میان افزایی؛ راهکاری برای افزایش پایداری کالبدی محور تاریخی-فرهنگی کلانشهر تبریز

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

ااگرچه افزایش جمعیت علت اولیه گسترش شهرها محسوب می شود، لیکن پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی و فرهنگ جوامع می گذارد. الگوی توسعه میان افزا یکی از ابزارهای رشد هوشمند است و در صورت تحقق از مصادیق بارز توسعه پایدار می باشد.
کمبود زمین، موانع طبیعی و مصنوعی گسترش افقی شهرها، گسترش شهر بر روی پهنه های مخاطره آمیز و گسل ها، هزینه بالای ایجاد خدمات زیربنائی و تسهیلات شهری، همچنین برخی ملاحظات مربوط به پایداری محیط، بهسازی و اصالت بخشی به بافتهای فرسوده شهری، کاهش اتلاف سرمایه و انرژی، ایجاد شبکه حمل و نقل مناسب، اختلاط کاربری ها و مسائلی از این دست، موجب گردیده است تا حرکت به سوی اهداف توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد.
شهر تبریز یکی از قدیمی ترین مراکز سکونتی است که از جهات مختلف طبیعی، سیاسی، دموگرافیکی و... دارای اهمیت می باشد. گسترش پراکنده و توسعه افقی شهر، ضمن اینکه گاهاً با محدودیت های طبیعی روبروست هزینه های خدمات شهری را نیز افزایش می دهد. همچنین حدود یک سوم جمعیت شهر تبریز را حاشیه نشینان تشکیل می دهند، اگر به رقم فوق ساکنان بافت فرسوده را اضافه کنیم شاید در حدود نیمی از جمعیت شهر در شرایط نامناسب و ناهنجار زندگی می کنند. الگوی توسعه پایدار و توجه به بهسازی بافت فرسوده و تشویق اسکان جمعیت در نواحی کم تراکم مرکز شهر، مشکلاتی از این دست را حل می کند.
در این تحقیق به منظور تحلیل توسعه کالبدی محدوده و ارزیابی پتانسیل میان افزایی آن، مدلی تهیه و شاخص هایی جهت بررسی وضعیت کالبدی و پایداری بناها و اماکن تعریف شده و با ادغام نتایج حاصل از هر شاخص، میزان توسعه کالبدی محور تاریخی- فرهنگی تبریز مورد ارزیابی قرار گرفته است. سپس محلات بر اساس سطح توسعه کالبدی طبقه بندی شده و سناریوهای افزایش پایداری برای محدوده پیشنهاد شده است. در نهایت با توجه به وضع موجود و خروجی مدل، این نتیجه حاصل شد که با استفاده از توسعه میان افزا و ایجاد تغییراتی در بافت موجود شهر می توان سطح پایداری را در شهر ارتقاء داده و ساختار کالبدی مناسبی فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The infill development, strategic focus on increasing the physical stability of historical - cultural metropolis, Tabriz,

نویسندگان [English]

  • K. Maleki
  • A. Shafaati
  • M. Pourmohammadi
چکیده [English]

Although urban sprawl is the primary cause of population increase, however, scattering its unreasonable, adversely affects the natural environment and cultural communities. The infill development pattern is one of the smart growth tools, and if realized, are the obvious examples of sustainable development Shortage of land, natural and artificial obstacles horizontal expansion of cities, urban sprawl on hazard zones and faults, the high cost of basic services and urban facilities, also, some considerations related to environmental sustainability, urban renewal and authenticity of the tissues, reduce waste of money and energy, creating good transport network, user mixes and things like this, is caused to move towards the goals of sustainable development should be considered. Tabriz is one of the oldest living centers that in different directions of natural, political, demographic and ... is important. Dispersed and horizontal expansion of the city, while sometimes faced with natural constraints, the cost of urban services also increases. Also, about a third of the population of Tabriz marginalized form,if we add to the number of residents aged tissues, probably about half of the population live in unsuitable conditions and disorders.The pattern of sustainable development, and improving the texture of rusty, and encouraging settlement in areas of low population density in the city center, to solve these problems. In this study to assess the physical development and consequently the filling potential evaluation, the historical - cultural city of Tabriz were selected and comprehensive plan data of 6th region is used In order to analyze the physical development and evaluation of the filling potential, the model is developed and the physical development of the historic-cultural center of Tabriz examines and the filling potential have been identified. Then, increase the sustainability scenarios for the studied area, is proposed Finally, with regard to the existing situation and output model, this result was obtained that, with the infill development and changes in the texture of the surface can enhance the stability of the city and provide an appropriate physical structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • infill development
  • Sustainable Development
  • infill development
  • tissue erosion
  • urban planning
  • smart growth