دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، آذر 1391 

مقاله پژوهشی

بررسی ابرهای مولد بارش‌های فوق سنگین و سنگین سواحل جنوبی خزر

صفحه 1-22

حمید نوری؛ حسنعلی غیور؛ ابوالفضل مسعودیان؛ مجید آزادی


برنامه‌ریزی راهبردی توسعه‌ی گردشگری با روش SWOT (مطالعه موردی: شهر شیراز)

صفحه 111-132

زهره هادیانی؛ محسن احدنژاد؛ شمس‌اله کاظمی‌زاد؛ حکیمه قنبری