واکاوی عوامل موثر بر بازپرداخت تسهیلات بانکی به بهره برداران کشاورزی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

2 دانشگاه بیرجند

چکیده

موسسات مالی و اعتباری به عنوان یک محور اقتصادی مهم در توزیع منابع مالی کشور، به ویژه در بخش کشاورزی نقش غیرقابل انکاری در توسعه روستایی بر عهده دارند. مطالعه حاضر به دنبال شناسایی عوامل تاثیرگذار در بازپرداخت به موقع تسهیلات مالی از سوی بهره برداران کشاورز به بانک کشاورزی، بعنوان عمده ترین موسسه مالی پرداخت اعتبارات کشاورزی به روستاییان می باشد. پژوهش حاضر بر مبنای هدف دارای جنبه کاربردی و از نظر ماهیت و روش در حیطه پژوهش های توصیفی- تحلیلی قرار می گیرد. جمع آوری اطلاعات به دو روش اسنادی و میدانی بوده، که بر اساس فرمول کوکران، جامعه نمونه مورد پژوهش395 بهره بردار کشاورز محاسبه گردید که از طریق ابزار پرسش نامه اطلاعات جمع آوری گردید. برای تحلیل داده ها، از آزمون های کای مربع(کی دو) و رگرسیون لجستیک در نرم افزار spss استفاده گردید. نمونه متغیر های مورد استفاده در تحقیق عبارت اند از محل سکونت بهره برداران، سطح تحصیلات، بیمه محصولات، نحوه بازپرداخت، سطح زیرکشت، تامین آب زراعی و... که نسبت به بازپرداخت به موقع تسهیلات مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بر اساس آزمون کی دو، بین متغیرهای بکار برده در تحقیق و باز پرداخت به موقع تسهیلات بانک کشاورزی توسط بهره برداران یک رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. تجزیه و تحلیل لجستیک به روش گام به گام نیز نشانگر تاثیرگذاری 5 متغیر رشته تحصیلی، سطح تحصیلات، بعد خانواده، بیمه و مبلغ پرداختی به میزان1/88 درصد در بازپرداخت به موقع تسهیلات می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing factors effective in repaying bank facilities to agricultural beneficiaries(Acase study in the province of Southern Khorasan)

نویسندگان [English]

  • F. fanodi 1
  • H. sadeghi 2
1 of Birjand Islamic azad university
2 of Birjand university
چکیده [English]

Financial and credit institutions, as an important economic pivot in distributing financial resources of the country, have an undeniable role in rural development, especially in agricultural sector. The objevtive of the present study is to identify factors effective of the present study is to identify factors effective in timely repayment of bank facilities by agricultural beneficiaries to the agricultural bank as the most major financial institution for paying agricultural credits to the villagers. The present study, based on its objective, has an opplied feature, and from its nature and method viewpoint, is an analytic-descriptive research. Data gathering is performed in documentary and field methods.The sample population under study,based on Kukran formula, was calculated as 395 agricultural beneficiaries and information was gathered by a questionnaire. To analyze the data. We used chi-square and logistic regression tasts in software SPSS. The sample of variables used in the research includes the beneficiaries, place of residence, their education level, crop insurance, repayment method, surface area of the land under cultivation, supplying agricultural water,etc. which regarding timely repayment of facilities were investigated. The results showed that, based on the chi-square test, there is a positive and significant relationship between variables used in the research and timely repayment of the agricultural bank facilities by the beneficiaries. The logistic analysis by step-by-step method showed that five variables including education level, family dimension, insurance, and paid in amount had an effect rate of 88.1percent on timely repayment of the facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • facilities repayment
  • beneficiaries
  • agricultural bank