تحلیل فضایی و مکان‌یابی مراکز پستی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعۀ موردی: مناطق 5 و 6 شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

  رشد و گسترش سریع ارتباطات، سبب تغییر در سلسله مراتب نیاز به خدمات پستی شده است؛ به گونه‌ای که به تدریج از ارزش پایین‌ترین سطوح سلسله مراتب یعنی صندوق‌های پستی کاسته شده و در مقابل بر اهمیت سطوح بالاتر یعنی مرکز پستی افزوده شده است. از این رو با گذشت زمان، روزبروز بر اهمیت مراکز پستی افزوده می‌شود. بدیهی است در این رهگذر، مکان‌یابی بهینه مراکز پستی اهمیت بسیاری داشته باشد. در این پژوهش مراکز پستی مناطق 5 و 6 شهر اصفهان به منظور تعیین میزان کمبودها و نیز مکان‌یابی بهینه مراکز جدید مورد نیاز، بررسی شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد مراکز موجود در این مناطق از توزیع نامناسبی برخوردارند و اکثر آنان در مجاورت خیابان‌های درجۀ یک شهری قرار گرفته‌اند که مشکلات متعدد دیگری مانند افزایش هزینه‌های دسترسی و نیز مشکلات ترافیکی را به وجود آورده‌اند. بنابراین، در این پژوهش با بهره‌گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی( AHP ) در محیط GIS به منظور پهنه‌بندی سطح مناطق 5 و 6 برای ایجاد مراکز پستی و نیز استفاده از قابلیت تجزیه و تحلیل‌های شبکه ( Network Analysis )، در مجموع 10 مرکز جدید مورد نیاز در دوره‌های زمانی کوتاه، میان و بلند مدت در مکان‌های مناسب با تعیین شعاع دسترسی 750 متر به منظور رسیدن به استانداردهای مطلوب پیشنهاد شده است. بر این اساس، در دوره کوتاه مدت 2 مرکز، میان مدت 3 مرکز و بلند مدت 5 مرکز در مکان‌هایی که از طریق تلفیق لایه‌های در محیط GIS به عنوان مکان‌های مناسب شناخته شد، تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis and site selection post centers using Geographical Information System (Case study: zone 5 & 6 of Isfahan city)

نویسندگان [English]

  • A. Zangiabadi 1
  • H. Kiumarsi 2
1 Associate Professor of Geography and Urban Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 MA. of Geography and Urban Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Extended abstract
1- Introduction
In recent decades, rapid growth of urban population,rural-urban migrations & urban regions natural population growth, made very difficults for big cities & metropolises of our country. Before of this time Cities that had little growth, with very new difficults faced. One of the Maine needs of urban populations is fine access to urban sevices. Accabilitiy is one of the Maine characterizes of a good city and can divide to diver shape of access such as activities, goods, resources and services.
 
2- Methodology
Primary, Effective alternatives of post center site selection converted for information layer with shape file format.
 
 
 
In next stage, best buffer for any layers determined and for each considered range weigth between 1(lowest value) & 5(higthest value). Because the entire information layer that used isn't equall effect in post center site selection and because to be many Layers, compare & determine value of each seems very difficult, so AHP technique used for weigthing and combaine layers. The export of this stage is land zoning for locating post centers in 5 ranges with amount of goodness: very much, much, mediane, low & very low. So, in order to determining poor regions, network analysis tools in GIS environment used and 750 meters of standard buffer access for exist centers designed and with period rank planning, the best sites for construction post centers in 3 periods(low, mediane & long) determined.
 
3- Discussion
In case study (zone 5 & 6 of Isfahan city), that 5 post services center exist, bad spatial distribution & locating near of the maine roads, created very difficults for settelers for access to this services. So in this research primary effective factor in post center site selection distincted that involved information layer such as radiant access, access to roads, nearest to attractive centers such as: educations, military, cultural, religious centers, center of regions and far from exists post centers. So using analytical hierarchy process technique compared these layers and for each layers one weigth in base amount of important considered. That far from exist post center gained highest value and radiant access of each center post gained lowest value.  Then weigthed sub alternatives form each aleternatives for amount of importance using analytical hierarchy process technique. The weigths that gaind for each alternative and sub alternative used in stage of combining in GIS environment and finaly leveling of area survingfor amount of goodness achived in order construction new post centers. Because the goal of research is construction post center ranking, so with attention to amount of lands goodness, with considering 750 meters access buffer, new post centers in 3 period (low, mediane, high times) porposed.
 
