دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، خرداد 1394 
برهان خلف: مکان گزینی سدهای زیرزمینی

صفحه 53-66

زهرا ناظری تهرودی؛ علی اکبر جمالی؛ محمدرضا نوجوان بشنیغان