آشکار سازی و پایش طوفان فراگیر 1 جولای 2008 ایران با استفاه از سنجنده NOAA/AVHRR

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه تبریز

3 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در این تحقیق از داده های ساعتی گرد و غبار 87 ایستگاه سینوپتیکی کشور در سال 2008 استفاده شده است. بعد از استخراج روز های گرد و غباری سال 2008 برای هر ایستگاه، روز اول ژوئیه 2008 بخاطر داشتن قدرت دید افقی کمتر از 1000 متر در اکثر ایستگاه های مورد مطالعه در نیمه غربی ایران، به صورت موردی برای مطالعه انتخاب گردید. سپس برای آشکار سازی و پایش این توفان از تصاویر سنجنده AVHRR ماهواره ی نوا استفاده گردید. هدف این تحقیق شناخت قابلیت این سنجنده در تفکیک محدوده های گرد و غباری، شناسایی منابع گرد و غبار ورودی به کشور و مناطق تحت تأثیر آن می باشد. با توجه به اینکه در باند 5 این سنجنده نسبت به باند 4 آن گرد و غبار دارای تابش و دمای بالاتری نسبت به بخار آب می باشد و بر عکس. بنابراین از اختلاف دمای روشنی باند های 4 و 5 تحت عنوان شاخص های BTD و AVI برای تشخیص پدیده گرد و غبار بر روی تصاویر استفاده گردید. هر یک از باند های 2 و 4 این سنجنده نیز برای آشکار سازی پدیده گرد و غبار مورد استفاده قرار گرفت تا علاوه بر ارزیابی قابلیت آنها، توانایی روش های طبقه بندی نظارت شده نیز بر اساس آنها در این امر تعیین گردد. نتایج نشان داد که از بین تمام روش های مطالعه شده شاخص های دمای روشنی با وجود تعدادی معایب برای آشکار سازی و پایش این پدیده بر روی تصاویر AVHRR مناسب می باشند. مطابق با نتایج حاصل از پایش، در روز 30 ژوئن، هسته های تولید گرد و غبار بر روی عراق، جنوب سوریه و جنوب عربستان بوده است. در روز اول ژوئیه گرد و غبار وارد غرب ایران شده و با کاهش شدت آن تا روز 4 ژوئیه تداوم داشته که در روز 5 ژوئیه بطور کامل از ایران خارج شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection and Monitoring Dust Storm 1 July 2008 using NOAA / AVHRR Data

نویسندگان [English]

  • Sayyad Asghary 1
  • S. Jahanbakhsh 2
  • M. Khosravi 3
  • B. Zeinali 2
  • Kh. Vali zade 2
  • S. Jahanbakhsh 2
1 Urmia University
3 Sistan and Baluchestan University
چکیده [English]

In this study has been used hourly data of dust 87 synoptic stations in the country in 2008. After extraction of dusty days in 2008 for each station, 1 July 2008 was chosen as a case study, because of having lower horizontal vision than 1000 m in most of the studied stations of the western part of Iran. Then, AVHRR images of NOAA satellite were used in order to detection and monitoring of the dust storm. The aims of this study are to recognize the capability of this sensor in separation of dusty area, identifying dusty sources entering to the country and the regions that are affected by those sources. In comparison whit band 4 of this sensor, in band 5, dust has more radiation and temperature than water vapor and inverse so the brightness temperature index between bands 4 and 5 known as BTD and AVI were employed for recognizing the dust phenomena in the images. In addition, bands of 2 and 4 this sensor were used for detection of the dust storm in order to evaluation their capabilities and also ability of supervised classification methods for this work. Results indicated that considering all studied methods, the brightness temperature indexes, despite of having some disadvantages and limitation, are proper for detection and monitoring this phenomenon in the AVHRR images. According to the results of monitoring, in 30 June, dust sources were in Iraq, the south Syria and the south Arabia. In 1 July, dust entered to west Iran and decreasing its intensity, had lasted until 4 July. In 5 July, it had flight out completely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dust Storms
  • Iran
  • AVHRR sensor
  • Monitoring