4- Conclusion
Results of this research shows that exist post centers in zons 5&6 of Isfahan city, haven’t good distribution and don’t considered exist alternatives for post centers site selection in their locating and exist center instead locating in center of neighborhoods & zones of city and corporate with other land uses, located near the maine roads that this forther more condemn extera finances for citizens, caused more attract people to near of this roads and created terafic challenges. So in order to doing exist standards with determine buffers with750 meters for each center, in one term with low, mediane & long periods, oltimately 10 new post center in optimal sites porposed that in low period 2 center, median period 3 center and finaly in long period 5 new post center porposed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Analysis
  • Site Selection
  • Geographical Information System
  • post centers
  • Isfahan
Aghababai, m (2010), spatial analysis of Khomeini shahr fire stations & services with using GIS, supervisor: Ali zangi abadi, university of Isfahan, geographic & urban planning department.
Al sheikh, a & et al (2002), application GIS in site selection flood distribution areas, geographical researchs magazine, year 17, number 67, Mashhad.
Azimi hosseini, m & et al (2010), application GIS in site selection, mehregane ghalm press, one publication, Tehran.
Azizi, m (2005), application geographical information system in site selection, spatial distrubition & network analysis of healt & medical centers, case study: mahabad city, supervisor: Mohammad reza pur mohamadi, university of Tabriz, geographic & urban planning department.
Bahreini, h (1998), urban desings process, university of Isfahan press, one publication, Isfahan.
esmaili, a(2003), application GIS in fire stations route finding process, news of terrific, year 4, number 19, Tehran.
Faraj zadeh Asl, m (2008), geographical information system and its application in tourism planning, samt press, Tehran.
faraj zadeh, m & et al(2005), evaluation & site selection urban educational centers wth using geographical information system(GIS), case study: moalem neighborhood of Kermanshah, modares human science magazine, vol 8, number 1, Tehran.
Farhudi, r (2006), site selection urban rubbish elements site deposite with using fuzzy logic in GIS environment (case study: sanandaj city), beautiful arts magazine, number 23, Tehran.
hadiani, z & et al(2010), site selection fire stations with using network analys metod and AHP model in GIS environment, case study: ghom city, geographic and development magazine, number 18, zahedan.
Haji khani, GH & et al (2000), urban services using (characterizes, failures & alternatives), municipials magazine, number 17, Tehran.
Harvi, d (1997), social ….. And city, translators: hesamian & et al, analysis and urban planning company, Tehran.
Jabal ameli, m & et al(2010), evaluation combination model for sensitive Services site selection, international magazine of industurial & produce management, number 4, vol 20, Tehran.
Masumi, m & et al (2007), spatial analysis of comom libraryes of section 12 of Tehran with using GIS, modares human science magazine (geographia), fall, Tehran.
said nia, a (1999), urban facilities & equipments, municipals green book, country municipal organization press, vol 8, Tehran.
Saidi khah, a (2004), survey urban facilities & equipments (Post, telegraph, fire station) & those site selections in old and new sector of Mashhad city, supervisor: mohsen shaterian, sistan and baluchestan university, geographic and urban planning department.
Sanjari, s (2009), application guideness ARC GIS 9.2, publication 2, abed press, Tehran.
Seifodini, f (2006), urban & regional planning terms, aeeizh press, publication 1, autumn, Tehran.
Shahivandi, a (2007), urban green area site selection (case study: khoram abad), supervisors: hamid reza varesi & jamal mohammadi, university of Isfahan, geographic & urban planning department.
Shie, e (1999), introduction in urban planning, university science & industrial press, Tehran.
Shie, e (2008), urban planning exercise university science & industrial press, Tehran.
Soleimmani farsani, z (2010), an analysis in services spatial distribution in shahrehord city, supervisor: jamal mohamadi, university of Isfahan, geographic & urban planning department.
Son yu.chain (2002).A GP-AHP Method for Solving Group Decision-Making Fuzzy AHP Problems. Computer and Operations Research,29.
Taghvai, m et al (2006), unrest ranking in rural setelments (with AHP method) (case study: bazoft province), university of Isfahan research magazine (human science), vol 20, number 1, Isfahan.
Taheri, a (1998), management of municipal affairs, ghumes press, publication one, Tehran.
talei,m & et al(2010), development an minor spatial algoritm in order evaluation amount of access to urban services, technical department magazine, vol 43, number 5, Tehran.
Tung, S.L, Tang, S.L, (1998), A comparison of the Saaty's AHP and modified AHP for right and left eigenvector inconsistency، European Journal of Operational Research، vol 106.s
Usefi, z & et al (2007), haraz river and determine environmental position of haraz river in geographical information system (GIS) metod, ten national conference of environment health, hamedan.
Varesi, h & et al (2009), urban green area site selection with using geographical information system (case study: khoram abad city), geographic and regional development magazine, number 10, Mashhad.
Yang.jiaqin and Ping Shi (2002).Applying Analytic Hierarchy Process in Firms Overall Performance Evaluation: Case Study in China. International Journal OF Business 7(1).
Ziari, k (2002), urban land use planning, university of Yazd press, publication 3, Yazd.