نویسنده

چکیده

تا کنون سعی ژئومورفولوژیست‌ها بر این بوده که پدیده‌های ژئومورفیک را در چارچوب قانون علیت تبیین نمایند. حال آنکه در جغرافیای فضایی بر خلاف جغرافیای کلاسیک الزامی بر علی بودن روابط بین پدیده‌ها وجود نداشته و تنها روابط مطرح شده از نوع ژنریک است که می‌تواند علیت را توجیه نماید و البته روابط ژنریک با آنچه تحت عنوان روابط همبستگی بیان میشود تفاوت اساسی دارد. دوال را شاید بتوان دوگانه و دوالیتی را دوگانگی معنی کرد. واژه ای که ضمن در بر داشتن مفهوم تباین ضمنی، تزویج و همراهی دو پدیده را نیز بیان می‌دارد. دوالیتی، قرینه بودن دو پدیده، عکس هم عمل کردن و مشخص نمودن پاره ای از نسبتها را هم می‌تواند در برگیرد. منظور از دوالیتی در ژئومرفولوژی پدیده خاصی است که با پدیده ای ثانوی زوج شده و اگر چه می‌توان ماهیتی مستقل و جدا برای آنها منظور داشت ولی پیوندی بین آنها منعقد است که میتوان رفتار یکی را در ارتباط با پدیده دیگر تبیین نمود. طرح نظریه دوالیتی در ژئومرفولوژی که از این پس تحت عنوان ژئودوالیتی از آن یاد می‌شود تنها بیان یک مفهوم ساده و بیان مصادیق آن در ژئومرفولوژی نخواهد بود بلکه محققان در این حوزه را به تجدید نظری کلی پیرامون نحوه مدیریت، کنترل و پایش بسیاری از پدیده‌ها در ژئومرفولوژی وا می‌دارد. در تشریح این ایده سعی شده است به اتکای روشی تجربی - قیاسی و با تکنیک تداخل سنجی موجی نسبت به تعریف این مفهوم و تاثیرات آن در تحلیل‌های ژئومرفولوژی اقدام گردد. بطور کلی نتایج حاصل از بکار گیری این مفهوم نشان می‌دهد که: تحلیل بسیاری از داده‌ها در چهارچوب نظریه ژئودوالیتی می‌تواند علت تامه متفاوتی را نسبت به تحلیل‌های کلاسیک در ژئومرفولوژی بوجود آورد. اگرچه مفهوم دوال با مفاهیمی چون کوپلینگ و ثنویت تشابه کاذب دارد و می‌توان تشابهاتی درحوزه تکنیک‌های بکار گرفته شده در مورد تحلیل اعداد و ارقام بین آنها مشاهده نمود ولی تفاوت ماهوی بین آنها وجود دارد. دوال را نباید با مفهوم ثنویت معادل دانست بلکه از دیدگاه فلسفی واژه ای که می‌تواند بار معنایی آنرا در زبان فارسی حامل باشد واژه زوجیت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Geoduality Theory

نویسنده [English]

  • M. Pourkhosravani

چکیده [English]

 Extended
Abstract 1-
Introduction[1] So far geomorphologists acted as
if they explained geomorphic phenomenon within the framework of Causality low. Unlike spatial geography in classical
geography there is no
necessarily for Causality in relationships among phenomenon
and there’s an only generic relationship which can explain the Causality low. But generic relationship has essential
difference with that so-called Correlation relationship. Duality is a concept
which explains the conflict between two phenomena and is used to refer to a
systematic whole. The result of this theory show:  Data analysis in
geoduality theory framework can cause a reason in comparison with classical
analysis in geomorphology. Even though dual
concept has similarity with coupling but similar techniques for data analyzing
can be found among them. Not only duality
concept isn’t the same as dual concept but also philosophically speaking it is
just the same as parity word. Soft isostasyIn geology the concept of
isostasy was applied by an American geologist called Dutton in 1889 to refer to
balanced movements between the crust and mantel. Two supporters of this theory
called Pratt and Airy developed this theory into displacement of crust. Soft
isostasy is a balanced relation between two parts of the earth's crust which
functions gradually in an action and reaction manner when encountering one
another. GeodualityDual and Duality might be respectively
translated into double and the quality of having two parts. It is a term which,
meanwhile, contains implicit distinction, unity and is capable of expressing
the companionship of two phenomena as without one the other one is not capable
of speculating the concept of Duality. What it means by the term Duality in
geomorphology is a certain phenomenon which is united with a secondary
phenomenon and although it might be considered as a separate and independent
entity, there is special bond between them so that the action of one of them is
to be recognized in relation with the secondary phenomenon. Concept of duality
in geomorphology and it proved, most rely to investigate are focused the land
subsidence and the uplift in the adjacent hills. Phenomenon of plains
subsidence has been paid attention to by geologists for a long time and almost
all the researchers have come to terms that main reason for such subsidence is
due to nonstandard exploitation of underground water tables. Such deduction
could be acquired as a result of mere studying of plains. The results of the
recent studies using the radar
interference measuring technique(in the plains of Mahyar, Yazd-Ardakan, Ardebil
and Orzoueiyeh) show that the subsidence
is a phenomenon which takes place along with another phenomenon called Uplift
which is the contrary of aforementioned phenomenon. These phenomena operate in
connection with one another and are united which leads to a type of procedural
fecundation. The function of these
phenomena toward each other is one of the obvious proofs in geomorphology which
is not limited to this only, but many other geomorphologic procedures can have
the same relation with one another, such
as decrease in temperature and civil expansion in Iran or heat and civility
contraction in Iran.ConclusionDuality is a regular coordination
of two opposing or complementary parts which is known as a whole. The main
purpose of this theory is to explain a particular type of connection among
phenomena and it is entitled Dual. In order to reach this goal the subsidence
phenomenon is studied which function in accordance with the up lift phenomenon
the aim of this theory is to explain the relation between the phenomena,
subsidence and up lift in neighboring regions. Researchers believe that the
reason for subsidence is in direct relation with ground water withdrawal. In
fact, in this theory the process of plains subsidence is attributed to another
process which is considered to be in twin relation with subsidence and the
aforementioned up lift takes place in the neighboring heights of these plains