اولویت بندی عوامل مؤثر در بهبود پایداری اجتماعی-کالبدی طرح‌های بهسازی و نوسازی شهری (نمونه موردی مرکز شهر مشهد)

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه حکیم سبزواری

3 دانشگاه کاشان

چکیده

ناموفق بودن اجرای طرح‌های بهسازی و نوسازی شهری گذشته باعث توجه به پدیده جدیدی به نام پایداری در پروژه‌ها شد این پایداری زمانی می تواند اجرا شود که به بحث مشارکت و نظرات ساکنین توجه شود. بنابراین هدف از این پژوهش کشف متغیرها و عامل‌های اصلی مؤثر در پایداری پروژه‌های شهری است. بدین منظور در این مقاله مفهوم برنامه ریزی پایدار شهری و عوامل اساسی برای افزایش این پایداری در پروژه‌های شهری را بررسی و تحلیل می نماییم برای بررسی این عوامل 379 پرسشنامه بین شهروندان محلی تکمیل و ارزشیابی شده اند. روش تحقیق در پژوهش حاضر ترکیبی است از روش‌های اسنادی، میدانی و تحلیلی استفاده شده، ولی روش نمونه برداری، روش تصادفی است که با استفاده پرسشنامه صورت می گیرد و ابزار تجزیه و تحلیل آماری، نرم افزار SPSS می باشد که با استفاده تحلیل عاملی صورت گرفته است. نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی شاخص‌های مختلف نشان می دهد که عوامل تعیین کننده برنامه ریزی پایدار، ترکیبی از عوامل "دسترسی به خدمات شهری و فضای سبز"، "رضایت از وضعیت رفاهی و اقتصادی"، "وضعیت زیست محیطی، آلودگی و بیماری‌های ناشی از آن"، " پایداری امنیت و اجتماعی محلات شهری "و مشارکت ساکنین و حس تعلق به شهر هستند، در واقع این عوامل باعث افزایش پایداری اجتماعی پروژه‌های محلی نوسازی و بهسازی شهری می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing effective in improving social stability - Physical rehabilitation and urban renewal projects (case of Mashhad city center)

نویسندگان [English]

  • J Mohammadi 1
  • J Mohammadi 2
  • A. Moosavi 1
1 UI
2 دانشگاه حکیم سبزواری
3 ku
چکیده [English]

1-Introduction
Word of the renovation and improvement of the urban environment generally means a change is in order to improve the urban problems, Among these problems, urban wear weave and tackle social factors - the economy is Although the main goal of most of the urban social problems such as the destruction of the existing social networks Destruction of existing social networks (cohesion local residents), excluding vulnerable groups and the media have a negative impact These phenomena and problems of urban renewal planners have been forced to implement an effective manner In recent years, a phenomenon that has been of most interest to policy makers to deal with problems Sustainable urban planning and urban renewal projects is improving.

2- Theoretical bases
One of the fundamental preconditions for achieving sustainable development, extensive public participation in decision-making. Including the need to engage individuals, groups and organizations in assessing the effects of the environment, their awareness of their decisions and participation in the decision-making process is, The individuals, groups and organizations to information that the authorities of their country, have access, The role of local people in the process of sustainable development is also emphasized, Indigenous people and their communities have a long relationship with their land, but today they can be their participation in activities related to sustainable development in their land due to factors such as the nature of economic, social, historical, has been limited.

3– Discussion
The concept of sustainable urban planning in this paper refers to a process in the sense of stability. When a fault occurs, and it was decided that planning is coordinated with the plans of modernization and urban development Sustainable urban development in the past decade was an obscure character The concept of sustainable development by the World Council as a development environment called Today's generation needs without harming future generations' needs are met This type of development is generally based on the balance of social, economic, and environmental sustainability are the three main components of the concept.

4– Conclusion
This study examines the sustainability of urban planning based on information collected from Mashhad city has The results of the questionnaires have been collected Residents' views on the factors studied were renovation projects.

5– Suggestions
The first factor that the highest value in managing access to services and harvest of green space and the job is in fact the significance and value of the central city of Mashhad tissue has caused to public open spaces and especially urban green space is also less attention on changes of urban change in the use of commercial and residential constructions and use of residential use, commercial and small to large group – has caused the residents of your housing or jobs or lost Or are forced to change jobs, and this is what makes the distance between jobs and housing and creating problems for the residents.
The second factor that has the highest value among the factors of residents satisfaction factor and its economic welfare is, in fact, the goal of any sustainable urban design, creating the environment for the residents of the area satisfactory that the original owners of these designs are, is. Also, residents should be satisfaction of the implementation plans have fashions so this will be a time for satisfaction that by increasing the price of land and income increase of capital (job satisfaction) and welfare for the implementation of the plan for the construction and renovation of solidarity. in the central city of Mashhad to run requires the destruction of a small commercial units and residential constructions that cause the loss of jobs and housing, on the other hand the lack of licensing and ownership changes in the tissue and exhaustion Price of land in this area is reduced and this would reduce the turnout in the implementation of the plan and has been selling real estate.
The other factor that residents in renovation projects stability affecting environmental contamination and know the status of the implementation of the plan of implementation of the plan of improvement with residents of destruction with pollution and on the other hand with the construction were actually facing residual waste from destruction and environmental pollution, expansion and construction of some contagious diseases-diseases spread of disease like the Salk have Is this the direction in the implementation of the project. the urban environmental and sustainability must be caused by pollution it is noted

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban renewal and improvement
  • sustainable urban planning
  • social stability
  • Factor Analysis
  • the central organ of Mashhad