بررسی همدید کنش‌های چرخندی و همبستگی آنها با بارش کشور در سال 1372

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان - دانشکده جغرافیا

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مطالعه به بررسی همدید و سه‌بعدی مراکز چرخندزایی و همبستگی آنها با بارش کشور به شیوه مقایسه­ای در ترازهای مختلف جو در سال 1372 پرداخته شده است. بررسی چرخندها در مقیاس­های مختلف و به شیوه­های گوناگون و با استفاده از انواع معیارها در جهت شناسایی توده هواهای بارش­زا، طوفان­ها و ... در یک منطقه صورت می­گیرد تا از این طریق الگوهای جوی موجد این توده­های هوا و چرخندها مطالعه و مسیرهای چرخندی و عوامل گوناگون تأثیرگذار بر روی آن تحلیل شود. برای شناسایی و مکانیابی چرخندها از الگوریتم طراحی شده در محدوده مورد مطالعه؛ یعنی طول جغرافیایی 30 درجه غربی تا 80 درجه شرقی و عرض جغرافیایی 0 تا 80 درجه شمالی و از داده­های بازکاوی شده ارتفاع ژئوپتانسیل پایگاه داده­ای NCEP/NCAR با تفکیک زمانی 6 ساعته روزانه (00 و 06 و 12 و 18 زولو) و تفکیک مکانی 2/5 در 2/5درجه استفاده شده است. برای مکان‌یابی چرخندها از نرم‌افزار گردز و برای واکاوی و ترسیم نقشه­ها از نرم­افزار مت‌لب، سرفر و اکسل استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آنست که در ترازهای 500 و 1000 هکتوپاسکال چرخندهای بیشتری نسبت به ترازهای مابین آنها وجود دارد. در ترازهای بالائی جو همبستگی بیشتری بین چرخندها و بارش در مناطق شمال‌غربی و غربی کشور دیده می‌شود. همچنین در مناطق جنوب‌شرق و شرق کشور همبستگی بین بارش و چرخندها در ترازهای پایین جو نمود بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Synoptic and three-dimensional Survey of Cyclone Activity over Iran in 1372

نویسندگان [English]

  • saeid movahedi 1
  • mohammad barati 2
1 university of isfahan, Iran
2 university of isfahan, Iran
چکیده [English]

n this study investigated the synoptic and 3-d dimensional cyclone and cyclogenesis centers in different levels at theatmosphere in 1372. Improvement forecast of climatic systems for preventing of damages and disease cause of them and or better planning for use of precipitation, necessities for the identifying cyclone centers and which cyclones that included our country.The cyclones identified and detected through the designed algorithms. Case study area included -30 western degree, 80 eastern degrees and 0 to 80 northern degrees. For this purpose used of reanalyzed NCEP/NCAR data, 6-hour intervals(00, 06, 12, 18z) and 2.5*2.5 degrees of spatial resolution for detection of cyclones that affected in the middle east and Iran regions. Grads software was used for the spatial detection of cyclones. Matlab, Surfer and Excel software was used for the analysis and map designing. Results show that in 500 and 1000 hpa levels had more cyclones than 925, 850, 700 and 600 hpa levels. Autumn season had the highest cyclone except 500 hpa level through all level studied. Summerseason had the lowest cyclone through all levels was studied. Also, main cyclogenesis centers were located in the Gulf of Genoa , Southern Italy, and Spanish-Portugal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword:Cyclone
  • Cyclogenesis
  • synoptic
  • Middle East
  • Algorithm