دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، اسفند 1391 

مقاله پژوهشی

آشکارسازی تغییرات کناری و شناسایی مناطق خطر رودخانه آجی‌چای در محدوده خواجه تا ونیار

صفحه 1-14

محمدحسین رضایی‌مقدم؛ عادل محمدفر؛ خلیل ولیزاده کامران


نقشه پهنه‌بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز کارون بزرگ با استفاده از مدل AHP درمحیط GIS

صفحه 39-56

مجتبی یمانی؛ سیروس حسن‌پور؛ ابوالفضل مصطفایی؛ مجید شادمان‌رودپشتی


ارزیابی پتانسیل‌های فرسایشی منطقه دستکن با استفاده از مدل SLEMSA

صفحه 109-120

مژگان انتظاری؛ رسول شریفی؛ زهرا ایزدی؛ سمیه السادات شاهزیدی