اقلیم اختری (ایده‌ای درحوزه دانش ژئومورفولوژی ایران)
1. اقلیم اختری (ایده‌ای درحوزه دانش ژئومورفولوژی ایران)

مژگان انتظاری؛ مژگان انتظاری

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 1-10

چکیده
  نظریه پردازی در ژئومورفولوژی مبحثی بنیادین است والبته نقش فرایندهای زمین ریخت شناسی در ایجاد زمین سیماها را نباید سازوکاری تک انگاشتی تلقی کرد. اگرچه کار‌های با ارزشی دراین حوزه انجام گرفته ولی در ادبیات ...  بیشتر
سخن سردبیر
2. سخن سردبیر

محمدحسین رامشت؛ محمدحسین رامشت

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 1-1

چکیده
  یکی از اهداف راهبردی دانش جغرافیا در افق 1404 دستیابی به مرجعیت علمی در سطح منطقه تعریف شده است. تحقق این آرمان مستلزم فراهم آمدن شرایط متعدد و فرایند چندجانبه است. به عبارت دیگر مرجعیت علمی مشروط به گذار ...  بیشتر
آلومتری تولید یخ و هویت مکانی زیستگاه‌های ایران مرکزی(ایده‌ای در حوزه دانش ژئومورفولوژی ایران)
5. آلومتری تولید یخ و هویت مکانی زیستگاه‌های ایران مرکزی(ایده‌ای در حوزه دانش ژئومورفولوژی ایران)

فرهاد باباجمالی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 11-24

چکیده
  مکان یکی ازعناصر اصلی تبلورهویت انسان است وتصویری که از تفاوتهای مکانی در ذهن و احساسات او به وجود می‌اید می تواند بر ادراک او از محیط و شکل گیری شاکله فهم او از مکان تاثیر گذار باشد. دلبستگی بشر و چگونگی ...  بیشتر
نظریه ژئو دوالیتی (ایده‌ای در حوزه دانش ژئومورفولوژی)
6. نظریه ژئو دوالیتی (ایده‌ای در حوزه دانش ژئومورفولوژی)

محسن پورخسروانی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 25-36

چکیده
  تا کنون سعی ژئومورفولوژیست‌ها بر این بوده که پدیده‌های ژئومورفیک را در چارچوب قانون علیت تبیین نمایند. حال آنکه در جغرافیای فضایی بر خلاف جغرافیای کلاسیک الزامی بر علی بودن روابط بین پدیده‌ها وجود ...  بیشتر
پدافند غیر عامل: راهبردی در دفاع سرزمینی (نوآوری در حوزه دانش جغرافیای نظامی)
7. پدافند غیر عامل: راهبردی در دفاع سرزمینی (نوآوری در حوزه دانش جغرافیای نظامی)

علی اکبر پوری رحیم

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 37-50

چکیده
  راهبردهای دفاع سرزمینی از جمله موضوعات ملی است که در دستور کار غالب دولت‌ها قرار دارد. اسناد راهبردی در این مقوله بیشتر متأثر از موقعیت مکانی و فضائی هر سرزمین، توازن منطقه ای و ویژگی‌های طبیعی هر کشور ...  بیشتر
ژئوسیستم‌های نامتعادل: تحلیل قوانین لیاپانوف در شکل‌گیری الگوها (نوآوری در حوزه دانش ژئومورفولوژی)
8. ژئوسیستم‌های نامتعادل: تحلیل قوانین لیاپانوف در شکل‌گیری الگوها (نوآوری در حوزه دانش ژئومورفولوژی)

عادل سپهر؛ عادل سپهر

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 51-64

چکیده
  زمانی که صحبت از تعادل در ژئومورفولوژی می‌شود، بی شک قبل از هر چیز، چرخه فرسایشی دیویس در ذهن نقش می‌بندد. در برابر نگاه ایستایی به تحولات لندفرم‌ها، تفکر تعادل پویا یا تعادل دینامیکی که ریشه در پژوهش‌های ...  بیشتر
نقد نظریه کینگ و چالش‌های تجربی آن (نقدی درحوزه دانش ژئومورفولوژی)
9. نقد نظریه کینگ و چالش‌های تجربی آن (نقدی درحوزه دانش ژئومورفولوژی)

سمیه سادات شاه زیدی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 65-78

چکیده
  سطح زمین مجموعه ای است که عوامل درونی و بیرونی بر آن تأثیرگذار بوده و موجب پیکر تراشی سطح زمین و در نتیجه فرم سازی آن می‌شود. نواحی خشک و نیمه خشک یکی از صحنه‌هایی است که علی رغم بی عارضه بودن آن، فرایند‌های ...  بیشتر
هویت آیینه‌ای هسته مدنی ایران (ایده‌ای درحوزه دانش جغرافیا)
10. هویت آیینه‌ای هسته مدنی ایران (ایده‌ای درحوزه دانش جغرافیا)

طیبه محمودی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 79-90

چکیده
  ایران سرزمین متکثری است که تنوع و تفاوت‌های سرزمینی، فرهنگی و هویتی آن از جمله ویژگی‌های بارز و شاخص آن بشمار می آید. با این وجود در ادوار تاریخی همواره با همه قبض و بسط‌های مقطعی، همگرایی خود را تحت ...  بیشتر
اصول موضوعه دانش ژئومورفولوژی و جایگاه ژئوتوریسم (نقدی در حوزه دانش ژئومورفولوژی ایران)
11. اصول موضوعه دانش ژئومورفولوژی و جایگاه ژئوتوریسم (نقدی در حوزه دانش ژئومورفولوژی ایران)

داود مختاری؛ داود مختاری

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 91-108

چکیده
  علی‌رغم اقبال محققان رشته ژئومورفولوژی به مطالعه در مورد موضوعات ژئوتوریسم در دهه گذشته، ساختار کلی این مطالعات از اصول موضوعه دانش ژئومرفولوژی فاصله گرفته است. بنابراین،، کنکاش در ابعاد مختلف موضوع ...  بیشتر
فضای ترامتنی در ژئومرفولوژی (نوآوری در حوزه دانش جغرافیا)
12. فضای ترامتنی در ژئومرفولوژی (نوآوری در حوزه دانش جغرافیا)

فاطمه نعمت الهی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 109-120

چکیده
  ترامتنیت مفهومی است که از دانش ادبیات به عاریت گرفته وسعی شده این مفهوم در بخش خاصی از دانش جغرافیا که ژئومرفولوژی خوانده میشود تبیین وطرح گردد. همانگونه که طرح هندسه فضائی در ژئومرفولوژی اصول و مبادی ...  بیشتر
سیکلون حرارتی لوت و تأثیر آن در لندفرم‌های بادی (ایده‌ای درحوزه دانش ژئومورفولوژی ایران)
13. سیکلون حرارتی لوت و تأثیر آن در لندفرم‌های بادی (ایده‌ای درحوزه دانش ژئومورفولوژی ایران)

مجتبی یمانی؛ مجتبی یمانی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 121-140

چکیده
  پهنه وسیعی از بخش‌های مرکزی ایران در قلمرو شرایط اقلیمی خشک و بیابانی قرار دارد. توپوگرافی نسبتاً هموار و پست، خشکی محیط و استمرار وطول تونل باد در این ناحیه موجب غلبه فرایند فرسایش بادی در این مناطق ...  بیشتر