بررسی و تحلیل اثرات توسعه بر محیط با کاربرد مدل تخریب (مطالعه موردی: شهرستان بروجن، استان چهارمحال و بختیاری)

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه اصفهان

3 دانشگاه پیام نور استان اصفهان

چکیده

در دهه‌های اخیر، زمینه‌های تسلط فزاینده بشر بر طبیعت فراهم آمد؛ تعادل بین آنها به زیان "طبیعت" به هم خورد و افزایش تخریبِ مراتع و جنگل‌ها، فرسایش‌خاک، مصرف فزاینده منابع تجدید ناپذیر، آلودگی آب، خاک و هوا حاصل گردید. در مورد شهرستان بروجن (منطقه مورد مطالعه) نیز شرایط فوق صدق می‌کند. لذا در این پژوهش‌که از نوع توصیفی- تحلیلی با رویکرد سیستمی است، سعی گردید با کاربرد مدل‌ تخریب، میزان تخریب و ناپایداری منطقه که به دنبال تغییرات شتابان ناشی از فرایند توسعه در دهه های اخیر به وقوع پیوسته است، تعیین گردد. مدل تخریب یک روش تجزیه و تحلیل سیستمی است و در دسته بندی کلی مدل‌ها، جزء مدل‌های اطلاع رسان می‌باشد. نتایج حاصل از کاربرد مدل مذکور نشان داد که: هیچ واحدکاری به لحاظ دامنه تخریب فاقد محدودیت نیست. 7/7 % از وسعت منطقه در سطح 2 توسعه(مناسب برای توسعه)، 2/69 % در سطح 3 (قابل توسعه با برنامه ریزی مناسب)، 4/15 % در سطح 4 (غیر قابل توسعه) و 7/7 % دارای محدودیت توسعه بوده و باید مورد حفاظت قرار گیرند. همچنین با توجه به نتایج مذکور، مشخص گردید که در بیش از 96% از منطقه، تخریب با نوساناتی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Degradation Model Case study: Boroujen Township, Chaharmahal & Bakhtiary Province

نویسندگان [English]

  • S. Shayan 1
  • H. Nouri 2
  • A. Norouzi Avargani 3
1 Tarbiat Modares University
2 University of Isfahan
3 University of Payamnoor.
چکیده [English]

Extended abstract
1- Introduction
Adoption ability to the environment has always been due to his human survival. Agricultural beginning and animal taming led to some changes between human and environment relations. In recent decades by human increasing invasion and more domination on environment, natural – equilibrium has been changed.Increasing and different environmental problems make us use scientific new methods that are not like to traditional decision makings. Nowadays, we need integrated and comprehensive approaches that are called sustainable development for controlling resources devastating. This concept should reflect a development by the least degradation bases on ecological potential and socio- economical needs which we call this Sustainable Development. The survey indicates that almost the whole of Boroujen Township has been affected by continuously changes and unreasonable exploitations on natural resources. Grassland degradation, soil erosion, water pollution are samples of these environmental changes. In addition on recognition of environmental degradation factors this study, will try to analyze doing actions and to estimate future development horizons in Boroujen town. Finally it will look for sustainable development by suitable ways to conserve the environment and its’ natural resources by using this approach. Our hypothesis is that, current development process, leads to an unsustainable environmental.

2- Methodology
In the goals point of view, this research in an applied research and on the geographic point, it uses regional approach, in addition, we used descriptive- analytic way by systematic approach.
For collecting data, we used library studies and field surveys and for descriptive statistical analysis we used excel and for mapping results, Arc GIS soft wares has been used, respectively.
Also, for determining development impacts on environment degradation and finding developable and undevelopable areas, Degradation Model has been used.

3– Discussion
Utilization of Using Degradation Model
The study includes following stages:
1- Recognition of resources.
2-Determination of ecological vulnerability rate (Ei)
3- Devastating human activities listing and their intensive rate (AiLi)
4- Determination of physiological density (DPh)
5- Estimation of degradation coefficient (Dci)
After doing above stages by using excel software, data has been commutated for all unites.
6- Determining degradation range and development degree for units by
Using formula.

4– Conclusion
There is no unit degradation rate less than 15/0 inside all of 26 working unites.
There is one unit (7.7%) in Dourahan that sets between 0/15 and 0/62 and development level2.
Degradation rang of 18 units (69.2%) in Dourahan, Gandoman, Emamzadeh Hamzeali and Boroujen out skirt set between 0/62 - 1/56 and development level 3.
Degradation rang of 4 units (15.4%) in, Gandoman, and Boroujen out skirt set between 1/56-2/03 and development level 4.
Degradation rang of 2 units (7.7%) in, Choghakhor , are more than 2/03 and they face development limits.
The result indicate that more than 23% of studied area sets in conservative condition and more than 96% of the area in a medium degradation. The result shows that 34/77% working units are inside sensitive, 19/23% in vulnerability conditions and this results shows that our hypnosis is confirmed.
Degradation range of 18 units are set between 0/62 - 1/56 and level 3. in other words , 69.2% of units have been sets inside developable conditions for suitable planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Impact Development
  • Environment
  • Degradation Model
  • Borujen Township