نویسندگان

چکیده

اسناد ایزوتوپ اکسیژن (Oxsygen Isotope) موجود در آرشیو‌های رسوبات دریاچه ای، ابزار رایجی جهت بازسازی دیرینه محیط هستند. در این مقاله، اسناد ایزوتوپی دریاچه‌های زریوار، میرآباد، بختگان و پریشان جهت بررسی شرایط اقلیمی ایران در عصر یخبندان کوچک (Little ice age) مورد بررسی قرار گرفته اند. بین سالهای1350 تا 1850 مقارن با عصر یخبندان کوچک، تغییراتی در مقادیر ایزوتوپ اکسیژن این دریاچه‌ها قابل مشاهده است. در دریاچه‌های زریوار و میرآباد مقادیر ایزوتوپ اکسیژن(O18∂) به طرف مقادیر مثبت تر میل کرده است، در حالی که این مقادیر در دریاچه‌های پریشان و بختگان به سمت ارقام منفی تر گرایش داشته اند. شواهد ایزوتوپی حاکی از خشکتر بودن شرایط اقلیمی دریاچه‌های زریوار و میرآباد در عصر یخبندان کوچک نسبت به حال حاضر می‌باشد. همچنین این شواهد نشان می‌دهند که دریاچه‌های پریشان و بختگان در این عصر، شرایط اقلیمی سرد و مرطوبتری را تجربه کرده اند. ناهمگونی اقلیمی در این عصر می‌تواند نشانگر تغییرات الگوهای گردشی جو در ایران باشد. این شرایط را می‌توان نتیجۀ جابه جایی موج بادهای غربی به طرف عرض‌های جنوبی تر و به دنبال آن گسترش دامنه فعالیت امواج ناشی از این بادها در این مناطق دانست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An investigation in Iran climatic conditions in little ice age (LIA) using a comparison on oxygen isotope records in Lakes Zeribar, Mirabad, Bakhtegan, and Parishan.

نویسندگان [English]

  • S. Sharafi
  • D. Noorollahi
  • Gh. Azizi

چکیده [English]

Extended abstract
1- Introduction
Oxygen isotope records in archives of lake sediments are as common tools to reconstruct palaeoenvironments. In the paper we discuss the records in the Lakes Zeribar, Mirabad, Bakhtegan, and Parishan to investigate Iran climatic conditions in little ice age. Bet ween 1350 to 1850 years ago, synchronized with little ice age, some alterations can be observed in the amounts of oxygen isotope in these lakes. On the lakes Zeribar and Mirabad the amounts of oxygen isotope ( O∂ 18) have extended toward more positive values. At the same time the values in lakes Parishan and Bakhtegan have extended toward more negative values. The isotope records indicate that climatic coditions of Zeribar and Mirabad was drier than present conditions. Isotope records also indicate that lakes Parishan and Bakhtegan experienced cooler and wetter conditions than those of the present days in the age. The hetrogeny of the events in isotope records represents atmospheric circular pattern variations in that age on the Iran. The evidence indicates that the event may be accompanied by the movements of westerlies to the far southern latitudes and its subsequent development and strengthening of their activities on the regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • little ice age
  • Oxygen Isotope
  • lake sediments