دوره و شماره: دوره 26، شماره 3، آذر 1394 
استفاده از تصاویرسنجنده‌ی TM-5 در تعیین تغییرات عمق نسبی و مساحت دریاچه‌ی پریشان

صفحه 1-16

سعید رحیمی هرآبادی؛ فرزام خسروی؛ سعید گودرزی مهر؛ مهران مقصودی


مدل سازی ارتباط بین مساحت و حجم زمین لغزش‌ مطالعه موردی: حوضه بقیع نیشابور

صفحه 81-98

ابوالقاسم امیراحمدی؛ الهه اکبری؛ سیما پورهاشمی؛ الهه اکبری


تحلیلی بر نظام سکونتگاه‌های شهری کلان منطقه مرکزی در سال‌های 90-1335

صفحه 99-114

الهه جعفری؛ حمیدرضا وارثی؛ مسعود تقوایی؛ حمیدرضا وارثی


بررسی گستره‌ی مکانی- زمانی پرفشار جنب حاره‌ای در نیمکره شمالی

صفحه 206-224

فخری سادات فاطمی نیا؛ سید محمد حسینی؛ عبدالرضا کاشکی