تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه روستاییان استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار ترویج و توسعه روستایی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران

چکیده

  گردشگری از مهمترین فعالیت‌های انسان معاصر است که همراه با بوجود آوردن تغییراتی شگرف در سیمای زمین، اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و روش زندگی انسان‌ها را دگرگون می سازد. همچنین این مقوله یکی از عوامل بسیار مهم در راستای تبادل فرهنگی و آشنایی با ملل دیگر از ابعاد متعدد طبیعی، فرهنگی و. .. می باشد، یکی از انواع مهم گردشگری، گردشگری روستایی می باشد، که امروزه جایگاه بسیار بالایی در مطالعات مربوط به توریسم و گردشگری به خود اختصاص داده است. هدف کلی از انجام این تحقیق، تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه روستائیان استان چهارمحال و بختیاری بود. پژوهش حاضر با روش توصیفی – پیمایشی در روستاهای هدف گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه روستاییان روستاهای هدف گردشگری استان چهارمحال و بختیاری بود (21548 N= )، که تعداد 264 نفر(سرپرست) از آن‌ها براساس جدول بارتلت، به عنوان نمونه آماری تعیین و از روش تصادفی منظم یا سیستماتیک انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه ای روا و پایا گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSS 15 و EXCEL تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که هفت عامل برنامه‌ریزی دولتی، مشارکت، فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و محیط زیست، امنیت و آرامش و تبلیغات و سودمندی در مجموع 04/72 درصد واریانس عوامل موثر بر توسعه گردشگری در این استان را تبیین کرده اند. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که شش متغیر عامل برنامه ریزی دولتی، مشارکت، فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و محیط زیست، امنیت و آرامش در شش گام وارد معادله شدند و در مجموع 2/67 درصد از تغییرات متغییر وابسته تحقیق را تبیین کردند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis the effective factors on improvement of rural tourism in viewpoint of villagers of Charmahal-va-Bakhtiyari province

نویسندگان [English]

  • M. Karami Dehkordi 1
  • A.A. Mirakzadeh 2
  • F. Ghiyasvand Ghiyasi 3
1 .A. of Rural Development, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor of Extension and Rural Development, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor of Agricultural Extension and Education, Islamic Azad University, Takestan Branch, Takestan, Iran
چکیده [English]

 

Extended abstract
1- Introduction
Tourism is most important issue of today's in societies, which challenged in political, economic and cultural situations and living method of human. According to world tourism organization annually more than 600 million people visit from attractive places of the world, that portion of Iran is 2 million. These Statistics are thinkable; as a result research in this regard is essential especially in Charmahal-va-Bakhtiary province that is one of the most attractive regions in Iran country. Ensuring the sustainability of tourism has become the main challenge of those involved in the development and management of this vibrant sector of activity.
 
 
Also the tourism is economic and social concept that it purchases and sale countries cultural and natural heritage and they can create more employment situations. Rural tourism is an appropriate option for create revenue and employment and positive changes in rural income. With regard to tourism importance in different context and also this issue that Iran in historical and cultural monument is one of 10 important countries in the word. And Iran in term of ecotourism attraction and climate diversity is one of five attractive countries in the word. We have a question that do we have conduct a survey in this province about factor affecting on tourism development? Do we conduct a survey about the target villager's problems from rural view point? Then analysis the information gathering from this target population that have direct interaction with rural tourisms to identify and analyze factor affecting on rural tourism development in Charmahal-va-Bakhtiary province is essential. The purpose of this study is investigating factors influencing on feasibility of tourism development from villagers viewpoint and then identifying challenges and barriers of tourism development.
 
2- Methodology
The paradigm of this research was quantitative and the research design for this study was a descriptive and correlation method. Research population consisted all of villager's of Charmahal-va-Bakhtiary Province (N=21548) that based on Bartlett table 264 (supervisors) were selected as research sample with stratified sampling method. The independent variables in this research were all factors that influence on tourism development in Charmahal-va-Bakhtiary province and the dependent variable was villager's viewpoints about tourism development feasibility in this region. Questionnaire (that developed by researchers base on literature rearview) and interview consisted the means for data gathering. Reliability and validity were of instrument were confirmed and after data gathering data were analyzed by SPSS 15 and EXCEL software.
 
