تحلیل مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در محله عامری شهر اهواز

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 داشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش وضعیت مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در محله عامری اهواز است که در قالب دو هدف فرعی تشخیص میزان تحقق و اولویت این مؤلفه‌ها از دیدگاه کارشناسی و ساکنان محله به انجام رسیده است. مؤلفه‌های مطرح شده برای سنجش و ارزیابی وضعیت سرمایه اجتماعی در محله عامری در سه بعد درون گروهی (سرمایه اجتماعی هم پیوندی)، بین گروهی (سرمایه اجتماعی اتصالی) و فراگروهی (سرمایه اجتماعی مربوط کننده) تنظیم شده­اند. در این راستا، روش شناسی پژوهش، «توصیفی – تحلیلی» است که در آن مبنای گردآوری داده­ها در قالب روش پیمایشی و به صورت پرسشنامه­ای است. بدین صورت که ابتدا از نظرات 15 نفر از کارشناسان برای تعیین میزان تحقق مؤلفه­های سرمایه اجتماعی در محله و سپس به صورت تصادفی ساده و بر مبنای جمعیت محله از نظرات 322 نفر از ساکنان محله عامری برای تعیین میزان اولویت این مؤلفه­ها در محله عامری استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها متناسب با اهداف یاد شده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) برای ارزیابی نظرات کارشناسان و آزمون آماری T برای ارزیابی نظرات ساکنان محله در قالب نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که از دیدگاه کارشناسان شاخص سرمایه اجتماعی هم‌پیوندی با توجه به میزان 0/474 وزن فازی در مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی نسبت به دیگر ابعاد، در محله بهتر تحقق یافته است. ارزیابی میزان اولویت مؤلفه­های سرمایه اجتماعی از دیدگاه شهروندان محله نشان می‌دهد که بعد سرمایه اجتماعی اتصالی با توجه به مقدار ویژه به‌دست آمده و میزان اختلاف از میانگین پایین 0/63در آزمون آماری T دارای اولویت بیشتری جهت پرداخت به بهبود وضعیت آن در محله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The assessment of social capital components in the Ameri neighborhoodof Ahvaz city

نویسندگان [English]

  • masoud safaie pour 1
  • hadi alizadeh 2
  • safiyeh damanbagh 2
1 shahid chamran university
2 shahid chamran university
چکیده [English]

The main objective ofthisstudy is to assessthe status ofsocial capital components in theAhwazneighborhoodof Ameri, withtwosubs - goals of identifying ameasure of realization and measure of prioritytothese components by theviewpoint of experts and neighborhoodresidents hasbeen carried.Components proposed for measuring and evaluating social capital condition in the Ameri neighborhood in the three dimensions of within groups(Bonding social capital), inter-group(Bridging social capital) and cross-group(Linking social capital) are set.In this regard, research methodology is"descriptive – analytic", that data collected based on survey method and the form of questionnaire.So firstly, from the opinions of 15 experts for determinetorealization measure the components of social capital in the  Ameri neighborhoodand then to form of randomly based on neighborhood population, from opinions of 322 neighborhood residents to determine social capital components priority measure in the Amery neighborhood was used. For data analysis to adaptive of research purposes,  to model of fuzzy AHP (FAHP) for evaluatingof experts opinions and T-test examination for the evaluation of views of neighborhood residents in the form of SPSS software was used.The results show that  bonding social capital indicator,  adapting to the view of experts to measure of 0.474 fuzzy weighted other than dimensions the neighborhood is better achieved.assessment components of social capital priority from the view of neighborhoods citizens show thatbinding social capital between the eigenvalues ​​obtained and the bottom out of -0.63the T-test examination have greater priority for payment is to improve condition the Ameri neighborhood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Social capital
  • Bonding Social Capital
  • Binding social capital
  • linking social capital
  • neighborhood Ameri
  • Ahvaz