بررسی ارتباط پارامتر‌های اقلیمی با مرگ و میر جمعیت شهر اصفهان

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

چکیده
آب و هوا از مهم‌ترین عوامل موثر بر سلامت انسان است. ساختمان و عملکرد بدن انسان به گونه‌ایی است که از آب و هوا تاثیر پذیرفته و نسبت به تغییر پارامترهای اقلیمی واکنش نشان می‌دهد. در این پژوهش تاثیر پارامتر‌های اقلیمی بر مرگ و میر جمعیت شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور آمار مرگ و میر‌های مربوط به سه بیماری قلبی – عروقی، تنفسی و سکته مغزی برای دوره آماری (1389 -1384) از سازمان آرامستان شهر اصفهان و برای همین دوره آماری داده‌های اقلیمی روزانه از سازمان هواشناسی کشور اخذ شدند. جهت بررسی ارتباط پارامترهای اقلیمی با تعداد مرگ و میرهای ناشی از هر یک بیماری‌ها از مدل همبستگی پیرسون و همچنین از آزمون تی T-Test)) به منظور بررسی تغییرات فصلی در تعداد مرگ و میرها استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که مرگ و میر با مولفه‌های دمای حداقل، دمای حداکثر، میانگین دما و ساعت آفتابی رابطه معکوس و با رطوبت نسبی، فشار و تعداد روز‌های بارشی رایطه مستقیم دارد و مرگ و میرهای ناشی از بیماری قلبی – عروقی بیشترین تاثیرپذیری را از تغییر دوره‌های گرم و سرد سال دارند، ضمن اینکه این بیماری‌ بیشترین حساسیت را نسبت به مجموعه عوامل اقلیمی نشان می‌دهد. همچنین نتایج بدست آمده از آزمون تی ((T-Test نشان می‌دهد که بین مرگ و میر روزانه‌ی ناشی از بیماری‌های مورد مطالعه در فصول مختلف تفاوت معناداری در سطح 05/0 مشاهده می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of relationship between climate parameters and mortality in Isfahan

نویسندگان [English]

  • said javizadeh 1
  • elahe asgari 2
  • mohammad baaghideh 2
  • alireza entezari 2
1 kharazmi university
2 hakim sabzevari university
چکیده [English]

Abstract
Climate is an important factor affecting human health. Structure and function of the human body is influenced by climate and reacts to changes in climate parameters. In this study, the relationship between climate parameters and mortality of urban population has been studied in Esfahan. Mortality data related to three diseases (cardio-vascular, respiratory and stroke) were collected form municipality of Esfahan during the 1384-1389 period and for the same period daily climate data were obtained from the meteorological organization of Iran.
The relationship between mortality and climate parameters was studied with pearson correlation coefficient and T- test as a statistical examination of two population means was used to determine the seasonal variation in mortality. The results showed there was a direct correlation between mortality and some of climate parameters (humidity, pressure, and precipitation) while this correlation for sunshine and temperature (minimum, maximum and average) was reversed .Among three diseases cardiovascular showed the greatest sensitivity to climate parameters. T-test results also showed that there are significant differences (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: mortality
  • T-test
  • Climate parameters
  • T
  • test
  • Isfahan