نویسندگان

shahid beheshti

چکیده

برای شناخت و درک بهتر شرایط اقلیمی کنونی و برنامه ریزی برای آینده نیاز به شناسایی شرایط اقلیمی دیرینه وچگونگی تغییرات آن درطول زمان تا عهد حاضر می‌باشد. راههای مختلفی برای شناسایی این تغییرات وجود دارد. با توجه به بازه زمانی این مطالعات و شرایط و امکانات موجود در دسترس انتخاب بهترین راه اجتناب ناپذیر می‌نماید. با توجه به امکانات در دسترس و شرایط موجود در منطقه مورد مطالعه، تحقیق حاضر بر اساس فراوانی ماکروفسیل (استراکودها ) که شاخصی مناسب برای تعیین اقلیم‌های گذشته می‌باشد صورت گرفته است. بدین منظور تعداد 9 مغزه از عمق1 تا 3 متر از دریاچه دشت ارژن فارس برداشته شد. سپس رسوبات در مقاطع 5CM برای جداسازی و شمارش استراکودها در آن تقسیم شد. به منظور تعیین سن دقیق رسوبات، سن سنجی به روش C14 انجام شد. با محاسبه بار رسوبی و آهنگ رسوب گذاری در عمق‌های مختلف دریاچه، به شمارش و بررسی فراوانی استراکودهاپرداختیم. در نهایت 15 زون اقلیمی در طی دوره 11 هزار ساله در منطقه دشت ارژن فارس شناسایی و معرفی گردید. مشخص شد طی این دوره نوسانات شدید در تعداد استراکودها در زمان‌های مختلف وجود داشته است که نشان دهنده نوسانات طبیعی در اقلیم این منطقه می‌باشد. در 11 هزار سال پیش اقلیم این منطقه شور تر و گرم تر بوده است. ولی در دوره‌های بعد طی دوره‌های بلندتری تا حدود 2000 سال پیش اقلیم این ناحیه با وجود نوسانات کم رو به سردی رفته است. از 2000 سال گذشته تا عهد حاضر اقلیم منطقه رو به گرمی و خشکی پیش رفته است. برخی از این زون‌ها که بازه زمانی طولانی را شامل می‌شده اند بیانگر تغییر اقلیم به صورت خیلی آرام می‌باشد و برخی دوره‌ها نیز اقلیم در مدت‌های کوتاه تر چند صد ساله تغییرات شدید را تجربه کرده است. اما به طور کلی اقلیم این ناحیه طی دوره هولوسن رو به گرمی و خشکی رفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of paleiclimateshit emphasis on the ferequency Ostracoda (case study :Arjan l plains lakecatchment

نویسندگان [English]

  • Z. Hoseini
  • H. Amirzadeh
  • H. Lashkari

tehra-shahid beheshti-

چکیده [English]

Extended Abstract
1- Introduction
Understanding the current climate change conditions and planning for the future requires the knowledge of paleoclimatic conditions which has been studied less in Iran. Although there are diverse methods to detect these changes, to select the proper one, the range of time period, environmental conditions and data access should be taken into account. Due to the time frame and conditions of these studies and the facilities available to choose the best way to inevitable. According to the available facilities and conditions in the study area, this study is based on the frequency macrofossils (Ostracoda) to determine the appropriate indicator of past climates is taken.


2-Methodology:
9 core purpose of the depth of 1 to 3 meters from the lake plain Gulf Arjan was removed. The sediments in the sections to separate and count 5CM Ostracoda it was divided. To determine the exact age of sediments, dating was conducted using C14. Calculating the sediment load and sediment song in a different lake depths, the counting and the prevalence of different depths of Lake Ostracoda spent. Finally, 15 climate zones during the course of 11 thousand years Arjan Gulf Plains region were identified and introduced. Became clear during this volatility in the number Ostracoda there at different times that show the natural fluctuations in climate, this region.
3-Discussion
11 thousand years ago, climate region later than times more saline and warmer was. But in later periods longer period of up to about 2000 years ago, despite the climate of this region to cold damping is gone. Then to the present Covenant to climate warmth and dryness is gone.
4-Conclusion
Some of these zones, which included a long period, would have been to suggest climate change is too slow and some climate in the far shorter period of a few hundred years has experienced drastic changes. But the overall climate in the area of 11 thousand years ago since the Holocene period to warmth and dryness is gone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Climate Change
  • Macrofossil- Ostracoda
  • Macrofossil
  • Ostracoda
  • Dating
  • Paleoclimate