تلفیق AHP و سیستم استنتاج فازی به منظور مسیریابی خطوط انتقال برق مطالعه موردی شهرستان کهک

نویسندگان

چکیده

احداث خطوط انتقال نیرو یکی از مهم‌تریندغدغه‌های صنعت برق کشور محسوب می‌گردد که هزینه احداث این خطوط از یک طرف و تأثیرات متقابل عوامل محیطی بر روی این خطوط از طرف دیگر باعث شده است که در مسیریابی این خطوط پارامترهای مختلفی در نظر گرفته شود. کلیه این پارامترها در ارتباط مستقیم با موقعیت مکانی دکل‌ها و تجهیزات خطوط انتقال نیرو است. سیستم اطلاعات جغرافیایی دارای قابلیت‌های مختلفی از جمله امکان اخذ، بازیابی، به هنگام رسانی، نمایش، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات مکان مرجع است؛ بنابراین بستر مناسبی را مهیا می‌سازد که در آن بتوان شرایط و پارامترهای مختلف را به صورت لایه‌های اطلاعاتی تعریف نموده و الگوهای تعریف‌شده توسط کارشناسان مختلف را با هم تلفیق و به نتایج مورد نظر رسید. درهمین رابطه ابتدا این پارامترها شناسایی شدند، که شامل شیب، راه‌ اصلی، راه‌ فرعی، راه‌آهن، مناطق ممنوعه، گسل‌ و رودخانه هستند سپس لایه‌های اطلاعاتی مربوط به هرکدام از آنها تهیه گردید. به منظور یافتن مسیر بهینه بین دو نقطه مورد نظر، ابتدا با برنامه ‌نویسی در محیط MATLAB و با استفاده از مدل استنتاج فازی نقاط مناسب جهت نصب دکل و نقشه هزینه تولیدگردید. سپس کوتاه‌ترین مسیر بین دو نقطه استخراج شد. در این مطالعه عملگرهای مختلف استنتاج فازی، مورد بررسی قرار گرفت؛ و به منظور تلفیق سیستم استنتاج فازی وAHP در سیستم استنتاج فازی به هر کداماز قوانینFIS وزن خاصی اختصاص داده شد؛ و در نهایت، مدل فازی گاما با استفاده از قوانین وزن‌دار با درصد انطباق ۷۰% با رعایت مسائل زیست‌محیطی به عنوان مدل بهینه جهت مسیریابی بین دو پست قم و کهک مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AHP incorporation and fuzzy inference system for power transmission rout finding

نویسندگان [English]

  • A. Kargar
  • F. Rezaei
چکیده [English]

1-Introduction
Establishing power transmission lines is one of the most important activities of ourcountry’s electricity industry. But great expense of the establishment on one hand, and mutual effects of natural and environmental causes on the other hand, make us to consider different parameters in route-finding of these lines. All these parameters are in direct relation with location of masts and power transmission lines’ equipment.

2- Methodology
The method of study was incorporation of fuzzy and AHP for optimal rout –finding of power transmit ion lines. For the aim of this paper which is GIS application in electricity industry specially rout finding of power transmission of GIS software capabilities in electricity network and its function has been considered.

3– Discussion
At first, usual and conventional methods of rout finding of transmission lines is presented, later the rout-finding direction of transmission lines including stages like determining the study location, preparing conceptual model, selecting rout-finding method ad data structure, determining the effective factors in route-finding of power transmission lines, preparing the information, analyzing the data using MATLAB software, incorporating the information, locating the masts, evaluating routes and selecting the optimal route is covered in this research. In order to find the most optimal route between two intended points, first of all we need to write software in MATLAB environment and by using Fuzzy Interface System, the suitable points for setting the masts and measuring cost map would be available. Then we may get the shortest distance between the two points using Short Path Function. For weighting the factors used the AHP model. In order to incorporate the information different models of FIS would be examined.
After road designing in GIS environment, each road should be evaluated in terms of environmental characteristic, standard observation, shortest regarding other routes to select an optimal route. Regarding this study aim which is an optimal rout selection of power transmission lines, 5 detected routs were compared base on deferent fuzzy rules (Table 1).

Table 1: Route parameters calculatedbased on different operator for optimal rout Image
MODEL PATH LENGTH(KM) Coincidence (%) QUALIFICATION
fuzzy And 311.21 35% WEAK
fuzzy Or 644.21 30% WEAK
fuzzy Product 099.21 45% GOOD
fuzzy Sum 750.20 40% MEDIUM
probabilistic-OR 285.21 55% GOOD
fuzzy Gamma 21.762 60% GOOD
fuzzy Gamma IN Weighted Role 216.21 70% EXCELLENT

In addition to these routs designed route by electricity engineers was selected as an index and obtained results were compared with each other. Finally, the rout optima by operator GAMA in weight rule have been selected as an optimal route (Fig1).Fig1: The comparison of Gamma fuzzy designed rout with existing rout

4– Conclusion
In the method, fuzzy inference which is actually the incorporation of AHP and fuzzy method was selected as the best method from experts point of view, because each rule was selected based on its relative importance. FuzzyProductmodel and probabilistic-OR model are better than other models after Gamma fuzzy and gamma fuzzy usingWeighted Role. Also, fuzzy model results have better modeling than linear models, this is because of the vagueness in the experts' view and nonlinear parameter dependence in rout finding of power transmission line. If rout finding of power transmission is done by paying attention to new factors and their role in rout finding, it is expected that better results to occur.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Routfinding
  • Fuzzy Inference System
  • Gamma Fuzzy model
  • power transmission lines