نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

  در ایران از نیمه اول دهه ۶۰ در جهت کاستن از بار مشکلات جمعیتی کلان شهرهای کشور و در راستای تمرکز زدایی جمعیتی از کلانشهر‌ها قانون احداث شهرهای جدید در سال ۱۳۶۴ ابلاغ و شرکت عمران شهرهای جدید در سال ۱۳۶۸ تأسیس شد و به دنبال آن شرکت‌های تابعِ آن به عنوان مجری احداث شهرهای جدید تاسیس شدند. در راستای این تمرکززدایی دو شهر جدید گلبهار و بینالود نیز در استان خراسان رضوی تاسیس شدند. شهر جدید بینالود در ۵۵ کیلومتری مشهد در زمینی به مساحت ۳۳۰۰ هکتار و به عنوان دومین شهر جدید استان خراسان رضوی در سال ۱۳۷۹ با پیش بینی جمعیت ۱۱۳ هزار نفر بنا گردید. هدف از این پژوهش بررسی میزان موفقیت این شهر در جذب جمعیت بوده و روش مطالعه به صورت کتابخانه‌ای و می‌دانی می‌باشد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که با گذشت ۱۸ سال از تاسیس این شهر، جمعیت فعلی آن برابر با ۳۶۵۱ نفر می‌باشدکه ۳۶. ۶% از جمعیت پیش بینی شده تا سال ۸۸ را به خود جذب نموده است که نشان دهنده عدم موفقیت شهر در جذب جمعیت می‌باشد. عمده‌ترین عوامل عدم جذب جمعیت این شهر را می‌توان در تغییرنکردن الگوی توسعه شهر مشهد، پدیده حاشیه نشینی در مشهدمشکلات اداری-اجرایی، نبود اشتغال، کمبود تاسیسات زیر بنایی و اولیه جهت اسکان جمعیت جستجو نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analysis of Binalood New Town in Terms of Population Absorption

نویسندگان [English]

  • H.R. Varesi 1
  • M. Mohammadzadeh 2
  • M. Amel Bafandeh 2

1 Associate Professor of Geography and Urban Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 M.A. of Geography and Urban Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Extended abstract
1- Introduction
Throughout history, cities have been manifested mankind’s culture and civilization. In this regard, the notion of New Towns, as places with particular purposes, has always existed as well. New Towns are defined as “a new social - humanistic phenomenon are established by the government through the regional administration. The planning and administration of these towns are adapted from the metropolitans. Curbed population concentration and Marginalization in the metropolises, lower
transportation costs, the transfer industries from metropolises to New Cities and decentralization are the main objectives of New Towns. In this study, have been seeking to investigate how Binalood is obtaining intended objective, i.e. the absorption of population.
 
2- Methodology
The current study is descriptive - analytical in nature and draw on library and field methods as well as questionnaires to collect data.
The samples were collected from statistical population using Simple Random Sampling method. Microsoft Excel and SPSS software were used for analyzing of variables, drawing statistical tables and doing calculations.
 
 
3- Discussion
To explore the degree of Binalood’s success in attracting population, three hypotheses were analyzed. The results showed that 6.3 % of migrations are for finding better job opportunities. Thus, the first hypothesis was rejected. According to the second hypothesis, residents considered the Binalood as a suitable place for living. The results showed that 35.71 percent of people were content with the current living situation. The second hypothesis was rejected. Yet, the majority of population was made up rural families and due to the frugality of these people, and considering the 38% satisfaction of the respondents, providing the minimum requirements could result in high degree of satisfaction. The third hypothesis held a low expectancy rate in urban area.
In order to test this hypothesis, the one sample T-Test was used. According to the results, the hypothesis was confirmed with a 95% insurance level and a significance level of 0/000.
 
4- Conclusion
The following reasons can account for the failure of New City of Binalood in implementation of the intended programs for absorption of population: 
The predicated population for Mashhad City was not realized.
The return of Afghani residents and emigrants of Iran’s war.
The accommodation of Mashhad immigrants in the suburbs. 
Administration and the executive problems in the construction of new city of Binalood.
The predicted infrastructure, facilities and services required in the new city of Binalood were not realized.
The following suggestions that might contribute to population attraction offered in the below:
The provision of the basic needs of the families. 
The Increase quality and quantity of infrastructure and urban services such as recreation, sport, cultural and medical centers. 
Creating more job opportunities in the city.

