دوره و شماره: دوره 24، شماره 3، پاییز 1392 
5. شبیه سازی بارش- رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مورد: حوضه آبخیز فریدن)

صفحه 25-40

فخری سادات فاطمی نیا؛ سید محمد حسینی؛ جواد خوشحال دستجردی


8. برآورد کمی ظرفیت برد گردشگری حاشیه زنجانرود

صفحه 75-92

تقی حیدری؛ ابوالفضل مشکینی؛ طاهره نعمتی


11. مطالعه ویژگیهای فضایی و زمانی بارش در ایران

صفحه 129-140

ابوالفضل نیستانی؛ محمود داودی؛ معصومه مقبل؛ فرحناز تقوی


15. ارزیابی راهبردی توسعه فعالیت‌های باغداری (مطالعه موردی بخش باغبهادران-شهرستان لنجان)

صفحه 197-214

احمد تقدیسی؛ هدایت اله نوری؛ احمد تقدیسی؛ هدایت اله نوری؛ عفت فتحی