بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در ایران (با رویکرد جذب گردشگران خارجی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استادیار علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

  صنعت مسافرت و جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع‌ترین صنعت در دنیا به حساب می‌آید. پدیده گردشگری که خود به صورت یک پدیده اجتماعی- فرهنگی مطرح است به بزرگترین تحرک و جابجایی انسان‌ها اطلاق می‌شود. رشد روزافزون و شتابنده آن موجب شده که بسیاری از صاحب‌نظران قرن 20 را قرن گردشگری بنامند. این صنعت بر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند مبادلات خارجی، درآمدها، اشتغال- قیمت‌ها- توزیع درآمدها، مهاجرت، تقسیم کار، آداب و رسوم و هنرها مؤثر است. با توجه به اهمیت گردشگری هدف اصلی این مقاله تبیین جایگاه، رضایتمندی گردشگران خارجی نسبت به میزبانان (ایرانیان) در توسعه صنعت گردشگری است. در این تحقیق شاخص عینی سنجش توسعه گردشگری میزان تمایل مجدد گردشگران خارجی برای سفر مجدد به ایران است برای رسیدن به اهداف تحقیق از دو روش اسنادی (با مطالعه پیشینه و مبانی نظری تحقیق) و میدانی (پیمایشی) استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را گردشگران خارجی از پنج قاره جهان تشکیل می‌دهند که با اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تفریحی به ایران مسافرت کرده‌اند. تعداد 385 گردشگر به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند برای سنجش رضایتمندی از 6 معرف، مکان اقامت، برخورد عمومی مردم، تمیز بودن خیابان‌ها، رعایت قوانین و مقررات رانندگی، احترام به حقوق دیگران، رعایت نظافت از سوی مردم استفاده شده است. طبق نتایج 86% از گردشگران دارای رضایت خوب و زیاد به مردم ایران داشته‌اند که 95% دارای تمایل خوب و زیاد برای سفر مجدد به ایران هستند. ضریب همبستگی بین دو متغییر احساس رضایت و تمایل به سفر مجدد همبستگی قابل ملاحظه 582%= r و سطح معنی داری (000/0= p ) مشاهده می‌شود چون این ضریب مثبت است نشان دهنده رابطه مستقیم میان این دو متغییر است. با توجه به مقدار ضریب تعیین (34/0= R2 ) حدود 34/0 درصد از تغییرات تمایل به سفر مجدد گردشگران توسط رضایت آنان به ایرانیان قابل تبیین است. بنابراین، هر چه میزان احساس رضایت گردشگران نسبت به مردم ایران بالا رود تمایل به گردشگری به سفر مجدد به ایران نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Satisfaction Rate of Foreign Tourists in Iran

نویسندگان [English]

  • J. Hezarjaribi 1
  • M.M. Najafi 2
1 Associate Professor of Social Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Social Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
 Extended abstract
1-Introduction
 Tourism and journey industry are one of the most varied industries in the world. Tourism as a social-cultural phenomenon is considered as the widest form of human transportation. Increasing growth of 20th century has made many pundits to call it as tourism century. This industry has many effects on economic, social and cultural areas such as foreign exchanges, incomes, engagement, prices; dispense of incomes, migration, distribution the jobs, customs and arts. Considering the significance of tourism, the main goal of this essay is the satisfaction of foreign tourism in to the Iranian hosts in the extension of tourism industry. In this research the basic main is to persuade the tourism. 
 
2- Methodology
 In order to achieve this aim, we have two attributive ways (based on a historical study) and ground study.
Statistic society of this research includes of foreign tourism from five continents of the world that with the economic, social, cultural and sport goals travel to the Iran.
385 tourism was been chosen as a best individual for evaluation from satisfactory from 6 introduce, resident, the general behavior, clean the street from anything, percept driver license, respect to the others and precept in the clean the street from individuals.
 
3– Discussion
 The results of the study showed that level of tourist satisfaction and the willingness of tourists to travel have high status. So the operators of public participation in protecting the global environment, cultural heritage and nature as an effective agent can help to develop the country's tourism industry. Achieving sustainable development in the countries involved in planning and implementing projects is essential. In this respect, we can organize tourism activities. In addition, many of the problems of agriculture and industry, social, economic and eliminates the problem of youth employment. Development of tourism in Iran, the government has an important role in the overall policy of the Government in this regard would be helpful. To investigate possible solutions should be considered from different perspectives of the tourism industry Charhandyshy for each of them and the obstacles in the way.
 
