافیکی وتحلیل نقش نوع سازندهای سطحی در توسعه خندق‌ها در دامنه‌های کوهستان‌های نواحی نیمه خشک مطالعه موردی: حوضه شورچای

مریم بیاتی‌خطیبی؛ معصومه رجبی؛ فریبا کرمی

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 15-34

چکیده
  در سطوح دامنه‌های مناطقنیمه خشک انواع فرسایش و با شدت‌های متفاوت فعال است. فرسایش خطی بویژه فرسایشخندقی در بین انواع فرسایش مهمترین عامل تخلیه و ورود مواد دامنه ای به دشت‌هایسیلابی وآب‌های جاری محسوب می‌شود. این نوع فرسایش در محدوده‌های کوهستانی نواحینیمه خشک که دامنه‌هابه خوبی توسط پوشش گیاهی محافظت نمی‌شوند، بیشتر دیده می‌شود.در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پهنه‌بندی میزان تغییرات اقلیمی از دیدگاه کشاورزی در دوره اقلیمی آینده مطالعه موردی: استان خراسان رضوی

رضا اسماعیلی؛ امیر گندمکار؛ حسنعلی غیور

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 35-52

چکیده
    در این تحقیق سعی شده است تغییرات دما و بارش و همچنین بعضی از شاخص‌های حدّی موثر بر بخش کشاورزی در دوره اقلیمی 1418-1389 در سطح استان خراسان رضوی ارزیابی گردد. با استفاده از داده‌های آب وهوایی که توسط مدل GCM ECHO-G سناریوی A1 برای دوره آینده برآورد شده است، میزان تغییرات 8 شاخص موثر، نسبت به میانگین دوره گذشته محاسبه شده است. نتایج حاکی از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه جابه جایی هسته‌های زمانی و مکانی دماهای حداقل در غرب و شمال غرب ایران

بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی؛ علی پناهی

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 53-68

چکیده
    تغییر آب و هوا، یکی از چالش‌های برجسته سده جاری است. در این میان تغییرات دما به عنوان پایه ای ترین عنصر آب و هوایی هر ناحیه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه، فرضیه جابه جایی هسته‌های زمانی و مکانی موج‌های هوای سرد در قالب پایین ترین دماهای ماهانه برای ناحیه کوهستانی غرب و شمال غرب ایران بررسی شد. در جهت دستیابی به این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
امکان سنجی توسعه گردشگری در نواحی روستایی از دیدگاه گردشگران(بخش کرگانرود شهرستان تالش)

سید حسن مطیعی‌لنگرودی؛ ماهره نصرتی

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 69-84

چکیده
    توسعه گردشگری در روستاها، گسترش فرصتهای شغلی، ایجاد درآمد اضافی و فقرزدایی را در مناطق روستایی به ارمغان می آورد، و مزایای فرهنگی و زیست - محیطی نیز به دنبال دارد، اما همواره خلأ برنامه ریزی کار آمد، در سیاستهای توسعه روستایی برای فراهم آوری، یا یک پارچه کردن گردشگری، احساس می شود. هدف این پژوهش، امکان سنجی توسعه گردشگری در نواحی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاربردسامانه و مجموعه‌های فازی در پهنه بندی دمایی (استان چهارمحال و بختیاری)

داریوش رحیمی؛ قدیر ولی‌پور؛ حجت‌اله یزدانپناه

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 85-96

چکیده
    روش سامانه‌ها و خوشه بندی فازی، یکی ازتکنیک‌های نو در شناخت پدیده‌های است که با تاکید بربیان متغیرهای زبانی و شاخص‌های میزان درجه عضویت اعضای، میانگین و عرض همپوشانی به کمک قوانین استنتاج فازی انجام می پذیرد. این سامانه که بر پایه نقش تمامی اجزای یک سیستم در شکل گیری یک پدیده استوار است، هدف اصلی نشان داده مرزهای در فضای خاکستری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی پایداری منابع بوم شناختی با استفاده از شاخص جای ‌پای بوم‌شناسی: مورد ایران

محمدحسین سرایی؛ عبدالحمید زارعی فرشاد

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 97-106

چکیده
    جای‌پای بوم‌شناختی یک ابزار ارزیابی میزان ارتباط انسان با طبیعت است. این شاخص، کیفیت نیازهای یک گروه انسانی را که با مقدار مشخصی از سطح زمین و آب، به تولید منابع مصرفی و دفع مواد زائد حاصل از زندگی خود اقدام می‌کند، اندازه‌گیری می‌نماید. جای پای بوم شناختی، مقایسه جامعی از تقاضا و مقدار عرضه منابع طبیعی ارائه می‌دهد. در ارزیابی‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیرات تراکم بر آسیب پذیری ناشی از زلزله در شهر اصفهان ( با رویکرد فازی )

صفر قائدرحمتی؛ ایمان باستانی‌فر؛ لیلا سلطانی

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 107-122

چکیده
    وضعیت تراکم در شهرهای بزرگ از جمله اصفهان، با افزایش جمعیت و بدون توجه به آثار اجتماعی، اقتصادی، فضایی - کالبدی و زیبایی شناختی، مسایل و مشکلاتی را به وجود آورده که توجه برنامه ریزان شهری را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به یک الگوی منطقی از تراکم ( کاربری، ارتفاعی و جمعیتی ) در شهر اصفهان و تأثیر آن بر آسیب پذیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی سینوپتیکی بارش‌های سنگین در جنوب ایران( مطالعه موردی بارش 31 دسامبر 1984 لغایت 4 ژانویه 1985 حوضه آبریز رودخانه دالکی)

اکرم پرنده خوزانی؛ حسن لشکری

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 123-136

چکیده
    به منظور بررسی شرایط سینوپتیکی مربوط به بارش 31 دسامبر1984 تا 4 ژانویه 1985 رود خانه دالکی،الگوی گردش فوقانی وتحتانی ونحوه فرارفت آن در زمان بارش بررود خانه دالکی مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی این بارش ابتدا نقشه‌های روزانه سطح زمین و ترازهای 700 و 500 هکتوپاسکال از 48 ساعت قبل از وقوع بارش استخراج ومورد بررسی وتحلیل قرار گرفت ونتایج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل تغییرات سریهای دما و بارش شیراز طی دوره 2005-1951

اشرف اسدی؛ علی حیدری

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 137-152

چکیده
    در مطالعه حاضر، همبستگی، میزان و روند تغییرات عناصر دما و بارش ایستگاه شیراز طی دوره آماری 2005- 1951 در مقاطع سالانه و فصلی با استفاده از روشهای رگرسیون سری‌های زمانی، شاخص استاندارد زی اسکور و روش میانگینهای متحرک، آزمونهای استقلال و همگنی، بتا( β ) و مان ـ کندال بررسی شده است. بررسی عنصر دما نشان می‌دهد که متوسط دمای سالانه دارای ...  بیشتر