تحلیل و ارزیابی تطبیقی وضعیت مبلمان شهری در پارک های درون شهری کلانشهرها از دیدگاه شهروندان(مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

در پژوهش حاضر وضعیت مبلمان پارک‌های شهری کلانشهر اصفهان از دیدگاه شهروندان این شهر مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. بر این اساس، هدف این مطالعه ((تحلیل و ارزیابی تطبیقی مبلمان پارک های درون شهری بر اساس معیارهایی چون عوامل زیبایی شناختی، امنیت و آرامش، استاندارد مبلمان، توزیع فضایی و ... می‌باشد)). رویکرد حاکم بر این مطالعه با توجه به موضوع و مؤلفه‌های مورد بررسی ترکیبی از روش‌های توصیفی ـ تحلیلی و پیمایشی است که با تکمیل 400 پرسشنامه در 9 پارک شهری اصفهان انجام شده است. برای تحلیل داده‌های حاصل از پرسشگری از نرم افزارهای excel و spss استفاده شد. سپس بر مبنای تمامی اطلاعات کسب شده، وضعیت هر کدام از پارک ها از نظر تک تک شاخص‌های مبلمان پارکی مشخص گردید. برای بررسی فرضیه پژوهش از آزمون T تک نمونه و تحلیل رگرسیون چندگانه خطی در محیط نرم افزار spss و همچنین روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) بهره‌گیری شده است. تهیه‌ی نقشه‌ها و تحلیل‌های مربوط به مکانیابی پارک‌ها و توزیع فضایی و مکانیابی مبلمان موجود در هر پارک از طریق نرم ARC GIS صورت گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که از میان شاخص‌های مورد مطالعه، معیار امنیت بیشترین امتیاز(248.) را به خود اختصاص داده و در ارزیابی مبلمان پارک‌ها در اولویت اول قرار دارد و معیار رعایت فاصله کمترین امتیاز را به خود اختصاص داد. از میان پارک‌های بررسی شده نیز پارک غدیر با توجه به معیارهای بررسی شده بیشترین امتیاز(310.) را کسب کرده و در بین پارکهای مورد بررسی رتبه اول را از نظر برخورداری از مبلمان مناسب به خود اختصاص داده است. پارک لاله از این نظر دارای کمترین امتیاز (024.) بوده و نیازمند توجه بیشتر از جانب مسئولان مربوطه می باشد. محاسبه شاخص ناسازگاری و مقایسۀ اولویت‌های به دست آمده با ویژگی‌های پارک‌ها نشان می‌دهد که نتایج حاصل از این مطالعه هم از نظر منطق تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و هم از نظر واقعیات خارجی شهر اصفهان منطقی و معقولانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative analysis of urban furniture urban parks within the metropolitan views of citizens (Case study: City of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • M. Noori
  • A. Zangiabadi
چکیده [English]

Abstract In the present situation from the perspective of the citizens of the city of Metropolis furniture urban parks, has been analyzed and evaluated. Accordingly, the aim of this study was to ((analyze and evaluate the matching furniture urban parks based on criteria such as aesthetic elements, and safety standards, Furniture, and is spatially distributed)). The dominant approach to the study of the components of a combination of analytic methods and survey 400 completed questionnaires that have been performed in 9 of urban parks. To analyze the data from excel and spss software was used for questioning. Then, based on all the information, the status of each individual park, park furniture indicators were identified. To investigate the hypothesis of a single sample T-test and linear regression analysis in SPSS software and Analytic Hierarchy Process (AHP) is used. Preparation of maps and location analysis and spatial distribution of parks and locate furniture in each park through ARC GIS software has been made. The results showed that the index case, Security Benchmark Scores (248.) Into account in the assessment of park furniture is the first priority and measure compliance with the minimum distance to the points themselves. The park also evaluated according to the criteria of the highest rated Ghadir Park (310.) Has won and in the parks of the first rank in terms of having the right furniture is allocated. The park has the fewest points (024.) And requires more attention from the relevant authorities. Incompatibility, and compared to calculate the priorities of the park features shows The results of the study of logic, techniques and hierarchical analysis of facts outside the city is logical and reasonable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: urban furniture
  • comparative analysis
  • Park
  • Isfahan