4– Conclusion
 As a results 86% from tourism were very satisfy to the Iranian person and 95% like to travel to the Iran again. And the correlation coefficient between two variety the sense of satisfactory and the tendency to the travel to the Iran for second time is the considerable correlation r=582% and observe meaningful surface (p=0.000).
Because this coefficient is positive and show the right relation between two variety, to the attention the measure of appointment coefficient (R2=0.34) about 0.34% from variety like to travel to the Iran again. So, when ascendant the measure of the sense of satisfaction of tourism than to the Iranian people increased the tendency to the travel to Iran for second time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Tourist
  • satisfactory
  • Tourism Development
 
آلپورت،گوردن دبلیو-ادوارد ای. جونز، (1371)، روان شناسی اجتماعی از آغاز تا کنون، موسسه چاپ وانتشارات آستان قدس رضوی.
اینگلهارت، رونالدو، (1373)، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته،ترجمه: مریم وتر، تهران، انتشارات کویر
ـ بونی فیس، پریسیلا، (1380)، مدیریت گردشگری فرهنگی، ترجمه محمود عبدالله زاده، نشر دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران.
پاپلی یزدی، سقایی ـ محمدعلی، مهدی، (1388) گردشگری (ماهیت مفاهیم)،تهران، سمت.
پوستولوپوس؛ یورکوس، (1384)، جامعه شناسی گردشگری، ترجمه بیژن شفیعی، تهران، نشر وارسته.
ترنر، جاناتا،اچ و آل بیگی، (1370)، نظریه جامعه شناسی، ترجمه عبدالعلی لهسایی زاده،شیراز، مرکزنشر دانشگاه شیراز.
چلبی، مسعود، (1375)،جامعه شناسی نظم،تحلیل و تشریح نظری نظم اجتماعی، تهران، نشر نی .
رضوانی،علی اصغر، (1374)،جغرافیا و صنعت گردشگری تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
رضوانی، محمدرضا، (1387)، توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار، تهران انتشارات دانشگاه تهران.
عشوندی، مهرداد، (1377)، وضعیت توریسم در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
فیلد جان، (1385)، سرمایه اجتماعی، مترجم جلال متقی، تهران، مؤسسه عالی تامین اجتماعی.
فیض بخش، علی، (1355)،صفت جهانگردی در ایران و جهان، تهران، انتشارات موسسه عالی خدمات اجتماعی
کلمن، جیمز، (1386)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران،چاپ دوم.
ملکی، حسین، (1382) بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر رضایت مندی جهانگردان خارجی در ایران، نامه پژوهش فرهنگی.
هزارجریبی، جعفر و رضا صفری شالی، (1388)، بررسی رضایت از زندگی و جایگاه احساس امنیت درآن، مجله انتظام اجتماعی، سال اول، شماره سوم،پاییز88.
Brown Dennis,(2003), Rural Tourism : An Annotated Bibliography ,Regional Economist , Washington
Ben, Daniel & Schwier Mccalla, (2003) “Social capital in virtual learning communities and distributed communities of practice”, Canadian journal of learning and technology. vol 29.
Fischer, claude S. (2001).“Bowling alone: What’s the score?”, Department of Sociology. August.
fukuyama , francis, ( 2001) , maintain appropriate and social capital, Golem Abass,tavassoli, jamah Iranian ,Tehran.
Colman, James (1999) foundations of social theory, Manouchehr Saboury, ney publications, first edition, Tehran .
Giddens,anthony (1995) sociology,Manouchehr sabouri,Tehran, ney publications, Tehran .
Giddens ,anthony ( 2000) , Modernity and Self-Identity, Nasser moafagheyan .tehran. ney publications, Tehran .
Giddens ,Anthony (1999) The Consequences of Modernity, mohsen salassy ,center publications ,Tehran.
peter, versely ,(1995), modern sociology , pouyan hasan , chappakhsh publications . first edition