3- Discussion
Based on the perception of the respondents and ordinal factor analysis, the factors were categorized into seven groups, namely public planning, participation, cultural-social, economic, healthy- environment, safety and advertisement- beneficiary that totally explained 72.04 percent of tourism development variations. Also the result of multiple regression showed that public planning, participation, cultural-social, economic, healthy- environment, safety factors were entered in equation and 67.2 percent of dependent variable (development rural tourism) variation were explained by these factors. Public planning is insurance to provide lifetime benefit of host society, guest (tourists), natural resources and cultural heritage conservation. In this research public planning explained more than 15 percent of dependent variable. On the most important in each society progress and applied research output is mention to people participation in problem solving. Also according to different researches in tourism issues show that tourism entrance in the society cause increasing in relationship and communication and increasing in people participation in social activities. One of the organizational dimensions of rural tourism management in Iran is develop cooperative of rural tourism in rural regions that can be operation to economic and cultural aims.
 
4- Conclusion
Researchers believe that planning and management of tourism are intersection concept that comprehensive approach needs to intersection coordination between different sections. Then have been proposed to public support from rural tourism and actual planning in this context with persuasion private sector investment in this industry. More and better public service in fundamental affairs like accessible roads and facilitating access to rural regions, create appropriate residency and service centers with high quality for tourism and also pay attention by public office to rural with tourist attending and increasing facilities in rural can create job situation by this industry. However codify and performance comprehensive program in cultural, economic, legal, environmental and social dimensions study without public institutions sharing is not feasible.
As cultural attraction is part of tourism attraction, in this regard was proposed:
Predicating cultural aspects and dissemination it from different ways like hand writing, mass media and web as tourism development context in the region.
Appropriate investigation of cultural and education sectors is appropriate contact with tourist.
Renewable traditional jobs with indigenous culture like hand croft and provide it to tourist.
Although advertisement and its beneficiary is the last factor that arrived in factor analysis but this component is most important factor in tourism development. Then persuasion local people to spontaneous action in context of advertisement in rural area by provide brochure, pictures for tourists in this regard is efficient

کلیدواژه‌ها [English]

  • Charmahal-va-Bakhtiary
  • Development
  • rural
  • planning
  • Charmahal
  • va
  • Bakhtiary
 
امیریان، سعید، (1383)، بررسی اثرات اقتصادی توریسم در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تحلیل داده ستانده. پایان نامه کارشناسی ارشد.استاد راهنا حسین صادقی. دانشگاه تربیت مدرس. گروه اقتصاد.
بونی فیس، پریسیلا، (1380)، مدیریت گردشگری فرهنگی. ترجمه محمود عبدالله زاده. دفتر پژوهش‌های فرهنگی. تهران.
تبوتی، حجت، (1385)، بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه ی گردشگری. برگرفته شده از سایت مدیریت جامع. http://athir.blogfa.com/cat-54.aspx
تجلی، محمد حسین، (1379)، نقش توان‌های توریستی در توسعه اقتصادی شهر کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد.استاد ارهنما احمد پور احمد. دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
تقدیسی زنجانی، سیمین و عنبرانی، فاطمه، (1386)، توریسم روستایی الگویی در برنامه ریزی روستایی. مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای. شماره هشتم.صص172-192.
توکلی، مرتضی و هدایتی، صلاح، (1387)، چالش‌های گردشگری در مناطق مرزی. مطالعه موردی سیستان و بلوچستان. مجله علمی – پژوهشی فضای جغرافیایی. شماره  22.صص1-20.
حاجیلوئی، مسعود و قدیری معصوم، مجتبی، (1387)، نقش و تاثیر خانه‌های دوم بر ساختار اقتصادی، اجتماعی ناحیه کلاردشت. پژوهش‌های جغرافیای انسانی. شماره 65. صص19-31.
دیبایی، پرویز، (1371)، شناخت جهانگردی. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. تهران
رستمی، یسار، (1388)، امکان‌سنجی توسعه گردشگری روستایی به منظور دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی؛ مطالعه موردی: روستای اورامان تخت. پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما بهروز محمدی یگانه، گروه جغرافیا. دانشگاه زنجان.
رنجبریان، بهرام و زاهدی، محمد، (1379)، برنامه‌ریزی گردشگری در سطح ملی و منطقه‌ای. انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان. اصفهان.
زاهدی، شمس السادات، (1387)، مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
سازمان برنامه و بودجه استان لرستان (آذر ١٣٧٨). مطالعات قابلیت سنجی توسعه استان لرستان / بخش توریسم.
سند چشم انداز ۲۰ ساله گردشگری، 1390، برگرفته شده از سایت http://darvazeh.net/news
شجاعی، منوچهر، (1386)، بررسی سیاست‌های دولت در صنعت گردشگری و ارائه الگوی توسعه پایدار صنعت گردشگری کشور. مجله دانش مدیریت. سال20. شماره 78.صص63-90.
شفیع‌زاده، اصرافیل، (1383)، توریسم و امنیت ملی. برگرفته شده از سایت آفتاب.www.aftab.ir
شهیدی، محمدشریف و اردستانی، زهراالسادات و گودرزی سروش، محمد مهدی، (1388)، بررسی تاثیرات توریسم در برنامه ریزی نواحی روستایی. مجله پژوهش‌های جغرافیایی.صص99-113.
علیزاده، کتایون، (1382)، اثرات حضور گردشگران بر منابع زیست محیطی بخش طرقبه شهرستان مشهد. مجله پژوهش‌های جغرافیایی. شماره 44. صص55-70.
کدیور، علی اصغر و سقایی، مهدی، (1386)، ساماندهی گردشگری در تفرجگاه‌های پیرامون شهری، مطالعه موردی دره اخلمد. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. شماره 83. صص111-134.
مافی، عزت الله و سقایی، مهدی، (1387)، تحلیلی بر گردشگری روستایی پیرامون کلانشهرها، مطالعه موردی کلان شهر مشهد. مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای. شماره ی دهم.صص21-40.
مدهوشی، مهرداد و ناصرپور، نادر، (1382)، ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری استان لرستان. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. شماره 28. صص 25-58.
موحد، علی، (1386)، گردشگری شهری. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز
موسایی، میثم، (1383)، تخمین تابع تقاضای توریسم در ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. شماره. شماره 32. صص 225 - 244
مهدوی، مسعود. مجتبی قدیری معصوم، قهرمانی، نسرین، (1387)، اثرات گردشگری بر توسعة روستایی با نظرسنجی از روستاییان درة کن و سولقان. فصلنامه روستا و توسعه، سال ۱۱، شماره ۲، تابستان 1387.
نصیری زاده، حمیدرضا، توتونچی جلیل، (1382)، سمینار بررسی" جهانگردی و اشتغال" سیاست‌ها و برنامه‌های توسعة جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران تهران: سازمان ایرانگردی و جهانگردی.
 
