ارزیابی کمی و کیفی پویایی شهرهای جدید با مدل ELECTRE

نویسندگان

دانشگاه زابل

چکیده

چکیده
شهرهای جدید به عنوان ما حصل تجربه، تفکر، طرح، برنامه ریزی،ساخت، سیاست گذاری و آرمانشهر انسانی در برابر شهرهای بحران زده ی اواخر قرن نوزدهم که توانایی توزیع و ساماندهی مناسب جمعیت و فعالیت خود را نداشتند معرفی می شوند. فرار از مشکلات این راهکار نو را بدون اینکه سنجش و ارزیابی شرایط زمانی، اجتماعی، اقتصادی و فضایی خاص و مؤثر بر چشم اندازهای شهری آن صورت گیرد به سرعت در همه شهرها مطرح ساخت. هدف مقاله حاضر ارزیابی پویایی و تحرک این شهرها که عمدتاً از نوع شهرهای اقماری و برای ساماندهی جمعیتی کلان شهرها طراحی شده‌اند می‌باشد و بر این اساس روش تحقیق حاضرتوصیفی- تحلیلی می‌باشد. داده‌ها و اطلاعات نیز شامل ارزیابی شاخص‌های پویایی شهری همچون جمعیـت، سکونـت، تحرک، جاذبـه‌های طبیعی و تاریخـی و زیر شاخه های فرعی آنها با مدل ELECTRE می‌باشد. با توجه به هدف تحقیق که ارزیابی و انتخاب الگوی موفق می‌باشد شهرهای جدید پرند، بینالود، بهارستان، صدرا، سهند که در مناطق نفوذ کلان شهرها و با توجه به روند رشد، شکوفایی و پویایی آنها مکان یابی شده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. نتایج بیانگر آن است که در بین شهرهای مورد مطالعه شهر جدید صدرا با توجه به ماتریس هماهنگ و ناهماهنگ مؤثر از شرایط بهتری برخوردار است. در نهایت با انتخاب الگوی پویا و تکنیک تحلیلی SWOT فاکتورهای کیفی مؤثر براین روند نیز مشخص و راهبرد های متناسب با شرایط هر شهر ارایه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative and quantitative evaluation of dynamics and mobility in the new towns with ELECTRE model and SWOT analysis technique

نویسندگان [English]

  • m. vahdati
  • gh. khammar
university of zabol
چکیده [English]

Abstract
New cities as we experience, think, plan, planning, manufacturing, policy and human utopia against conflict cities of the late nineteenth century that without ability distribution and proper organization of population and its activities introduced. Escape of the problems This new approach without the Assessment and Evaluation the condition time, social, economical and space effective and special on The urban landscapes that occur in all cities raised quickly build. This article Objective This article evaluated the dynamics and mobility of these cities that mainly the type of satellite cities and to organize on population of major cities are designed. Data and information includes assessment of urban dynamics indicators such as population, residence, mobility, natural and historical attractions and their sub-branches following model is ELECTRE. According to the research objective that is evaluation and selection successful model, new towns Parand, Binaloud, Baharestan Sadra, Sahand are examined where influence regions in major cities and with regard to growth, prosperity and dynamism them positioning. Results indicated that among the cities studied the New Town Sadra according to matrix effectively coordinated and uncoordinated has better. Finally, with choose a dynamic model and SWOT analytical techniques characterized qualitative factors affecting the process and suit strategies to specific circumstances presented in each city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: urban dynamics
  • ELECTRE model
  • SWOT analytical techniques
  • new town
  • metropolis