نقش سرمایه اجتماعی در تقویت کارآفرینی در مناطق روستایی، مطالعه موردی: استان اردبیل

نویسنده

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

کارآفرینی به عنوان یک فرآیند، پدیده، نظام و راهبرد نه تنها برای جامعه گسترده روستا در پهنه سرزمین تولید شغل می کند، بلکه با تقویت مهارت ها و ظرفیت اجتماع محلی، چرخش درآمد در روستاها را تغییر شکل جدید می دهد و حتی می تواند به تولید کالاها و ارائه خدمات ضروری بپردازد که بازار، تمایل چندانی به تولید و خدمات رسانی آن ندارد. در این ارتباط، سازوکار سرمایه اجتماعی یکی از جنبه های مهم در تقویت کارآفرینی روستایی است. هدف این مقاله بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تقویت کارآفرینی روستایی در استان اردبیل می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش تحلیلی-تبیینی می باشد که با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. کارآفرینان روستایی و روستاییان عادی(غیر کارآفرین) استان اردبیل جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 180 کارآفرین روستایی و روستاییان عادی(90 نفر کارآفرین و 90 نفر غیر کارآفرین) انتخاب شدند. روایی صوری پرسش نامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسش نامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS، پایایی بخش های مختلف پرسش نامه تحقیق 75/0 الی 86/0 بدست آمد جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه روستاییان کارآفرین استان اردبیل بود که 90 نفر می باشد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که به جز متغیرهای تعارضات و اختلافات و عضویت در نهادهای محلی بین تمامی متغیرهای تحقیق با تقویت کارآفرینی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. هم چنین، در آزمون رگرسیون چند گانه خطی متغیرهای اعتماد اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، میزان آگاهی، عضویت در نهادهای محلی و مبادله اطلاعات و دانش توانایی تبیین 78/0 درصد از تغییرات متغیر تقویت کارآفرینی را دارا می باشند. در نهایت با توجه به تحلیل نتایج، پیشنهادات کاردبردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of social capital on reinforcement of entrepreneurship in the rural areas, case stud, Ardabil Province.

نویسنده [English]

  • vakil heidari sarban
mohaghegh ardabili university
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate role of social capital on reinforcement of rural entrepreneurship. The research method was a analytical-explanation study of the survey type. The target population in the study was the entrepreneurs and non-entrepreneurs of rural in Ardabil Province. Using simple random sampling technique, 180 the entrepreneurs and non-entrepreneurs were selected as statistical. The content and face validity of the instrument was specified after several times review and correction by the faculty of members at university and several expertise of administrative offices. The reliability analysis was conducted and Cronbach’s alpha values for the various sections of instrument were estimated to be between 0.75 and 086.The results of Spearman test showed that there was a statistically significant positive relationship between social confidence, social participation, social consolidation, rate of satisfaction, tendency of membership to local institutions, rate of horizontal relation in the base of collaboration, social communication and rate of awareness with reinforcement of entrepreneurship. In addition, the results of the multivariate regression revealed that 0.78 percent of variability in reinforcement of rural entrepreneurship stems from social capital. Finally, based on the results analysis, some applied recommendations have been provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Rural Entrepreneurship
  • Social Capital
  • rural development
  • Ardabil Province