دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، شهریور 1392 

مقاله پژوهشی

هویت مکان و ادراک آن با رویکرد ژئوسیستمی

صفحه 1-22

محمد شریفی؛ محمدحسین رامشت؛ مجتبی رفیعیان؛ یوسف قویدل


تأثیر بادهای 120 روزه بر امنیت منطقه سیستان

صفحه 111-128

مرتضی کریمی؛ محمدحامد یزدانی؛ افشین نادری


بررسی و تطبیق شواهد ژئومورفولوژی و لرزه شناسی زمین ساخت فعال در محدوده زاگرس مرکزی

صفحه 175-192

رسول شریفی نجف آبادی؛ مسعود معیری؛ حسنعلی غیور؛ همایون صفایی؛ عبداله سیف