 
ابراهیم زاده، عیسی؛ قرخلو، مهدی؛ شهریاری، مهدی؛ تحلیلی برنقش شهر جدید پردیس در تمرکززدایی از مادر شهر تهران، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 13، بهار 1388
ایرانمنش، نسیم؛ چیت سازان، نسیم؛ زیبایی شناسی شهری-معیارها و روش‌ها. مجموعه مقالات هویت شهرهای جدید،، مجموعه مقالات همایش بین المللی شهرهای جدید، شرکت عمران شهرهای جدید، تهران، 1385.
پورشکیبایی، پدرام؛ ارزیابی شهرهای جدید در ایران، نمونه موردی شهر جدید صدرا، پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، 1380.
پیران، پرویز؛ نیم نگاهی به نوشهرها از دیدگاه مسائل فرهنگی و اجتماعی. شهرهای جدید، فرهنگی جدید در شهرنشینی، مجموعه مقالات ارائه شده در سمینار شهرهای جدید، شرکت عمران شهرهای جدید، تهران، 1369.
ربانی، رسول؛ جامعه شناسی شهری، دانشگاه اصفهان، چ دوم، اصفهان، 1385.
زیاری، کرامت ا...؛ برنامه ریزی شهرهای جدید، انتشارات سمت، تهران، 1384.
شالین، کلود؛ دینامیک شهری یا پویایی شهر، ترجمه اصغر نظریان، آستان قدس رضوی، مشهد، 1372.
 شرکت عمران شهرهای جدید؛ شهرهای جدید،فرهنگ جدید در شهرنشینی، انتشارات شرکت عمران شهرهای جدید، 1372.
شرکت عمران شهرهای جدید؛ قانون ایجاد شهرهای جدید، مصوب 1380.
شکوئی، حسین؛ جغرافیای اجتماعی شهرها اکولوژی اجتماعی شهر، انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، 1365.
عبدی، محمد علی؛ تحلیلی بر چرایی شهرهای جدید، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشتة شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، 1382.
قاسمی اصفهانی، مروارید؛ بررسی حس مکان در شهرهای جدید( نمونه موردی شهر جدید اندیشه). مجموعه مقالات هویت شهرهای جدید، مجموعه مقالات همایش بین المللی شهرهای جدید، شرکت عمران شهرهای جدید، تهران، 1385.
محمودی، بهرام؛ بررسی جمعیت پذیری و عملکرد شهر جدید عالیشهر بوشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1382.
مزینی، منوچهر؛ مقالاتی در باب شهر و شهرسازی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1373.
منوری، سید مسعود؛ طبیبیان، سحر؛ تعیین عوامل زیست محیطی در مکانیابی شهرهای جدید در ایران، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هشتم، شماره 3، 1385.
میریان، محمود؛ شهرهای جدید ایران، مجموعه مقالات کتاب شهرهای جدید ج 2، به کوشش رضا کربلایی نوری و فرانه ریاحی دهکردی، انتشارات شرکت عمران شهرهای جدید، چ اول، تهران، 1382.
نقوی زاده، سیدعلیرضا؛ نگهبان مروی، محمد؛ بررسی مشکلات اجرایی شهرهای جدید مطالعه موردی شهر جدید صنعتی مسکونی بینالود، مندرج در مجموعه مقالات همایش بین المللی شهرهای جدید، کتاب سوم، شرکت عمران شهرهای جدید، چ اول، تهران، 1385.
نوریان، فرشاد؛ شایسته پایدار، علی رضا؛ ارزیابی عملکرد شهر جدید گلبهار با استفاده از روش ارزیابی فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، نشریه شهر نگار، شماره44، دی ماه 1386.
هیراسکار، جی. کی؛ درآمدی بر مبانی برنامه ریزی شهری، ترجمة محمد سلیمانی و احمد رضا یکانی فرد، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1376.
www.newtownsofiran.com
www.binalood-ntoir.gov.ir