Arntzen, J., Setlhogile, T., & Barnes, J. (2007). Rural livelihoods, poverty reduction, and food security in Southern Africa: Is CBNRM the answer? Washington, DC: International Resources Group.
Augustin, Marcjanna. (1998). National Strategies for Rural Tourism Development and Sustainability. The experience journal of Sustainable Tourism. P.3
Bartlett, James, E. Kotrlik. Joe, W., & Higgins. Chadwhik, C (2001). Organizational Research: Determining Appropriation Sample Size in Survey Research. Journal of Information Technology. Learning and Performance Journal, 19, pp 43-50.
Baum, T., & Szivas, E. (2008). HRD in tourism: a role for government? Journal of Tourism Management, 29(4), 783 - 794.
Breidenhann, J., & Wickens, E. (2004). Tourism routes as a tool for the economic development of rural areas vibrant hope or impossible dream? Tourism Management, 25(1), 71- 79.
Fossati, A. & Panella, G. (2000). Tourism and sustainable development: a theoretical framework. In A. Fossati, & G. Panella (Eds.), Tourism and sustainable economic development (pp. 3 - 36). Boston: Kluwer Academic Publishers.
Giaoutzi, M., & Nijkamp, P. (2006). Emerging trends in tourism development in an open world. In M. Giaoutzi, & P. Nijkamp (Eds.), Tourism and regional development: New pathways (pp. 1-12). Aldershot, UK: Ashgate Publishing Ltd.
Hall, C. M., & Jenkins, J. M. (1995). Tourism and public policy. London: Routledg
Holden, A. (2000). Environment and tourism. Routledg published. London press.
Lee, C. C., & Chang, C. P. (2008). Tourism development and economic growth: a closer look at panels. Journal of Tourism Management. 29(1), 180 - 192.
Mitchell, M., & Hall, D. (2005). Rural tourism as sustainable business: key themes and issues. In D. Hall, I. Kirkpatrick, & M. Mitchell (Eds.), Rural tourism and sustainable business (pp. 3-14). Clevedon, UK: Channel View Publications.
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2005). OECD working papers series
Sebele, L.S. (2010). Community-based tourism ventures, benefits and challenges: Khama Rhino Sanctuary Trust, Central District, Botswana. Journal of Tourism Management. (31). 136–146
 Tourism 2020 vision. Find in: www.world – tourism.org.
World Tourism Organization, 2010, Organisation Mondiale du Tourisme OMT/ news and évents part.
World Tourism Organization. (2011). National and regional tourism planning: case studies (Asia and Iran). London.
World travel and tourism council, 2009, Tourism research part. London: World Travel and Tourism Council.
World Travel and Tourism Council. (2009). Botswana: The impact of travel and tourism on jobs and the economy. London: World Travel and Tourism Council.