دوره و شماره: دوره 25، شماره 3، آذر 1393 
ابن سینا و یونیفرمیتاریانیسم

صفحه 43-62

مریم قاسم نژاد؛ سید رضا حسین زاده


تحلیل ویژگی‌های پراکنش فضایی در منطقه زاگرس

صفحه 157-170

محمدرضا رضایی؛ طاهر پریزادی؛ حجت شیخی


بررسی روش های زمین آمار در پهنه بندی کیفی منابع آب زیر زمینی دشت کاشان

صفحه 171-184

رضا قضاوی؛ عباسعلی ولی؛ یعقوب یزدانی مقدم؛ رضا قضاوی؛ عباسعلی ولی


کیاس فرسایشی و تحولات پیش بینی نشده چاله اردبیل

صفحه 231-242

لیلا گلی مختاری؛ لیلا گلی مختاری؛ زهرا داداش زاده؛ هایده آراء