دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، تابستان 1392 

مقاله پژوهشی

3. هویت مکان و ادراک آن با رویکرد ژئوسیستمی

صفحه 1-22

محمد شریفی؛ محمدحسین رامشت؛ مجتبی رفیعیان؛ یوسف قویدل


9. تأثیر بادهای 120 روزه بر امنیت منطقه سیستان

صفحه 111-128

مرتضی کریمی؛ محمدحامد یزدانی؛ افشین نادری


13. بررسی و تطبیق شواهد ژئومورفولوژی و لرزه شناسی زمین ساخت فعال در محدوده زاگرس مرکزی

صفحه 175-192

رسول شریفی نجف آبادی؛ مسعود معیری؛ حسنعلی غیور؛ همایون صفایی؛ عبداله سیف