هویت آیینه‌ای هسته مدنی ایران (ایده‌ای درحوزه دانش جغرافیا)

نویسنده

چکیده

ایران سرزمین متکثری است که تنوع و تفاوت‌های سرزمینی، فرهنگی و هویتی آن از جمله ویژگی‌های بارز و شاخص آن بشمار می آید. با این وجود در ادوار تاریخی همواره با همه قبض و بسط‌های مقطعی، همگرایی خود را تحت عنوان یک واحد فرهنگی تعریف شده حفظ نموده بطوریکه برای این سرزمین تاریخ استقلالی مانند دیگر کشورهای منطقه، مکتوب و منظور نشده است. پرسش اصلی در مقوله پایداری تاریخی یک جمع متکثر با فرهنگها، زبان‌ها، اقوام و نحله‌هایی گوناگون فکری، چرایی و چگونگی شکل گرفتن این واحد نیوتونی است. بررسی‌های محققان جغرافیا در دهه‌های اخیر بر این نکته تاکید دارند که اگرچه هر تکثر و تنوعی می تواند همواره عامل افتراق و جدایی باشد و اصولا تفاوت‌ها، افتراق آفرین و تفکیک کننده هستند ولی مفهوم فضای ترامتنی محیطی می‌تواند نوعی ارتباط بین اجزا متفرق بوجود آورد و تکثر وتنوع را به جریانی ارتباطی بدل سازد، به گونه ای که این تفاوت‌ها در عین تکثر به وحدت خاصی منجر گردد که اصطلاحا به آن "هویت آینه ای" گفته می شود. هویت آینه ای نظریه جدیدی است که برای نوعی کلیت کسر ناپذیر مجموعه ای متکثر بکار می رود وسعی دارد با تمسک به مفهوم فضای ترامتنی وشار محیطی علت وحدت ویکپارچگی تاریخی سرزمین ایران را با اتکا به هویت مکانی تشریح وتوجیه نماید بدین نحو که همان گونه که تصویر دسته گلی چند شاخه ای در آینه یک کلیت واحد را به معرض دید می گذارد و با شکسته و چند پاره شدن آینه، تصویر دسته گل در همه پاره‌های آینه یک کل واحد را نشان و انفکاک و جدایی آنها را باعث نمی شود، هویت آینه ای نیز چنین نقشی را برای جمعیت متکثر ایران بوجود آورده است. در این ایده سعی شده است با طرح مفاهیمی چون واحد نیوتنی، فضای ترا متنی، شار محیطی و هویت مکانی وبرقراری ارتباط ارگانیک این مفاهیم، رمز مانایی و پایــــداری وحدت ایرانیان در سرزمین پارس، باز گو گردد و عواملی که سبب جیوه ای، یا آینه ای شدن چنین هویتی می شود را در حوزه جغرافیا با اتکا به تحلیل‌های ژئومرفولوژیک بیان نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mirror identity of Iran civic core

نویسنده [English]

  • T. Mahmoodi
چکیده [English]

Extended Abstract
1- Introduction
Iran is a diverse country which the diversity of its land, culture and identity can be regarded as typical among its features. However, it has retained its convergence as a defined cultural unit.
Throughout history with all its extent changing As for this country no independence date, like other countries in the region hasn’t registered yet, Geography researchers studies in recent decades emphasizes, Although every diversity can always be a separation factor and usually, the differences are separating but, the concept of environmental Space-transtextuality can bring a relationship between separated components, And convert the Diversity to a communicative flow, So that these differences, will be leaded to a certain unity despite their diversities.That we call it “The mirror identity” The mirror identity is a new theory for which a diverse systematic integral whole is used and tries to explain Iran’s historical unity by adhering to the Space-transtextuality concept and environmental share with relying upon spatial identity.

Spatial identity
Spatial identity is the feeling of a person or a place that is created by the association with the space or in other words is the expression of culture in space. In fact the space is a special place on the ground that unlike location hasn’t any single meaning but is the area of a location with Identity and the detectability that has special and certain values. In other words, spatial identity and natural historical memory are strongly connected
Space-transtextuality:
Space-transtextuality in geomorphology from the process point of view is a similar historical event this occurs in diverse and different spaces, but defines the shared spatial identity, this similarity in process does not necessarily cause common identity, but the necessary condition for occurrence of such a :::union:::, is environmental link. In other words, what causes common identity in this space is not only participation in a process or a historical form, but also makes the creation of a share environment share that causes unity and creation of mirror identity in the land.Environmental gradient can create a relationship between dispersal components and convert the diversity to a communicative flow in order to lead diversity to a special unity. To illustrate this concept, it is necessary first note to the environmental separation concept that is the differences which lead to fragmentation, independence and separation in space and somehow create different scenes and landscapes. For example, in Iran's scene there are different ethnic groups with different cultures and therefore each group has an implicit independence which exemplifies the concept of separation. but the concept of environmental gradients, creates a share among spaces created Not only does it cause separation but also makes a share between those diverse environments, like there’s a common feeling among those spaces.
In geography, diverse landscapes can show a similarity or homogeneity in structure, texture, structural patterns, forms or process which sometimes cause a share between them.
Such connections and similarities are called Space-transtextuality. In consideration of multiple definitions given above, we can now explain mirror identity, by analyzing Iran’s environmental diversities and separations. The mirror identity is a new theory for which a diverse systematic integral whole is used. This concept implies that some environments and lands exhibit mercury property, which inherently and essentially have mirror property and are not deductible. Territorial mirror Identity has also created this role for the diverse population of Iran. In other words, Iran is among the countries that has such a feature of land and because of this aspect, intelligent efforts of some competing countries have been sterilized despite running numerous scenarios to exacerbate the differences between nations of Iran,

Conclusions
Understanding the factors that affect consistency, stability and convergence of Iran’s nuclear civic Is among the important issues that contribute to the security and stability of modern Islamic civilization. Preliminary investigations indicate that spatial identity in Iran needs a deep understanding of concepts such as formative systems, hot civility, cold civility, and resident and migrator civility, Space of textual and intersexual Terra, Newtonian unit, environmental share and spatial memory. Identity is a device that and mirror logical relationship among them is clarifying geomorphic analysis from relationship between space and civil societies and Iran’s unity in the context of time.