نقش آفرینی بندال ها در رخداد مخاطرات ژئومورفودینامیکی (مطالعه موردی زمین لغزه های فروردین 1377 غرب استان چهارمحال وبختیاری)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل

چکیده

چکیده:
رویارویی با مخاطرات بخش جدایی ناپذیر جوامع انسانی به شمار می رود. عوامل متعددی در ظهور آن ها نقش دارند. عوامل اقلیمی یکی از مهمترین ارکان موثر بر مخاطرات محیطی به شمار می آیند. که در این میان بندالی شدن مهمترین پدیده ایست که سایر پارامترهای اقلیمی را به شکل محسوسی تحت تاثیر قرار می دهد. زمین لغزش ها از جمله مخاطرات مهم مورفوکلیماتیک ایران به شمار می آیند که سالانه خسارات فراوانی را به عرصه های مختلف وارد می سازند. در فروردین 1377 پس از یک دوره بارشی 19 روزه در شمال غرب و غرب استان چهارمحال و بختیاری زمین لغزش هایی رخ دادند. که مهمترین آنها بهمن سنگی آبیکار لبد بود و باعث نابودی روستای لبد و مرگ تمام ساکنین آن گردید بنابراین شناسایی ارزیابی و پیش بینی زمان آستانه تغییر و رخداد آن در هر حوضه به منظور کاهش خسارات وارده به جوامع انسانی لازم و ضروری به نظر می رسد. هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل اقلیمی به ویژه الگوهای همدید و بندال ها در وقوع مخاطرات ژئومورفودینامیکی به عنوان راهنمایی برای پیش بینی های کاربردی می باشد. روش کلی مبتنی بر تحلیل های سینوپتیکی با استناد بر خروجی های حاصل از نرم افزار گرد س وتطییق آن با داده های ثبت شده ی زمینی به روش تحلیلی-کمی با بهره گیری ازنرم افزارهای آماری و زمین آماری جی آی اس و اکسل است. نتایج حاصل نشان داد که مهمترین نقش آفرینی الگوهای همدید و بندال ها در وقوع پدیده ژئومورفودینامیکی در چگونگی نزول و نوع بارش می باشد. عملکرد سامانه های فشار، موقعیت منطقه نسبت به جبهه های سرد و گرم چرخندها و نوع و مکان بندال ها نقش تعیین کننده داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

blocking role in geomorphodynamic hazards events (Case study landslide West Bakhtiari Province in date 1377 Farvardin)

نویسندگان [English]

  • m. Hodaei arani 1
  • N. nikandish 2
1 Pnu Aran&bidgol
2 Pnu Aran&bidgol
چکیده [English]

1-Introduction
Hazards are an integral part of human societies. That several factors contribute to its occurrence. The blocking a phenomenon that affects most of the other parameters particularly. Landslide hazards are considered as important Iranian morph climatic hazards that every year brings a lot of damage to different areas. In Farvardin 1377 after a period of 19 days of rain in the North West and West Bakhtiari province The landslide occurred that Lebd Abikar was that most of rock avalanches.and Was destroyed and its inhabitants. Therefore, it seems necessary to identify assessment and forecast ahead of time and change events in the watershed to reduce damages to the human community. The purpose of this study is to investigate the role of climatic factors, especially blockingl synoptic patterns and the hazard of geomorphodynamic as a guide to predict the functional.
2- Methodology
The general approach is based on synoptic analysis based on the outputs of the Grads software and matching with the data recorded in the land stations Analytical methods – Numerical by using Statistical and geostatistical software GIS and Excel (Figure 1).
Figure 2 - Diagram of research
3– Discussion
In this regard, we have tried to consider the casual attitude, how blocking and their effects through analysis of synoptic maps In two periods rainy and between rain Leading to landslides in West Bakhtiari province. Then investigated the changes in precipitation, temperature fluctuations, and how to process and melting snow caused landslides and rock avalanches using Koohrang synoptic station data were compared with long term averages.
4– Conclusion
blocking important role in the occurrence of synoptic patterns and geodynamic phenomena Abikar rock avalanches and landslides in the manner and type of precipitation and Have a role in determining the performance of system pressure, cold and warm fronts rotate the location and the type and location of each interval in the range of precipitation blocking First, the interval between rainfall and the rainfall ranges (Figure 2).
Figure 2 - Hydroclimatic behavior rainfall during the 19-day

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomorphodynamic hazards
  • blocking
  • synoptic
  • threshold shift
  • rotation
  • Abikar Lebd