مقایسه مدل‌های تصمیم‌گیری تاپسیس و تحلیل سلسه‌مراتبی در پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی حوضه دشت یزد – اردکان در محیط GIS

نویسندگان

چکیده

چکیده
محدودیت منابع آب و توزیع فصلی نامناسب بارندگی در کشور نشان می‌دهد که ابتدا باید ظرفیت منابع آب‌های موجود سطحی و زیرزمینی را به خوبی شناسایی و مطالعه کرد تا برنامه‌ریزی جامعی برای بهره‌برداری صحیح از آن‌ها صورت گیرد. علاوه بر لزوم اشاعه رویه‌های مرسوم و مطلوب در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب، بهره‌گیری از فناوری‌های جدید مانند مدل‌سازی در سیستم‌ اطلاعات جغرافیایی و پردازش داده‌های ماهواره‌های با توجه به خصوصیاتی مانند سرعت و دقت بالا و دید وسیع و یکپارچه، می‌تواند به‌عنوان ابزاری مناسب در اکتشاف منابع آبی با توجه به هزینه‌های بالای روش‌های سنتی مطرح گردد. در این پژوهش ابتدا عوامل طبیعی مؤثر در ایجاد مکان‌های احتمالی ذخایر آب زیرزمینی تعیین شد. سپس این عوامل در قالب فنون تصمیم‌گیری چند معیاره، تحلیل‌سلسله‌مراتبی، و تاپسیس، و به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدل‌سازی شدند. همچنین به‌منظور بررسی دقت این مدل‌ها، زون‌های با پتانسیل آب زیرزمینی که از هر مدل استخراج شده با موقعیت مکانی منابع آب زیرزمینی موجود مقایسه و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که روش تحلیل سلسله‌مراتبی با دقت 6/61 درصد، نسبت به روش تاپسیس منابع آب زیرزمینی موجود را بهتر شناسایی کرده است.

کلیدواژه‌ها