ارزیابی نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در ارائه خدمات به نواحی روستایی؛ مطالعه موردی: روستاهای سین، مهرگان، مدیسه و کبوترآباد در استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

  کشور ایران همگام با بسیاری از کشورهای پیشرو جهان نسبت به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی اقدام کرده و تلاش می‌کند با استفاده از این فناوری خدمات دولتی را به دورترین نقاط کشور منتقل نماید. در این راستا اقدامات متعددی صورت گرفته که از مهمترین آنها می توان به اجرای پروژه" تجهیز ده هزار روستای کشور به دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی"اشاره نمود. تحقیق حاضر به بررسی و ارزیابی نقش دفاترفناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات به نواحی روستایی پرداخته است. از جمله اهداف تحقیق بررسی توانمندیهای دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات به مناطق روستایی، ارزیابی دستاوردهای اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی دفاتر ICT روستایی و ارائه راهکارهاست. حوزه مورد مطالعه چهار روستای کبوترآباد، مدیسه، مهرگان و سین به ترتیب از شهرستان‌های اصفهان، لنجان، فلاورجان و برخوار ومیمه، و روش تحقیق بکار رفته اسنادی و توصیفی- تحلیلی است. برای تجزیه وتحلیل داده‌ها و ارائه نتایج از نرم افزارهای Excel ، SPSS و Arcview استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد عملکرد دفاتر ICT روستایی عمدتاً محدود به فعالیتهای اقتصادی و در قالب ارائه خدمات پستی و بانکی بوده و پتانسیل‌های دیگر این دفاتر که عمدتاً مربوط به امکان استفاده از شبکه اینترنت در برای امور آموزشی، کشاورزی، بهداشتی، درمانی و ... است، هنوز شناخته نشده است. نتایج همچنین نشان می‌دهد میزان جمعیت روستا تاثیر چندانی در میزان موفقیت دفتر ICT روستایی نداشته و میزان موفقیت عملکرد دفاتر تا حدود زیادی به میزان علاقه مندی و دانش مسئولان این دفاتر به حوزه‌های مختلف فعالیت دفاتر مرتبط است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Role of Rural ICT offices in providing services to the Rural Areas of Isfahan province (Case Study: Seen, Mehregan, Mediseh and Kabutar Abad villages)

نویسندگان [English]

  • S.E. Seidiy 1
  • Z. Hedayati Moghadam 2
1 Assistant Professor of Geography and Rural Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Ph.D Student of Geography and Rural Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]Extended abstract
1- Introduction
Many scholars have called the present era as the era of information and communication technology. The effective roles and functions of Information and Communication Technology (ICT) as the centerpiece of many today’s developments is something undeniable. Undoubtedly, the impact of this technology is not limited to urban areas but it covers even the most remote rural areas as well. ICT expansion without special attention to the rural areas and deprived regions can cause some negative effects such as increased rural-urban gap, the rural-urban migration, loss of native industries, loss of local markets, and so on. So this technology is considered as one of the tools and infrastructures for a comprehensive development.
 
 
Iran’s country, along with many advanced countries, has taken steps to develop ICT rural areas, and put effort to provide public services in the most remote areas of the country. To that end many actions have been taken, that one of the most important ones is the performing of project: “The equipping of ten thousands country’s villages with ICT offices”. In this connection the province of Isfahan since the project started in 2005, has established, equipped, and operated more than 400 rural ICT offices. Present work evaluates the role of ICT offices in providing services to rural areas.
 
2- Methodology
 Present research is among the applied researches and the dominant method used in this work is documentary and descriptive-analytical. In this study for the section of theoretical bases of the research, documentary method, and for obtaining the data and information, field methods were employed. For data analyses and results presentation Excel, SPSS and Arcview softwares were used.
 
3- Discussion
 Two questions that have been raised and tried to be answered in this work are:
 1-What is the potential of the rural ICT offices in providing services to rural areas, and 2-What are the factors that affect the performance of the offices. Also two hypotheses: 1-Economic effects of the offices are more than their social and cultural effects, and 2-Success of the offices depends on the number of people living in the regions, are brought up and studied in this work. The region under study is the villages of Seen, Mehrgan, Mediseh and KabutarAbad in Isfahan province, with a population of 6139 of 16 to 65 years old ages, and based on that the number of statistical sample was chosen 236.
 
4- Conclusion
 The results of the study showed that despite having high potentials for giving various services in ICT offices, such as educational, health, agriculture, post, and bank services, the activities of the offices are mainly restricted to providing post and post-bank services, and from the villagers’ point of view the offices are just established for these two services. Even though these services are very important, other potentials of the offices in social and cultural dimensions which are mainly related to the use of internet in various activities are not still employed. Some factors like people’s knowledge of other possible services that can be provided in the offices, people’s point of views towards the role of the offices, and the managements have effect on the success of the offices. Also physical infrastructure, including the speed of internet and the required equipment has main effect on the performance of the offices. The results showed that the number of population has little impact on the ICT office success. The success was largely depends on the interest and knowledge of the people who work in the offices. Based on the results obtained in this work, using SWOT model, some proposals and strategies have been presented for improving and enhancement of offices performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • information and communication technology
  • rural ICT offices
  • Digital Divide
  • Economic impacts
 
Benjamin, Peter &Dahms, Mona ,(1999) ,Socialize the modem of production: The role of telecentersin development; Report of an International Meeting on Telecentre Evaluation September 28-30, Far Hillis Inn,Quebec,Canada , available online on http: //www.idrc.ca/ telecenter/
Gerald Fitz, Jery & Gerald, Andera (1981) (Fundamental Of System Analysis: Using Stractured Analysis and Design Techniques) 3rd Edition, Nework: John Wiley & Sons Inc.
Lucas, Henry, (2000), Information Technolgy for Management, Mc grows Hill Book Co.
Proenza et al, (2001),Telecenters for socioeconomics and Rural Development in Latin America and the Caribbean, FAO,ITU,LADB,Washington, D.C
www.tct.ir