دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، خرداد 1392 

مقاله پژوهشی

نقش ژئومورفولوژی در تشکیل و کیفیت سنگدانه‌ها در حوضه‌های پاطاق و قلعه شاهین

صفحه 1-16

شهرام بهرامی؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ کاظم بهرامی؛ رضا حسینی


تحلیل تطبیقی شاخص‌های اشتغال شهری شهرستان‌های ایران

صفحه 109-128

علی زنگی آبادی؛ علیرضا رحیمی؛ سمانه مسیبی