اولویت‌بندی و تحلیل راهبردی مکان بهینه احداث پارکینگ عمومی در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر سنقر)

نویسندگان

چکیده

گسترش شهرنشینی و به تبع آن افزایش استفاده از خودرو،سبب کمبود فضای پارک اتومبیل به ویژه در بخش های پرتردد شهرها شده است. این مسأله در محلات و واحدهای همسایگی به دلیل کم عرض بودن معابر و پارک وسایط نقلیه در طول معابر، مشکلات عدیده ای را در عبور و مرور محله ای ایجاد نموده و نظم محله ای را مختل ساخته است، این مسأله ضرورت مکان یابی بهینه پارکینگ های عمومی را بیش از پیش آشکار می سازد.هدف پژوهش حاضر اولویت‌بندی و تحلیل راهبردی مکان‌ بهینه احداث پارکینگ‌ عمومی در شهر کوچک سنقر می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می‌باشد که جهت جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از مطالعه کتابخانه‌ای ـ اسنادی و میدانی بهره‌گیری شدهو جهت تجزیه وتحلیل داده‌ها از مدل‌های TOPSIS و SWOTاستفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که از بین 4 خیابان اصلی شهر سنقر، خیابان آیت الله طالقانی با ضریب اکتسابی (61/0)، خیابان آیت الله‌خامنه ای (41/0)، خیابان امام خمینی (40/0) و خیابان شهید بهشتی (33/0)به ترتیب بیشترین اولویت را در احداث پارکینگ خیابانی داشته اند و در پایانراهبردهایی جهت احداث پارکینگ‌های عمومی در شهر سنقر ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The ranking and strategic Analysisof optimalconstruction ofpublic parking places in small cities (case study: Songhor city)

نویسندگان [English]

  • D. Jamini
  • Y. Ghanbari
  • H. Komasi
چکیده [English]

Extended Abstract
1- Introduction
The unique Characteristics of thiscityIn terms ofsocial, cultural, economic andnatural has a lot offacilities andcapabilities in order to reasonable Planning forcity managers. But in thecityhas notpaid much attention to these features. Thisneglectis caused several problems, including instability inurban management, lowexpertise of urban management, not understanding thereal needs of citizensby civil administrators and etc (Komasi, 2012:3). Oneof the most important issues is the lack of attentionto the state's urban transport and consequentlyinattention towardthe required spacetopark of carson the street thatisimpairedresidents transport. Due to increasing population and con sequently increase in the numberof privatecarsinthecity,it isintended that prioritizedthe optimalconstruction ofpublic parking places in the main streets of Songhor city.
2- Methodology
The Purpose of this study is the ranking and strategic Analysisof optimalconstruction ofpublic parkingplacesinSonghor city. This research in terms of Purpose is applied Research andin terms ofresearch methodsis descriptive- analytical study that in order tocollect the requireddata and information used the review of documentary and the Survey method. Applicable Modelsfordata analysis were TOPSISandSWOT.At first,the50 aware expertswere selectedon the study area and Were askedto each ofthecriteriain thefourstreets,based oninformation available are scoresof1 to7. ThenIn thenext step, prioritization of thefourmainstreetsin Songhor cityhas been investigated usingTOPSISmodelfor construction ofparking lots.And thenof the expertswere asked toprovidethe majorinternal and external factorsaffectingon the construction of parking.
3-Discussion
The rise in urbanizationand consequentlyincreasing use ofautomobiles is particularly caused lack of carparkingspaceinthecrowdedcities.This issuein thelocalitiesandneighborhood unites, has createdmany difficultiesintraffic of locality becauseof thenarrowroadsand parkedvehiclesalong thestreets andishamperedthe orderof thelocality.This issue revealsthe necessary ofthe optimize location ofpublic parkingmore than before.Important thingin thelocalizationstudies is differinlocationof public serviceandprivate firmsin thetheoretical and the modeling of them.While in theprivateservices,firmsis seeking tosettlein placesthatmaximizetheir profits. About the publicfirms,location is considered in placesto maximizesocial welfare. Inthis fieldcoveringthemaximum number of peoplebyservice centersis very important.
4- Conclusion
The resultsindicate thatamong thefourmajor streets of Songhor, AyatollahTaleghaniAve.by the acquisitive factor(0.61), AyatollahKhamenei Ave. by (0.41), Imam KhomeiniAve by (0.40) and Shahid Beheshti Ave. by (0.33) havethe highestpriorityin theconstruction ofstreetparkingandat the end ofthe research, many strategiesis presentedforconstruction ofpublic parkingin Songhor city.
The most importantstrategiesare:First one iscompetitive/aggressive(SO)includes: Organizingopen spacefor the construction ofparkingencouragingthe private sectorfor the constructionandparking management, The second priority is biodiversitystrategies(ST)includes: Considering thebudgetfor the constructionparking, Attractingthe public participationthrough the use ofincentive policiesfor the constructionof parking, The thirdpriority is the overview Strategies(WO)includes:Prevent thecarsparkedalong the street, Prevent thecarsparkedalong the streetand consequentlyprovideuse ofparking, and construct the private andsemi-private parking in the city,and the forth priority isdefensivestrategies(WT) includes:Assistancefromotheragenciesfor the constructionof parking andto providepart ofthe parking space to the institution whichhas contributedto the constructionof the parking lots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • location
  • Public parking
  • Land Use
  • TOPSIS
  • SWOT
  • Songhor city