بررسی تداوم روزهای بارش در ایران زمین

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه تربیت معلم

3 مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان سیستان و بلوچستان

چکیده

بارش به عنوان مهمترین عنصر اقلیمی همواره در سرزمین ایران از پیچیدگی های خاصی برخوردار بوده است. این پیچیدگی ها که بیشتر ناشی از موقعیت جغرافیایی این سرزمین پهناور بوده است باعث گردیده است که بارش از توزیع زمانی و مکانی یکنواختی برخوردار نباشد.
هدفی که این تحقیق در پی دست یافتن به آن است تعیین تداوم های دو، سه و چهار روزه بارش در ایران زمین و تعیین ساختار احتمالی آن با استفاده از تعیین بهترین مرتبه زنجیره مارکوف و برازش آن بر داده های بارش در این سرزمین پهناور است.
برای دستیابی به این هدف، داده های مربوط به بارش روزانه 44 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک برای یک دوره 25 ساله (2005-1981) از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید. سپس با استفاده از مدل های مرتبه یک، دو و سه زنجیره مارکوف، پارامترهای تداوم بین بارش های دو روزه، سه روزه و چهار روزه محاسبه گردید.
نتایجی که از این تحقیق حاصل آمد عبارتند از اینکه :
• تداوم بارش های سه روزه ایران خاصیت خود همبستگی نداشته و از لحاظ ساختار احتمالاتی زنجیره ای از دسته های بینوم مستقل به شمار می آیند.
• تداوم بارش های چهار روزه به جز نوار شمالی ایران خاصیت خودهمبستگی نداشته و این زنجیره نیز جزء سری های بینوم مستقل می باشند.
• بهترین مدل آماری از میان سه مدل استفاده شده جهت بررسی تداوم بارش های ایران زمین در دوره سرد سال مدل زنجیره مارکوف مرتبه اول دو حالته می باشد .
• اما در دوره گرم سال پارامتر تداوم برای بارش های سه و چهار روزه به جز برای نواحی جنوب غربی دریای خزر برای دیگر نواحی ایران وابستگی وجود ندارد.
• مدل مناسب جهت تحلیل تداوم روزهای بارش در ایران زمین در دوره گرم سال، مدل زنجیره مارکوف مرتبه اول دو حالته می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the persistence of precipitation days in Iran

نویسندگان [English]

  • A. Mohammadi 1
  • B. Alijani 2
  • B. Alijani 2
  • P. Mahmoudi 1
  • A. Shahoozehi 3
1 university of Sistan and Baluchestan, Zahedan
2 Tarbiat Moallem University
3 Applied Meteorological Research Center, Sistan and Baluchistan
چکیده [English]

There have always been some special problems with the precipitation as an important climatic factor in Iran. These problems, being caused by geographical conditions of this vast country, have brought about the unequality of spatial and temporal distribution of rain.
The purpose of the research in hand is to determine the continuation of two, three and four-day rain in Iran and to decide on its fitness for the precipitation data in this vast territory.
To achieve this goal, the rain data from 44 Synoptic meteorological stations for a 25-year cycle has been collected from the organization of meteorology. Using the first, second and third order of Markov Chain then, the continuation parameters among two, three and four-day precipitation were figured out.
Conclusions drawn from the study are: in the cold period of a year:
• Persistence of three-day rain in Iran does not have any auto-correlation virtues and, from the probable structure point of view, belongs to the Independent Bynum Series.
• Four-day rain continuation does not have any auto-correlations, except in the North part of Iran. This chain belongs to Bynum Independent Series, too.
• The best statistical method, among these three ones, used for rain persistence study in Iran during the cold period of a year is the two-state first order Markov Chain method.
• But, during the warm period of a year, the persistence parameter for three and four-day precipitation does not show any auto-correlations for other parts of Iran except for south-western parts of Caspian Sea.
• The two-state first order Markov Chain is the best and most suitable method for analyzing the continuation of

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Continuation of Precipitation (rain persistence)
  • Markov Chain – Persistence Coefficient