دوره و شماره: دوره 24، شماره 3، آذر 1392 
برآورد کمی ظرفیت برد گردشگری حاشیه زنجانرود

صفحه 75-92

تقی حیدری؛ ابوالفضل مشکینی؛ طاهره نعمتی


مطالعه ویژگیهای فضایی و زمانی بارش در ایران

صفحه 129-140

ابوالفضل نیستانی؛ محمود داودی؛ معصومه مقبل؛ فرحناز تقوی


ارزیابی راهبردی توسعه فعالیت‌های باغداری (مطالعه موردی بخش باغبهادران-شهرستان لنجان)

صفحه 197-214

احمد تقدیسی؛ هدایت اله نوری؛ احمد تقدیسی؛ هدایت اله نوری؛ عفت فتحی