برآورد میزان تأثیرپذیری الگوی مسکن روستایی از تغییرات فرهنگی در زندگی روستاییان در شهرستان بینالود

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مسکن روستایی به عنوان عنصری مادی و فرهنگی در دهه‌های اخیر از تغییرات و دگرگونی‌هایی وسیعی برخوردار شده است. در این میان، عده‌ای خواهان حفظ چهره سنتی مساکن روستایی و گروهی نیز چنین تحولاتی را اجتناب ناپذیر و نتیجه فرایند جهانی شدن می‌دانند. در این مقاله تلاش شد تا تأثیر تغییرات فرهنگی در زندگی روستاییان بر الگوی مسکن روستایی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی و همبستگی است که بخش عمده‌ای از داده‌های آن بر اساس مطالعات میدانی و با روش نمونه‌گیری (کوکران) از سطح 232 خانوار نمونه‌ی منطقه جمع‌آوری شده است. یافته‌های مطالعه بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون‌های همبستگی تیپ پیرسون نشان می‌دهد که ارتباط معنی‌دار و نسبتاً قوی با ضریب 473/0 بین شاخص‌های تغییرات فرهنگی و الگوی مسکن روستایی وجود دارد، به نحوی که شاخص‌های تغییرات فرهنگی حدود 1/35 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌نماید. رواج فرهنگ مصرف‌گرایی به تنهایی 4/37 درصد بر تغییرات در الگوی مسکن روستایی را توجیه می‌نماید و بیشترین تأثیر را در تحلیل مسیر بر روی شاخص‌های پلان معماری و کیفیت مسکن با ضرایب 36/0 و 23/0 بر جای گذاشته است. در توزیع فضایی رابطه بین تغییرات اجتماعی و الگوی مسکن در هفت روستا، همبستگی مستقیم و نسبتاً کاملی وجود دارد. با توجه یافته‌ها، راهکارهایی شامل استفاده صحیح از مصالح بومی و تعمیر ساختمانهای قدیمی با وسایل رفاهی مدرن و امروزی، کوشش در حفظ و نگهداری از خانه‌های قدیمی و سنتی در روستاها، تدوین سند چشم انداز توسعه ای مسکن روستایی و غیره پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimate of the impact of rural housing pattern from cultural changes in the lives of villagers in Binalood County

نویسنده [English]

  • Aliakbar Anabestani
Ferdowsi university of Mashhad
چکیده [English]

Rural housing as a component material and cultural has been from changes and transformations extensive in recent decades. The group wants to preserve the traditional face of rural housing and a group such developments as inevitable and as a result of the globalization process. This paper will attempt to effect of Cultural change in the lives of villagers on rural housing patterns were analyzed. The methodology used in this study, form the goal applied and from the method, is descriptive - analytic and correlation, the main part of the data based on field studies and sampling (Cochran) was collected from 232 households in the sample. Findings based on the results of Pearson correlation tests indicate type are significant and relatively strong relationship with 0.473 between Cultural changes factors and rural housing pattern, so that Cultural changes factors will range 35.1% of the variability. Vogue of consumerism culture amount of 37.4% change in rural housing pattern has been effective and in route analyzing with the greatest impact on the factors of architectural plans and housing quality for the coefficients 0.36 and 0.23 is on the left. The spatial distribution of relationship between social changes and rural housing pattern, on seven villages, and almost complete direct correlation there. Regard to, strategies include according to Proper use of indigenous materials and repairing old buildings by modern utility, Efforts in preservation of old houses and traditional in the villages, etc., have been proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural activities
  • Consumerism
  • Cultural acceptance
  • Satisfaction of rural housing
  • Architectural plans